Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OSIGURANJU: DRUšTVA ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU, DRUšTVA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU I PREDUZETNICI €� ZASTUPNICI U OSIGURANJU SU U OBAVEZI DA DO 26. DECEMBRA 2015. GODINE USKLADE SVOJE POSLOVANJE SA ZAKONOM. U SLUčAJU DA OVI SUBJEKTI NE IZVRšE USKLAđIVANJE SA ODREDBAMA ZAKONA, NARODNA BANKA SRBIJE ćE IM ODUZETI DOZVOLU ZA RAD


Društva za posredovanje u osiguranju, društva za zastupanje u osiguranju i preduzetnici - zastupnici u osiguranju koji su dobili dozvolu za rad u skladu sa Zakonom o osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 55/2004, 70/2004 - ispr., 61/2005, 61/2005 - dr. zakon, 85/2005 - dr. zakon, 101/2007, 63/2009 - odluka US, 107/2009, 99/2011, 119/2012, 116/2013 i 139/2014 - dr. zakon) dužni su da usklade svoje poslovanje, organizaciju i akte sa novim Zakonom o osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014 - dalje: Zakon) do 26. decembra 2015. godine i Narodnoj banci Srbije dostave dokaze o usklađivanju u roku od 15 dana od dana njihovog usvajanja. U slučaju da ovi subjekti ne izvrše usklađivanje sa odredbama novog Zakona, Narodna banka Srbije će im oduzeti dozvolu za rad.

Navedeni subjekti su dužni da u propisanom roku pokrenu postupak usklađivanja sa novim Zakonom tako što će Narodnoj banci Srbije dostaviti zahtev za usklađivanje sa potrebnim dokazima.

I. DRUŠTVA ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU su dužna da u postupku usklađivanja sa novim Zakonom dostave Narodnoj banci Srbije sledeću dokumentacije i podatke:

1. Odluku skupštine društva o izmenama osnivačkog akta (u formi predloga)

Izmene osnivačkog akta se odnose na:

- opredeljenje da društvo obavlja poslove posredovanja u osiguranju (prestanak obavljanja poslova zastupanja u osiguranju), samo za društva za posredovanje u osiguranju koja su imala dozvolu za obavljanje tih poslova. S obzirom na to da poslovi posredovanja u osiguranju saglasno novom Zakonom, pored poslova posredovanja u osiguranju, obuhvataju i poslove posredovanja u reosiguranju, to nije potrebno posebno "proširivati delatnost" posredovanjem u reosiguranju;

- pravilno opredeljenje šifre delatnosti u skladu sa Uredbom o klasifikaciji delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 54/2010) (66.22 Delatnost zastupnika i posrednika u osiguranju);

- u osnivačkom aktu se može odrediti da društvo obavlja i dodatne poslove koje društvo za posredovanje u osiguranju može da obavlja uz poslove posredovanja u osiguranju, saglasno Odluci o sprovođenju odredaba Zakona o osiguranju koje se odnose na obavljanje poslova posredovanja u osiguranju, odnosno zastupanja u osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015 - u daljem tekstu: Odluka), ali i ne mora, budući da te poslove društvo može da obavlja na osnovu novog Zakona.

Društva koja nemaju dozvolu i za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, društva kod kojih je pravilno opredeljena šifra delatnosti, kao i društva koja se opredele da u osnivačkom aktu ne navode dodatne poslove koje društvo može da obavlja uz poslove posredovanja u osiguranju, nemaju obavezu dostavljanja odluke o izmenama osnivačkog akta.

Ako se vrše izmene osnivačkog akta, te izmene se vrše na način propisan članom 12. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015).

Ako se vrše izmene osnivačkog akta, pored predloga odluke skupštine o izmenama osnivačkog akta, potrebno je Narodnoj banci Srbije dostaviti i predlog prečišćenog teksta osnivačkoga akta. Tek nakon provere predloga ovih akata od strane Narodne banke Srbije, odluka o izmenama osnivačkog akta i prečišćen tekst istog će biti doneti od strane nadležnih organa, o čemu će društva biti obaveštena u toku postupka usklađivanja.

2. Novčani deo kapitala društva

Radi procene usklađenosti sa odredbama propisa koje regulišu osnovni kapital, društvo dostavlja kopije analitičkih kartica trocifrenih računa klase 3, ažurirane na dan podnošenja zahteva za usklađivanje, a radi procene usklađenosti sa odredbama propisa koje regulišu strukturu aktive - društvo dostavlja kopije analitičkih kartica trocifrenih računa grupa 04, 05, 20, 21, 22, 23 i 24, ažurirane na dan podnošenja zahteva za usklađivanje.

3. Poslovni plan društva

Za društva koja su osnovana pre više od tri godine, izrađuje se i dostavlja novi poslovni plan za period 2016-2018. godine, koji sadrži i poseban deo posvećen tržišnom ponašanju, odnosno zaštiti korisnika usluga osiguranja. Društva koja su osnovana u skorijem periodu, tako da im već doneti poslovni planovi obuhvataju najmanje 2016. i 2017. godinu, dostavljaju samo dopunu poslovnog plana koja se odnosi na tržišno ponašanje, odnosno zaštitu korisnika usluga osiguranja.

4. Podaci o akcionaru/vlasniku udela u društvu - kvalifikovanom imaocu

Za postojeće akcionare/vlasnike udela koji zadržavaju kvalifikovano učešće u društvu dostavljaju se podaci iz tačke 7. Odluke.

Ukoliko se u postupku usklađivanja predlažu novi akcionari/vlasnici udela koji stiču kvalifikovano učešće u društvu, za njih se dostavljaju dokazi i podaci propisani tačkom 8. Odluke. Narodna banka Srbije će u postupku usklađivanja posebnim rešenjem odlučiti o saglasnosti za sticanje kvalifikovanog učešća ukoliko se radi o novim kvalifikovanim sticaocima u društvu.

5. Podaci o direktoru/izvršnom direktoru u društvu (članu uprave)

a) Predlog odluke nadležnog organa, koji treba da sadrži obrazloženje i mišljenje o razlozima imenovanja i ciljevima koji se žele postići, kao i određenje mandata predloženog člana uprave.

b) Za člana uprave koji već ima saglasnost Narodne banke Srbije za obavljanje te funkcije saglasno Zakonu o osiguranju iz 2004. godine i koji se ponovo predlaže za imenovanje za člana uprave dostavlja se sledeća dokumentacija:

(1) očitana biometrijska lična karta, odnosno kopija lične karte, odnosno pasoša tog lica, radi utvrđivanja da lice ima boravište u Republici Srbiji;

(2) broj i datum rešenja Narodne banke Srbije o davanju tom licu ovlašćenja za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju. Društva koja imaju izabranog direktora koji ima pravosudni ispit dužna su da za to lice dostave i broj ovlašćenja Narodne banke Srbije za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju (ukoliko to lice nije steklo navedeno ovlašćenje, društvo mora predložiti novo lice koje poseduje pomenuto ovlašćenje);

(3) dokaz nadležnog organa o tome da nad tim licem nije pokrenuta istraga (uverenje nadležnog suda, a za strano lice - uverenje nadležnog organa strane države čiji je državljanin), dokaz da mu nije izrečena pravnosnažna osuđujuća presuda za kaznena dela koje ga čine nepodobnim za obavljanje funkcije člana uprave, odnosno dokaz o neosuđivanosti za ova dela (izvod iz kaznene evidencije ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, a za strano lice - uverenje nadležnog organa strane države čiji je državljanin) i dokaz o tome da mu nije izrečena zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti koja je u potpunosti ili delimično obuhvaćena predmetom poslovanja društva za posredovanje u osiguranje (uverenje nadležnog suda, a za strano lice - uverenje nadležnog organa strane države čiji je državljanin);

(4) potvrda domaćeg/stranog nadležnog organa da je lice izmirilo sve dopele poreske obaveze;

(5) pismena izjava tog lica o tome da na dan oduzimanja dozvole za rad pravnom licu iz finansijskog sektora ili šest meseci pre tog dana, odnosno na dan uvođenja prinudne uprave ili pokretanja postupka stečaja ili prinudne likvidacije nad tim pravnim licem nije bilo ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje tog pravnog lica ili da nije bilo član njegovog organa upravljanja, osim prinudnog upravnika tog pravnog lica;

(6) pismena izjava tog lica da mu u poslednje tri godine nije oduzeta saglasnost za obavljanje funkcije člana organa upravljanja ili druge funkcije za čije je obavljanje propisana saglasnost nadležnog organa;

(7) dokaz o zasnivanju radnog odnosa u društvu.

v) Za novog člana uprave koji nema prethodnu saglasnost Narodne banke Srbije za obavljanje te funkcije saglasno Zakonu o osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 55/2004, 70/2004 - ispr., 61/2005, 61/2005 - dr. zakon, 85/2005 - dr. zakon, 101/2007, 63/2009 - odluka US, 107/2009, 99/2011, 119/2012, 116/2013 i 139/2014 - dr. zakon) iz 2004. godine, pored dokumentacije navedene pod b) ove tačke, dostavlja se i:

(1) poslovna biografija tog lica, koja sadrži podatke o prethodnom radnom iskustvu, odnosno angažovanju, periodu rada i opisu poslova;

(2) preporuka zakonskog zastupnika lica kod koga je to lice bilo ili je još uvek zaposleno ili angažovano, sa obrazloženim mišljenjem o poslovnoj reputaciji, odnosno stručnosti, sposobnostima i ličnom, profesionalnom i moralnom integritetu tog lica, kao i o tome da li je to lice poslovalo s pažnjom dobrog privrednika i da li je iskazalo odgovornost u radu i odgovarajuće stručno znanje.

6. Ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti za štete koje nastanu obavljanjem delatnosti na sumu osiguranja od najmanje 200.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate ili bezuslovnu garanciju banke, koju je prihvatila Narodna banka Srbije, na iznos garancije u toj visini.

7. Interni akt društva kojim je uređena obaveza pružanja informacija za ugovarača osiguranja/osiguranika pre zaključenja ugovora o osiguranju i za vreme važenja tog ugovora, sadržina i način pružanja tih informacija, kao i obaveza zaštite podataka osiguranika i dokumenata.

8. Interni akt društva kojim je uređen postupak podnošenja prigovora društvu i odlučivanja o njemu u skladu sa odredbama tač. 12. i 23. Odluke o načinu zaštite prava i interesa korisnika usluga osiguranja ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015), ako ovaj akt nije već dostavljen Narodnoj banci Srbije u skladu sa odredbama te odluke.

Ako društvo za posredovanje u osiguranju koje ima dozvolu i za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju namerava da obavlja ubuduće samo poslove zastupanja u osiguranju, uz zahtev za usklađivanje dostavlja dokumentaciju i podatke predviđene ovim obaveštenjem za društvo za zastupanje u osiguranju (Odeljak II. Obaveštenja), s tim da u izmenama osnivačkog akta navodi novo poslovno ime društva i delatnost (poslovi zastupanja u osiguranju), kao i sledeću dokumentaciju: dokaz o kadrovskoj osposobljenosti društva iz tačke 13. stav 2. a u vezi sa tačkom 17. Odluke i dokaz o povezanosti po osnovu kapitala ili na drugi način s drugim subjektima u delatnosti osiguranja u skladu sa tačkom 20. Odluke.

II. DRUŠTVA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU su dužna da u postupku usklađivanja sa novim Zakonom dostave Narodnoj banci Srbije sledeću dokumentacije i podatke:

1. Odluku skupštine društva o izmenama osnivačkog akta (samo za društva za zastupanje u osiguranju sa ograničenom odgovornošću), odnosno Odluka skupštine društva o izmenama statuta (samo za akcionarska društva za zastupanje u osiguranju) (u formi predloga):

Izmene osnivačkog akta, odnosno statuta se odnose na:

- pravilno opredeljenje šifre delatnosti u skladu sa Uredbom o klasifikaciji delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 54/2010) iz 2010. godine (66.22 Delatnost zastupnika i posrednika u osiguranju);

- u osnivačkom aktu, odnosno statutu se može odrediti da društvo obavlja i dodatne poslove koje društvo za zastupanje u osiguranju može da obavlja uz poslove zastupanja u osiguranju, saglasno Odluci, ali i ne mora, budući da te poslove društvo može da obavlja na osnovu novog Zakona.

Društva kod kojih je pravilno opredeljena šifra delatnosti, kao i društva koja se opredele da u osnivačkom aktu ne navode dodatne poslove koje društvo može da obavlja uz poslove zastupanja u osiguranju, nemaju obavezu dostavljanja odluke o izmenama osnivačkog akta, odnosno statuta.

Ako se vrše izmene osnivačkog akta, odnosno statuta, te izmene se vrše na način propisan članom 12. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015).

Ako se vrše izmene osnivačkog akta, odnosno statuta, pored predloga odluke skupštine o izmenama osnivačkog akta, odnosno statuta potrebno je Narodnoj banci Srbije dostaviti i predlog prečišćenog teksta osnivačkoga akta, odnosno statuta. Tek nakon provere predloga ovih akata od strane Narodne banke Srbije, odluka o izmenama osnivačkog akta, odnosno statuta i prečišćeni tekstovi tih akata će biti doneti od strane nadležnih organa, o čemu će društva biti obaveštena u toku postupka usklađivanja.

2. Dokumentacija iz tač. 2, 3, 4 i 5. Odeljka I. ovog obaveštenja koja se odnosi na društvo za posredovanje u osiguranju (novčani deo kapitala društva, poslovni plan društva, podaci o akcionaru/vlasniku udela u društvu - kvalifikovanom imaocu i podaci o direktoru/izvršnom direktoru u društvu - članu uprave).

Za člana uprave društva se dostavlja broj i datum rešenja Narodne banke Srbije o davanju tom licu ovlašćenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju. Društva koja imaju izabranog direktora koji ima pravosudni ispit dužna su da za to lice dostave i broj ovlašćenja Narodne banke Srbije za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju (ukoliko to lice nije steklo navedeno ovlašćenje, društvo mora predložiti novo lice koje poseduje pomenuto ovlašćenje).

3. Akt o postupanju sa obrascima evidencije o polisama dostavlja se samo ako je isti izmenjen ili dopunjen, u suprotnom dostavlja se obaveštenje da postojeći akt ostaje na snazi.

4. Ugovor o zastupanju u osiguranju, odnosno aneks svih ranije zaključenih ugovora o zastupanju u osiguranju, koji treba da sadrži odredbe o: 1) odgovornosti društva za osiguranje za radnje koje društvo za zastupanje u osiguranju preduzima u obavljanju poslova zastupanja u osiguranju u ime i za račun tog društva za osiguranje i 2) načinu postupanja po prigovoru korisnika usluga osiguranja podnetim u vezi sa obavljanjem poslova zastupanja u osiguranju.

5. Interni akt društva kojim se uređuje obavljanje poslova zastupanja u osiguranju za društvo za osiguranje u skladu sa novim Zakonom i Odlukom (prava i obaveze u vezi sa obavljanjem tih poslova u ime i za račun društva za osiguranje), obaveza pružanja informacija za ugovarača osiguranja/osiguranika pre zaključenja ugovora o osiguranju i za vreme važenja tog ugovora, odnosno drugih propisanih informacija i sadržina i način pružanja tih informacija - u skladu sa članom 111. Zakona, kao i obaveza zaštite podataka osiguranika i dokumenata.

6. Interni akt društva kojim je uređen postupak podnošenja prigovora društvu i odlučivanja o njemu u skladu sa odredbama tač. 12. i 24. Odluke o načinu zaštite prava i interesa korisnika usluga osiguranja ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015), ako ovaj akt nije već dostavljen Narodnoj banci Srbije u skladu sa odredbama te odluke.

III. PREDUZETNICI - ZASTUPNICI U OSIGURANJU dužni su da u postupku usklađivanja sa novim Zakonom dostave Narodnoj banci Srbije sledeću dokumentaciju i podatke:

1. Odluku o izmenama osnivačkog akta (u formi predloga):

Izmene osnivačkog akta se odnose na:

- pravilno opredeljenje poslovnog imena - navođenje prvo imena i prezimena zastupnika u osiguranju i oznake "preduzetnik" ili "pr" u poslovnom imenu, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), za zastupnike u osiguranju kojima je dozvola za rad izdata pre stupanja na snagu tog zakona;

- pravilno opredeljenje šifre delatnosti u skladu sa Uredbom o klasifikaciji delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 54/2010) iz 2010. godine (66.22 Delatnost zastupnika i posrednika u osiguranju);

- u osnivačkom aktu se može odrediti da zastupnik u osiguranju obavlja i dodatne poslove koje zastupnik u osiguranju može da obavlja uz poslove zastupanja u osiguranju, saglasno Odluci, ali i ne mora, budući da te poslove zastupnik u osiguranju može da obavlja na osnovu novog Zakona.

Zastupnici u osiguranju kod kojih su pravilno opredeljeni poslovno ime i šifra delatnosti, kao i zastupnici u osiguranju koji se opredele da u osnivačkom aktu ne navode dodatne poslove koje zastupnik u osiguranju može da obavlja uz poslove zastupanja u osiguranju, nemaju obavezu dostavljanja odluke o izmenama osnivačkog akta.

Ako se vrše izmene osnivačkog akta, pored predloga odluke o izmenama osnivačkog akta, potrebno je Narodnoj banci Srbije dostaviti i predlog prečišćenog teksta osnivačkoga akta. Tek nakon provere predloga ovih akata od strane Narodne banke Srbije, odluka o izmenama osnivačkog akta i prečišćen tekst istog će biti doneti od strane zastupnika u osiguranju, o čemu će zastupnici u osiguranju biti obavešteni u toku postupka usklađivanja.

2. Novčana sredstva zastupnika u osiguranju

U svrhe procene usklađenosti sa odredbama propisa koje regulišu strukturu aktive, zastupnik u osiguranju dostavlja kopije analitičkih kartica trocifrenih računa grupa 04, 05, 20, 21, 22, 23 i 24, ažurirane na dan podnošenja zahteva za usklađivanje.

3. Poslovni plan zastupnika u osiguranju

Za zastupnike u osiguranju koji su osnovani pre više od tri godine, izrađuje se i dostavlja novi poslovni plan za period 2016 - 2018, koji sadrži i poseban deo posvećen tržišnom ponašanju. Zastupnici u osiguranju koji su osnovani u skorijem periodu, tako da im već doneti poslovni planovi obuhvataju najmanje 2016. i 2017. godinu, dostavljaju samo dopunu poslovnog plana koja se odnosi na tržišno ponašanje.

4. Dokumentacija iz tač. 3, 4, 5. i 6. Odeljka II. ovog obaveštenja koja se odnosi na društvo za zastupanje u osiguranju (akt o postupanju sa obrascima evidencije o polisama, ugovor o zastupanju u osiguranju i interna akta društva koja se odnose na tržišno ponašanje zastupnika u osiguranju i informisanje i zaštitu korisnika usluge osiguranja).

5. Ako je izvršeno poveravanje poslovođenja poslovođi, dostavljaju se dokazi iz tačke 25. stav 2. Odluke za to lice, kao i broj i datum rešenja Narodne banke Srbije o davanju tom licu ovlašćenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

Narodna banka Srbije u postupku usklađivanja neće uzimati u obzir dokumentaciju i podatke koji se dostave u tom postupku a koji nisu navedeni u ovom obaveštenju, osim u slučaju da se ta dokumentacija posebno zatraži.

U zahtevu za usklađivanje treba navesti i ime i podatke o kontakt osobi koja će sarađivati sa Narodnom bankom Srbije u postupku rešavanja po tom zahtevu.

- Napred navedena dokumentacija dostavlja se u originalu ili u overenoj kopiji i ne može biti starija od tri meseca od dana dostavljanja zahteva za usklađivanje.

- Pismene izjave koje daje fizičko lice moraju biti overene u skladu sa zakonom, a pismene izjave koje daje pravno lice moraju biti overene pečatom tog lica, osim ako je pravno lice iz zemlje u kojoj takav način overe nije propisom utvrđen kao obavezan.

- Dokumentacija mora biti na srpskom jeziku, a ako je na stranom jeziku - uz original ili overenu kopiju dokumenta dostavlja se i njegov prevod na srpski jezik, koji je overio sudski tumač.

U postupku rešavanja o usklađenosti, društva za posredovanje/zastupanje u osiguranju plaćaju naknadu za rešavanje o usklađenosti u iznosu od 18.000 dinara, na račun Narodne banke Srbije br. 980-21-70, s pozivom na broj 9-060060-MBR (MBR označava matični broj pravnog lica).

U postupku za rešavanje o usklađenosti, zastupnik u osiguranju plaća naknadu za rešavanje o usklađenosti u iznosu od 9.000 dinara, na račun Narodne banke Srbije br. 980-21-70, s pozivom na broj 9-060061-MBR (MBR označava matični broj preduzetnika - zastupnika u osiguranju).

O visini republičke administrativne takse koja se plaća za rešavanje o usklađenosti društva za posredovanje/zastupanje u osiguranju i zastupnici u osiguranju će biti naknadno obavešteni.

Izvor: Vebsajt Narodna banka Srbije, 01.12.2015.
Naslov: Redakcija