Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

KOMBINOVANA NOMENKLATURA EU ZA 2015. GODINU OBJAVLJENA U "SL. LISTU EU"


U "Sl. listu Evropske unije" br. L 312 od 31. oktobra 2014. godine, objavljena je Uredba Komisije o sprovođenju br. 1101/2014 od 16. oktobra 2014. kojom se dopunjava Aneks I Uredbe Saveta (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Carinskoj tarifi (Commission Implementing Regulation (EU) No 1101/2014 of 16 October 2014 amending Annex I to Council Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff) kojom se propisuje Kombinovana nomenklatura za 2015. godinu (CN2015), koja će biti u primeni od 1. januara 2015. godine.

CN2015 na engleskom jeziku se može videti na adresi:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2014:312:TOC (ONLINE)

Kombinovana nomenklatura EU za 2015. godinu je osnov za donošenje nacionalne carinske tarife do kraja novembra 2014. godine - Uredbe o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2015. godinu.

Izvor: Redakcija, 2.11.2014.