Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 2. DECEMBRA 2015. GODINE NASTAVLJENA SEDMA SEDNICA DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPšTINE U 2015. GODINI, ODRżANA SEDNICA ODBORA ZA RAD, SOCIJALNA PITANJA, DRUšTVENU UKLJUčENOST I SMANJENJE SIROMAšTVA - ZAVRšEN ZAJEDNIčKI JEDINSTVENI PRETRES VIšE PREDLOGA ZAKONA SEDME SEDNICE


Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini

Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini nastavljena je 2. decembra 2015. godine zajedničkim jedinstvenim pretresom o:

 1. Predlogu zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije protiv regrutovanja, korišćenja, finansiranja i obuke plaćenika;

2. Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o bavljenju plaćenim poslovima članova porodice članova diplomatskih ili konzularnih predstavništava;

3. Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Gruzije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša;

4. Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Finske o sukcesiji i konsolidaciji bilateralnih ugovora;

Pozavršetku pretresa navedenih predloga zakona, održan je i zajednički jedinstveni pretres o:

1. Predlogu odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2015. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i

2. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2015. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.

Sednica će biti nastavljena u petak, 4. decembra 2015. godine, u 10 časova, raspravom po pojedinostima o predlozima zakona, koji se nalaze na dnevnom redu ove sednice.

31. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

Na sednici održanoj 2. decembra 2015. godine, članovi Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva upoznali su se sa rezultatima istraživanja i preporuka za život u zajednici osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama.

Sa programom, načinom rada i problemima sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom i intelektualnim i mentalnim teškoćama, članovima Odbora predstavio je Nikica Budimirović iz Foruma mladih sa invaliditetom. On je predstavio predlog izmena postojećeg zakonodavstva, sa posebnim osvrtom na teškoće pri zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Osobe sa intelektualnim i mentalnim teškoćama bi mogle da se na bolji način uključe u tržište rada uz angažovanje radnih asistenata, a benefiti od uključivanja u sferu rada bi imali, kako osoba sa invaliditetom, tako i porodica i samo društvo, zaključio je Budimirović.

Milan Samardžija iz Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu predstavio je rad ove institucije, koja se između ostalog bavi podrškom pružaocima usluga iz sistema socijalne zaštite, a pre svega eksternom supervizijom kao vidom podrške osobama sa invaliditetom. On je predstavio članovima Odbora normativni okvir rada Republičkog zavoda, ali i planove za razvoj kapaciteta lokalne samouprave da pruže podršku osobama sa invaliditetom, kao i projekat deinstitucionalizacije.

Margareta Kecman predstavila je, ispred Kreativnog edukativnog centra, primere iz prakse, rad Centra i korisnike usluga. Osobe sa intelektualnim teškoćama su najugroženija i najbrojnija grupa osoba sa invaliditetom, koju prati stigmatizacija u društvu, koja podrazumeva nepoštovanje dostojanstva i ličnog integriteta, ali i diskriminaciju. Kecman je predstavila programe uključivanja osoba sa intelektualnim poteškoćama u život zajednice, ali i njihovo radno angažovanje, koja je i jedan vid rehabilitacije. Do sada je posredstvom Centra zaposlena 121 osoba, devet uz pomoć asistenta, a čak 30 samostalno. Poslove koje ove osobe mogu da obavljaju su kurirski poslovi, kafe kuvari, higijeničari, pomoćni radnici u kuhinjama i restoranima i slično. Svoja iskustva predstavio je i jedan od korisnika usluga Centra Samir Biček. Takođe, predstavnici Centra predstavili su efekte koje od ovog programa imaju kako korisnici, tako i poslodavci i porodica.

Na sednici je prikazan i kraći film u kome korisnici usluga Centra govore o svojim iskustvima i radnom angažovanju.

Nakon prezentacija, u diskusiji koja je usledila, članovi Odbora iskazali su poštovanje prema entuzijazmu organizacija koje pomažu osobama sa intelektualnim poteškoćama i ocenili da je rad organizacija koje su predstavile svoj rad, najefikasniji način za punu inkluziju osoba sa invaliditetom. Takođe, govorilo se i o uključivanju osoba sa invaliditetom u politički život zemlje i rad političkih partija, o novim zakonskim rešenjima, o saradnji udruženja i Odbora u budućnosti, i drugo. 

Izvor: Press služba Skupština Srbije, 02.12.2015.
Naslov: Redakcija