Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O VISINI TAKSI, OBVEZNICIMA PLAĆANJA, KAO I NAČINU PLAĆANJA TAKSI ZA PROCENU I PROVERU PODATAKA O BIOCIDNIM PROIZVODIMA - TEKST PROPISA


UREDBA O VISINI TAKSI, OBVEZNICIMA PLAĆANJA, KAO I NAČINU PLAĆANJA TAKSI ZA PROCENU I PROVERU PODATAKA O BIOCIDNIM PROIZVODIMA

Na osnovu člana 49. stav 1. Zakona o biocidnim proizvodima("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 92/2011 i 25/2015) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005 - ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - odluka US, 72/2012, 7/2014 - odluka US i 44/2014), Vlada donosi

UREDBU O VISINI TAKSI, OBVEZNICIMA PLAĆANJA, KAO I NAČINU PLAĆANJA TAKSI ZA PROCENU I PROVERU PODATAKA O BIOCIDNIM PROIZVODIMA

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se visina takse, obveznici plaćanja, kao i način plaćanja takse za: procenu osnovnih informacija radi donošenja rešenja o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu za dostavljanje tehničkog dosijea; proveru da li je tehnički dosije potpun i procenu biocidnog proizvoda na osnovu tehničkog dosijea; procenu podataka iz sažetka tehničkog dosijea za biocidni proizvod; procenu novih saznanja, kao i dodatnih informacija; procenu podataka dostavljenih uz zahtev za izdavanje privremene dozvole, kao i za procenu podataka dostavljenih uz zahtev za izdavanje dozvole za naučno istraživanje i razvoj, odnosno za proces-orjentisano istraživanje i razvoj.

Član 2.

Visina takse za procenu osnovnih informacija radi donošenja rešenja o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu za dostavljanje tehničkog dosijea iznosi 30.000 dinara.

Član 3.

Visina takse za proveru da li je tehnički dosije za biocidni proizvod, odnosno biocidni proizvod manjeg rizika potpun iznosi:

1)    za biocidni proizvod - 105.000 dinara;

2)    za biocidni proizvod manjeg rizika - 75.000 dinara.

Član 4.

Visina takse za procenu biocidnog proizvoda, odnosno biocidnog proizvoda manjeg rizika na osnovu tehničkog dosijea iznosi:

1)    za biocidni proizvod - 875.000 dinara;

2)    za biocidni proizvod manjeg rizika - 195.000 dinara.

Član 5.

Visina takse za procenu podataka iz sažetka tehničkog dosijea za biocidni proizvod, odnosno za biocidni proizvod manjeg rizika radi izdavanja odobrenja za stavljanje u promet na osnovu akta kojim se odobrava stavljanje u promet biocidnog proizvoda donetog od strane nadležnog organa zemlje članice EU iznosi:

1)    za biocidni proizvod - 285.000 dinara;

2)    za biocidni proizvod manjeg rizika - 95.000 dinara.

Član 6.

Visina takse za procenu novih saznanja, kao i dodatnih informacija u odnosu na podatke iz tehničkog dosijea, odnosno sažetka tehničkog dosijea za biocidni proizvod za koji je izdato odobrenje i to za procenu podataka o promenama u sastavu aktivne supstance, odnosno promeni proizvođača aktivne supstance, za procenu podataka o promenama u sastavu biocidnog proizvoda, za procenu podataka o pojavi rezistencije, kao i za procenu drugih promena podataka iz tehničkog dosijea iznosi 65.000 dinara.

Visina takse za procenu novih saznanja, kao i dodatnih informacija u odnosu na podatke iz tehničkog dosijea, odnosno sažetka tehničkog dosijea za biocidni proizvod za koji je izdato odobrenje i to za procenu podataka o novim dejstvima aktivne supstance ili biocidnog proizvoda na zdravlje ljudi i životinja i životnu sredinu iznosi 225.000 dinara.

Član 7.

Visina takse za procenu novih saznanja, kao i dodatnih informacija u odnosu na podatke iz tehničkog dosijea, odnosno sažetka tehničkog dosijea za biocidni proizvod manjeg rizika za koji je izdato odobrenje, iznosi 50% od taksi iz člana 6. ove uredbe.

Član 8.

Visina takse za procenu novih saznanja u odnosu na osnovne informacije o biocidnom proizvodu za koji je izdato rešenje o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu za dostavljanje tehničkog dosijea iz člana 2. ove uredbe iznosi 10.000 dinara.

Član 9.

Visina takse za procenu podataka dostavljenih uz zahtev za izdavanje privremene dozvole za stavljanje u promet biocidnog proizvoda iznosi 205.000 dinara.

Član 10.

Visina takse za procenu podataka dostavljenih uz zahtev za izdavanje dozvole za naučno istraživanje i razvoj iznosi 16.000 dinara.

Član 11.

Visina takse za procenu podataka dostavljenih uz zahtev za izdavanje dozvole proces-orjentisano istraživanje i razvoj iznosi 69.000 dinara.

Član 12.

Obveznici plaćanja taksi su podnosioci zahteva za pružanje javnih usluga iz člana 1. ove uredbe, odnosno proizvođači i uvoznici koji stavljaju u promet biocidne proizvode.

Član 13.

Takse se uplaćuju unapred na odgovarajući račun za uplatu javnih prihoda budžeta Republike Srbije.

Član 14.

Danom početka primene ove uredbe prestaje da važi Odluka o visini naknada za procenu i proveru podataka o biocidnim proizvodima ("Sl. glasnik RS", br. 23/2010 i 39/2011).

Član 15.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", a primenjuje se od 1. januara 2016. godine.

Izvor: Press služba Vlade Srbije, 02.11.2015.