Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OZAKONJENJU OBJEKATA: ODGOVORI MINISTARSTVA GRAđEVINARSTVA, SAOBRAćAJA I INFRASTRUKTURE NA PITANJA O LEGALIZACIJI


Zakon o ozakonjenju objekata ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015 - dalje: Zakon) stupio je na snagu 27. novembra 2015. godine.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture daje odgovore na neka od pitanja vlasnika nelegalno sagrađenih objekata.

* Kupio sam zgradu u Sremskoj Mitrovici pre 30 godina, tačnije tik pred početak rata. Tadašnji vlasnik je preneo sva prava na sad već pokojnu ćerku, a i on je tada imao 98 godina. U međuvremenu je došlo do rata, pa sam izgubio svaki kontakt sa njima. Oni imaju više objekata na ovoj parceli i trebalo je da dođu da urade suvlasničke delove, ali ih je rat u tome onemogućio. Pokušavao sam da pronađem naslednike preko brojnih službi što u Srbiji što u Hrvatskoj, ali bez uspeha.

U međuvremenu jedan od objekata na pomenutoj parceli je prodat i to 1/1, pa se pitam kako je to moguće s obzirom na to da se suvlasnici nisu ni pojavili. Trenutno se vrši rekonstrukcija na pomenutom objektu, a kod mene postoji osnovana sumnja da se sve radi bez građevinskih dozvola i inspekcijskog nadzora, baš iz razloga koje sam naveo u ovom pasusu. Molim vas da mi u skladu sa vašim vremenom odgovorite na ovu molbu, odnosno dopis, jer sam pronašao u dnevnoj štampi da i za ovakve slučajeve postoji mogućnost ozakonjenja. Napomenuću da objekat prilikom kupovine pre 30 godina nije imao ni struju ni vodu, što sam sve u skladu sa zakonom uveo za šta i danas uredno plaćam mesečne nadoknade.

Ono što su mi nadležni inspektori savetovali je da odem u Zagreb i tražim umrlice od prethodnih vlasnika.

Ako imate sumnju da se neki radovi izvode bez građevinske dozvole - potrebno je da iste prijavite nadležnoj građevinskoj inspekciji. Svaka gradnja bez dozvole, posle stupanja na snagu Zakona jeste krivično delo.

Predmet ozakonjenja može biti objekat za koji vlasnik dostavi dokaz o odgovarajućem pravu na građevinskom zemljištu ili objektu, zavisno od toga koja vrsta radova, odnosno vrsta objekta je predmet ozakonjenja. Kao odgovarajuće pravo smatra se pravo svojine na objektu, odnosno pravo svojine, pravo korišćenja ili pravo zakupa na građevinskom zemljištu u javnoj svojini, kao i druga prava propisana Zakonom o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014), kao odgovarajuća prava na građevinskom zemljištu. U navedenoj situaciji, moguće je da nadležni organ, s obzirom na to da se u tom postupku supsidijerno primenjuje Zakon o opštem upravnom postupku ("Sl. list SRJ", br. 33/97 i 31/2001 i "Sl. glasnik RS", br. 30/2010), odredi i privremenog zastupnika u postupku ozakonjenja, u skladu sa članom 45 ZUP, ali će odluku o daljem vođenju postupka doneti službeno lice nadležnog organa, na osnovu konkretnog utvrđenog činjeničnog stanja.

* Da li treba legalizovati boks za kućnog ljubimca - psa - od 5 kvadrata?

Nadležni organ utvrđuje ispunjenost prethodnog uslova za ozakonjenje i to da li je objekat izgrađen od materijala koji garantuje sigurnost, stabilnost i bezbednost objekta. Ukoliko je reč o montažno-demontažnom objektu, takvi objekti nisu predmet ozakonjenja.

* Sagradio sam kuću u Veterniku. Odmah po početku gradnje 1998. godine potpisao sam ugovor o legalizaciji objekta sa Zavodom za izgradnju Novi Sad. Plaćam na rate, koje se usklađuju sa rastom cena na malo i nikako da jednom otplatim. Ispada da ko je podneo zahtev za legalizaciju plaća istu dvadeset puta više nego oni koji su nelegalno gradili. Da li ja mogu sklopiti novi ugovor o legalizaciji po novom Zakonu?

Član 46 stav 9 Zakona propisuje da lica koja su u postupku legalizacije objekata ili u redovnom postupku izdavanja građevinske dozvole zaključila ugovore o plaćanju naknade, odnosno doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, u skladu sa odredbama tada važećih zakona, nastavljaju sa plaćanjem do konačne isplate, u skladu sa odredbama zaključenog ugovora.

* Interesuje me da li će se prema Zakonu moći legalizovati montažne porodične zgrade tipa Ivanjica, kao i bazeni i zastakljene terase?

Pre postupka ozakonjenja, nadležni organ utvrđuje ispunjenost prethodnog uslova za ozakonjenje i to da li je predmetni objekat predmet ozakonjenja, odnosno da li se radi o objektu u smislu člana 2 Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014), kao i da li je izgrađen od materijala koji garantuje sigurnost, stabilnost i bezbednost.

Predmet ozakonjenja su i pomoćni i drugi objekti koji su u funkciji glavnog objekta (garaže, ostave, septičke jame, bunari, bazeni, cisterne za vodu i sl.) ili su u funkciji odvijanja tehnološkog procesa u zgradi, koji se smatraju sastavnim delom nezakonito izgrađenog glavnog objekta i ozakonjuju se zajedno sa glavnim objektom.

* Kada je donet Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole ("Sl. glasnik RS", br. 25/2013 i 145/2014) angažovao sam geometra koji je sačinio elaborat geodetskih radova i predao nadležnoj službi katastra nepokretnosti. Pre toga nisam podnosio zahtev opštinskom organu za legalizaciju. Iz katastra dobijam rešenje kojim se ja upisujem kao držalac objekata sa teretom da je objekat izgrađen bez građevinske dozvole. Pravo svojine mi nije upisano zato što nisam dokazao vreme izgradnje objekta. Na rešenje se nisam žalio. Da li ovaj moj zahtev Katastru, po Zakonu o ozakonjenju, predstavlja sada zahtev za ozakonjenje? Ja sam shvatio da predstavlja. U katastru su mi rekli (nadležni pravnik) da, pošto ja nisam ranije predavao zahtev za legalizaciju opštini, svi predmeti koji su se vodili samo u katastru ostaju u njemu i da se oni ne predaju opštinama za razliku od onih koji su stigli iz opštine koje vraćaju nazad. Da li je ovo tačno? Upućen sam da predam zahtev opštini, što sam i uradio.

Na osnovu vaših navoda može se zaključiti da postupak upisa prava svojine nije okončan u skladu sa Zakonom o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole, te je obaveza katastra bila da sve takve predmete dostavi nadležnoj službi za ozakonjenje. Postupak, po dostavljanju, vodi se po službenoj dužnosti, u skladu sa odredbama Zakona o ozakonjenju.

* Zanima me da li kuća koja je u momentu donošenja Zakona imala samo temeljnu ploču i to na poljoprivrednom zemljištu može biti legalizovana? Ujedno, šta se dešava sa zemljištem? Da li samo deo ispod kuće postaje građevinski ili cela parcela?

Iz vaših navoda se zaključuje da predmetni objekat nije predmet ozakonjenja, jer nije u stepenu izgrađenosti, odnosno završenosti koju propisuje Zakon o ozakonjenju objekata.

Izvor: Vebsajt Novosti, V.N., 30.09.2016.
Naslov: Redakcija