Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST: PROPISANO JE IZJEDNAčAVANJE PORESKE STOPE NA SVE VIDOVE HOTELSKOG SMEšTAJA NA 10 ODSTO, NA PRIGRADSKI I JAVNI GRADSKI PREVOZ. PORESKA OBAVEZA MOżE DA NASTANE I DANOM IZDAVANJA RAčUNA KOD USLUGA. OVO PRAVILO PRIMENJUJE SE ISKLJUčIVO NA IZDAVANJE RAčUNA ZA PROMET USLUGA PRENOSA, USTUPANJA I DAVANJA NA KORIšćENJE AUTORSKIH I SRODNIH PRAVA, PATENATA, LICENCI, ZAšTITNIH ZNAKOVA, KAO I DRUGIH PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE


Inicijative koje su pokrenuli Udruženje za turizam i Udruženje za elektronske komunikacije i informaciono društvo usvojene su i obuhvaćene Zakonom o porezu na dodatu vrednost("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn. i 83/2015 - dalje: Zakon) i podzakonskih akata.

Prva inicijativa koju je pokrenulo Udruženje za turizam Privredne komore Srbije (PKS) odnosi se na usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima. Predlog Grupacije "Hoteli Srbije" bilo je izjednačavanje svih vidova pružanja usluge smeštaja u pogledu oporezivanja tih usluga i to po posebnoj stopi PDV od 10 odsto. Poslednjim izmenama Zakona, proširena je primena posebne stope PDV-a kod dve grupe usluga, i to za usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima za smeštaj u skladu sa Zakonom o turizmu ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - dr. zakon, 93/2012 i 84/2015) i za prevoz putnika i njihovog pratećeg prtljaga. Promet usluga smeštaja u svim ugostiteljskim objektima, za koji se smatra da je izvršen počev od 15. oktobra 2015. godine, oporezuje se po posebnoj stopi PDV-a od 10 odsto.

Druga inicijativa koju je pokrenulo Udruženje za elektronske komunikacije i informaciono društvo PKS odnosila se na izmenu odredbe koja reguliše nastanak poreske obaveze. Jedna od značajnih izmena Zakona jeste propisivanje novog pravila da poreska obaveza može da nastane i danom izdavanja računa kod usluga. Novo pravilo primenjuje se isključivo na izdavanje računa za promet usluga prenosa, ustupanja i davanja na korišćenje autorskih i srodnih prava, patenata, licenci, zaštitnih znakova, kao i drugih prava intelektualne svojine.

Izvor: Vebsajt Privredna komora Srbije, 30.10.2015.
Naslov: Redakcija