Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O REGISTRU ZAPOSLENIH, IZABRANIH, IMENOVANIH, POSTAVLJENIH I ANGAŽOVANIH LICA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA: KORISNICI JAVNIH SREDSTAVA DUżNI SU DA ORGANU NADLEżNOM ZA VOđENJE REGISTRA NA PROPISANIM OBRASCIMA, U ELEKTRONSKOM OBLIKU, DOSTAVLJAJU PROPISANE PODATKE DO DESETOG U MESECU ZA PRETHODNI MESEC


Zakonom o Registru zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015 i 79/2015 - ispr. - dalje: Zakon), koji je stupio na snagu 12. avgusta 2015. godine, utvrđena je obaveza da korisnici javnih sredstava dostavljaju propisane podatke do desetog u mesecu za prethodni mesec.

U slučaju nedostavljanja podataka u navedenom roku propisane su posledice nepostupanja, kao i kaznene odredbe. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je korisnik podataka iz Registra i organ nadležan za vršenje nadzora nad primenom ovog Zakona.

Uvidom u Registar utvrđeno je da jedan broj korisnika javnih sredstava nije izvršio obavezu unosa podataka u Registar. Ministarstvo poziva korisnike javnih sredstava da u spiskovima prikazanim ispod provere svoj status.

Istovremeno Ministarstvo obavešta korisnike javnih sredstava, koji imaju obavezu dostavljanja podataka u Registar, da će Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave svakog meseca objavljivati spisak korisnike javnih sredstava koji nisu dostavili podatke.

Spisak direknih i indirektnih korisnika budžeta RS koji nisu dostavili podatke za avgust 2015. godine

Spisak direknih i indirektnih korisnika budžeta JLS i AP, javnih preduzeća koja je osnovala JLS ili AP i pravnih lica osnovanih od strane JP koja je osnovala JLS ili AP koji nisu dostavili podatke za avgust 2015. godine

ZAKON O REGISTRU ZAPOSLENIH, IZABRANIH, IMENOVANIH, POSTAVLJENIH I ANGAŽOVANIH LICA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015 i 79/2015 - ispr.)

Postupak dostavljanja podataka u Registar

Član 6

Korisnici javnih sredstava dužni su da organu nadležnom za vođenje Registra na propisanim obrascima, u elektronskom obliku, dostavljaju podatke iz člana 4. ovog zakona do desetog u mesecu za prethodni mesec.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, korisnici javnih sredstava koji prvi put dostavljaju podatke iz člana 4. ovog zakona, podatke za prethodni mesec dostavljaju u roku od deset dana od dana dodeljivanja pristupnog naloga elektronskoj bazi podataka Registra.

 

Sadržina, izgled i način popunjavanja obrazaca, način dostavljanja i druga pitanja u vezi sa dostavljanjem podataka i vođenjem Registra propisuju se aktom Vlade, na osnovu zajedničkog predloga ministarstva nadležnog za poslove državne uprave i ministarstva nadležnog za poslove finansija.

Šifarnik radnih mesta iz člana 4. tačka 2) podtačka (17) ovog zakona, na osnovu kojih se unose podaci u Registar, utvrđuje se aktom Vlade, na predlog ministarstva nadležnog za poslove državne uprave. 

Izvor: Vebsajt Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 29.10.2015.
Naslov: Redakcija