Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ROKOVI ODREĐENI UREDBAMA KOJI NASTUPAJU U NOVEMBRU 2014. GODINE


UREDBA O NAČINU OBRAČUNA I NAČINU RASPODELE PRIKUPLJENIH SREDSTAVA PO OSNOVU NAKNADE ZA PODSTICAJ POVLAŠĆENIH PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)

Do kraja novembra svake godine javni snabdevač dostavlja Ministarstvu podatke o:

1) ukupnoj električnoj energiji prodatoj potrošačima na javnom snabdevanju u prethodnih 12 meseci;

2) ukupnim novčanim sredstvima fakturisanim potrošačima na javnom snabdevanju za prodatu električnu energiju u prethodnih 12 meseci, bez dela koji se odnosi na troškove prenosa i distribucije;

3) ukupnoj električnoj energiji otkupljenoj od svake kategorije povlašćenih proizvođača u prethodnih 12 meseci;

4) ukupnim novčanim iznosima fakturisanim od svake kategorije povlašćenih proizvođača za prodatu električnu energiju u prethodnih 12 meseci;

5) ukupnim novčanim sredstvima koje je operator prenosnog sistema, odnosno drugi balansno odgovorni učesnik na tržištu sa kojim je javni snabdevač sklopio ugovor o prenosu balansne odgovornosti, fakturisao javnom snabdevaču za balansiranje balansne grupe javnog snabdevača u prethodnih 12 meseci.

UREDBA O PLANIRANJU I VRSTI ROBA I USLUGA ZA KOJE SE SPROVODE CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE ("Sl. glasnik RS", br. 29/2013, 49/2013, 51/2013 - ispr. i 86/2013)

Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje započinje sa postupcima centralizovanih javnih nabavki u skladu sa Planom centralizovanih javnih nabavki za narednu budžetsku godinu, najkasnije 1. novembra tekuće godine, odnosno najkasnije narednog dana od dana kada Vlada usvoji predlog zakona kojim se uređuje budžet Republike Srbije i predlog odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove organizacija za obavezno socijalno osiguranje i finansijskih planova organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

UREDBA O RASPODELI STRANIH DOZVOLA ZA MEĐUNARODNI JAVNI PREVOZ STVARI DOMAĆIM PREVOZNICIMA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2013, 94/2014 i 98/2014)

Prevoznik od 15. oktobra do 1. novembra tekuće godine podnosi nadležnom organu zahtev za utvrđivanje plana raspodele za narednu godinu.

Nadležni organ vrši dodelu pojedinačnih dozvola iz plana raspodele na osnovu zahteva koji prevoznik podnosi prema svojim potrebama u toku godine, a najkasnije do 30. novembra tekuće godine.

UREDBA O STANJIMA U SLUŽBI PROFESIONALNIH VOJNIH LICA I O UNAPREĐIVANJU OFICIRA I PODOFICIRA ("Sl. glasnik RS", br. 35/2012)

Oficir, odnosno podoficir može podneti molbu za premeštaj u pisanoj formi preko prvopretpostavljenog starešine od 1. novembra do 31. decembra tekuće godine.

Izuzetno, profesionalno vojno lice u radnom odnosu na određeno vreme može promeniti mesto rada na osnovu molbe koju podnosi u pisanoj formi preko prvopretpostavljenog starešine, u periodu od 1. novembra do 31. decembra tekuće godine.

UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA MERA ZA SPROVOĐENJE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 42/2014)

Zahtev za korišćenje podsticaja za održavanje izložbi podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Beograd, Nemanjina 22-26, najkasnije do 1. novembra 2014. godine.

Izvor: Redakcija, 2.11.2014.