Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O PRAVILIMA I USLOVIMA ZA DODELU POMOĆI MALE VREDNOSTI (DE MINIMIS POMOĆI) ZA OBAVLJANJE USLUGA OD OPŠTEG EKONOMSKOG INTERESA: Uredbom je predviđeno da po jednom učesniku na tržištu mala pomoć iznosi do 57,5 miliona dinara u bilo kom periodu u toku tri uzastopne fiskalne godine, bez obzira na instrument, namenu i davaoca pomoći


Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o pravilima i uslovima za dodelu pomoći male vrednosti (de minimis pomoći) za obavljanje usluga od opšteg ekonomskog interesa ("Sl. glasnik RS", br. 99/2021 - dalje: Uredba), kojom definiše pravila i uslove za dodelu pomoći od male vrednosti (de minimus pomoć) za usluge od opšteg ekonomskog interesa. Uredbom je predviđeno da po jednom učesniku na tržištu ona iznosi do 57,5 miliona dinara u bilo kom periodu u toku tri uzastopne fiskalne godine.

Uredbom je definisana takozvana de minimis pomoć male vrednosti, za obavljanje usluga od opšteg ekonomskog interesa koja može da se dodeli u bilo kom periodu u toku tri uzastopne fiskalne godine (tekuća i prethodne dve fiskalne godine), kako se navodi, bez obzira na instrument, namenu i davaoca pomoći.

Pomoć koja se dodeljuje u obliku bespovratnih novčanih sredstava izražava se u bruto iznosu, a ako se ne dodeljuje u obliku bespovratnih sredstava, njen iznos mora da bude izražen u njihovoj bruto novčanoj protivvrednosti.

Uredba predviđa i da se dodelom te vrste pomoći ne narušava konkurencija na tržištu, kao i da odluku o opravdanosti njene dodele donosi davalac koji o tome treba da obaveštava Komisiju za kontrolu državne pomoći.

Uredba se neće primenjivati na pomoć koja se dodeljuje za: pomoć u izvozu, zaštitu od uvozne konkurencije, učesnicima na tržištu uglja, drumskog prevoza tereta (koji rede kroz najam i za naknadu) i učesniku na tržištu koji nije bio u teškoćama.

U Uredbi piše i da je de minimis pomoć za obavljanje usluga od opšteg ekonomskog interesa transparentna ako je moguće da se unapred izračuna tačan iznos njene bruto novčane protivvrednosti, bez potrebe za procenom rizika.

Kriterijum transparentnosti ispunjavaju sledeći instrumenti dodele de minimis pomoći:

  • krediti ako je bruto novčana protivvrednost pomoći izračunata na osnovu referentne stope koja važi u trenutku dodele;
  • dokapitalizacija;
  • finansiranje rizičnog ulaganja;
  • individualna pomoć koja se dodeljuje na osnovu garantne šeme, ako iznos zagarantovanog dela osnovnog kredita ne premašuje 431,25 miliona dinara po učesniku i ako garancija ne premašuje 80% kredita;
  • subvencije i drugi instrumenti koji su u skladu sa zakonom.

De minimis pomoć kumulira se (skuplja se) sa drugim vrstama državne pomoći koja se dodeljuje za iste opravdane troškove samo do visine koja je u skladu sa propisima o kontroli državne pomoći.

De minimis pomoć ne dodeljuje se za obavljanje usluga od opšteg ekonomskog interesa za čije obavljanje se već dodeljuje naknada bez obzira da li takva naknada predstavlja državnu pomoć ili ne.

Davalac pomoći dužan je da vrši kontrolu trošenja javnih sredstava i korišćenja tih sredstava za dodelu de minimis pomoći za obavljanje usluga od opšteg ekonomskog interesa i u obavezi je da kontroliše njenog korisnika.

Izvor: Vebsajt Nova ekonomija, 27.10.2021.
Naslov: Redakcija