Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU: PREDVIđENO JE PRODUžENJE ROKA NA REALIZACIJU PRAVA STUDENATA NA ZAVRšETAK STUDIJA ZAPOčETIH PO NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU, USLOVIMA I PRAVILIMA STUDIJA U SKLADU SA PROPISIMA KOJI SU VAžILI DO STUPANJA NA SNAGU VAžEćEG ZAKONA. IZMENE I DOPUNE ODNOSE SE I NA PRAVO STUDENATA UPISANIH I U šKOLSKOJ 2013/2014. GODINI DA ZADRžE MOGUćNOST DA SE FINANSIRAJU IZ BUDžETA NAJDUžE GODINU DANA PO ISTEKU REDOVNOG TRAJANJA STUDIJA. STUDENTI KOJI SU U šKOLSKOJ 2014/2015. GODINI, ODNOSNO 2015/2016. GODINI, OSTVARILI NAJMANJE 48 ESP BODOVA IMAJU PRAVO DA SE RANGIRAJU U OKVIRU UKUPNOG BROJA STUDENATA čIJE SE STUDIJE FINANSIRAJU IZ BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE


Reakcije na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju su podeljene - dok deo studenata slavi, drugi su razočarani i nadaju se amandmanima koje bi poslanici mogli da predlože prilikom skupštinske rasprave o tom aktu.

Predlog zakona usvojen je 29. septembra 2016. godine na sednici Vlade Republike Srbije, a prorektorka za nastavu Univerziteta u Beogradu, Nada Kovačević, ističe da on nije doneo puno promena u odnosu na prethodne godine.

- Prema Zakonu o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007 - autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - autentično tumačenje i 68/2015), da bi student konkurisao za budžet, neophodno je da ima 60 ESP bodova. Međutim, svake godine se izmenama omogući da to čine svi koji imaju 48 i više ESP bodova, ali je svake godine neizvesno da li će biti tako. Zato su i sada studenti bili u strahu, ali konačno mogu da odahnu što se toga tiče – kaže Nada Kovačević.

Isto tako, i do sada je studentima koji su na budžetu omogućavano da ne plaćaju studije ni godinu dana po isteku redovnog trajanja studija.

U praksi to znači da oni koji su bili na budžetu tokom četiri godine četvorogodišnjih studija, ne moraju da plaćaju ni petu, ukoliko im ostane neki ispit.

Na sednici Vlade, usvojeno je da ovo važi za studente upisane u školskoj 2013/14. godini.

- Ono što je novo jeste da je studentima upisanim po starim programima omogućeno da studije ipak nastave po tim programima - kaže Nada Kovačević.

Ipak, to se ne odnosi na sve "večite studente", već samo na one na osnovnim studijama.

Za razliku od njih, starim studentima magistarskih i doktorskih studija nije produžen rok za okončanje studija, te se oni nadaju amandmanu na ovaj Predlog zakona.

Da ima nade da se i njima produži rok, svedoče najave članova skupštinskog Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, koji će za to glasati.

Prve generacije "Bolonjaca" (upisani 2006-2008. godine) takođe su ostale bez šanse za produžetak roka završetka studija.

Međutim, kako Odbor o njima nije zauzeo nikakav stav, njihova sudbina je najneizvesnija.

Izvor: Vebsajt Blic, Milica Rašić, 30.09.2016.
Naslov: Redakcija