Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O DOPUNI UREDBE O USLOVIMA PRIBAVLJANJA I OTUĐENJA NEPOKRETNOSTI NEPOSREDNOM POGODBOM, DAVANJA U ZAKUP STVARI U JAVNOJ SVOJINI I POSTUPCIMA JAVNOG NADMETANJA I PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA - TEKST PROPISA


UREDBA O DOPUNI UREDBE O USLOVIMA PRIBAVLJANJA I OTUĐENJA NEPOKRETNOSTI NEPOSREDNOM POGODBOM, DAVANJA U ZAKUP STVARI U JAVNOJ SVOJINI I POSTUPCIMA JAVNOG NADMETANJA I PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA

Na osnovu člana 35. Zakona o javnoj svojini("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 88/2013 i 105/2014) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005 - ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - odluka US, 72/2012, 7/2014 - odluka US i 44/2014), Vlada donosi

UREDBU O DOPUNI UREDBE O USLOVIMA PRIBAVLJANJA I OTUĐENJA NEPOKRETNOSTI NEPOSREDNOM POGODBOM, DAVANJA U ZAKUP STVARI U JAVNOJ SVOJINI I POSTUPCIMA JAVNOG NADMETANJA I PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA

Član 1.

U Uredbi o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda ("Sl. glasnik RS", br. 24/2012 i 48/2015), učlanu 10. stav 1. tačka na kraju alineje 12. zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaje se alineja 13, koja glasi:

"- kada se nepokretnost koja je u javnoj svojini, odnosno koja će do dana primopredaje biti stečena u javnu svojinu, daje u zakup u cilju realizacije investicionog projekta koji podrazumeva otpočinjanje industrijske proizvodnje i zapošljavanje najmanje 1000 zaposlenih na neodređeno vreme na realizaciji predmetnog investicionog projekta u periodu od minimum tri godine od dana sticanja prava zakupa, uz obavezu održavanja broja zaposlenih u periodu od pet godina nakon dostizanja pune zaposlenosti predviđene ovim projektom u skladu sa propisima koji uređuju ulaganja i privlačenje investicija i propisima koji uređuju opšte uslove i postupak kontrole državne pomoći.".

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izvor: Press služba Vlade Srbije, 02.12. 2015.