Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA O ODREĐIVANJU ROBE NA KOJU SE NE PLAĆAJU UVOZNE DAŽBINE: OD 1. JANUARA 2016. GODINE NA UVOZ NOVE OPREME VIšE NIJE MOGUćE PRIMENITI POVLASTICU PREDVIđENU OVOM ODLUKOM


Odluka o određivanju robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 106/2013, 143/2014 i 95/2015) kojom je predviđeno oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina za uvoz nove opreme specificirane u 409 tarifnih oznaka, važi do 31. decembra 2015. godine. Ovo znači da od 1. januara 2016. godine na uvoz nove opreme više nije moguće primeniti povlasticu predviđenu ovom odlukom.

S tim u vezi, dalje povlastice na uvoz opreme moguće su u skladu sa postojećom mrežom sporazuma o slobodnoj trgovini kao i na osnovu carinskih povlastica predviđenih članom 217. Carinskog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 73/2003, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 9/2010 - odluka US i 18/2010 - dr. zakon).

Izvor: Redakcija, Tatjana Stanić, 03.01.2016.