Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Pravo na najniži iznos penzije pripada osiguraniku koji ostvari pravo na starosnu, prevremenu starosnu penziju, odnosno invalidsku penziju, ako je njegova penzija niža od najniže penzije koja se garantuje zakonom. U slučaju da korisnik ostvaruje pravo i na penziju iz druge države, tada se u obzir uzima ukupan zbir penzija, i ukoliko je taj utvrđeni iznos ispod zakonskog minimuma, isplaćuje se iznos razlike od zbira domaće i inostrane penzije, do zakonskog najnižeg iznosa


Kada je pre nekoliko dana na sajtu "Politike" jedan čitalac ostavio komentar da posle 40 godina radnog staža, od čega 23 u Srbiji, prima srpski deo penzije 9.200 dinara, a da mu je od pre tri meseca povećana na 10.500 dinara, većina je to shvatila kao najverovatniju grešku penzionera koji je komentar ostavio.

Kada je, međutim, ovaj akademski građanin sa završenim fakultetom, otvorio dušu, bilo je jasno da njegov srpski deo penzije iznosi upravo toliko, te da zbog činjenice da živi u malom gradu ne bi da ga bilo ko sažaljeva, pa je molio da ostane anoniman.

Uvidom u njegovu dokumentaciju "Politika" se uverila u verodostojnost cele priče, saznavši da je ovu penziju od 9.200 dinara primao od kraja 2016. godine do pre tri meseca.

Posle tri godine penzija mi je povećana na sadašnjih 10.500 dinara, s tim što moram trajno da plaćam i penale na ovaj iznos, jer sam se penzionisao kao tehnološki višak pre 65 godine. To mi je umanjenje od 14,96 odsto na ovih 10.500 dinara penzije. Srazmerni deo penzije u Srbiji određen mi je u visini od 57,92 odsto, što odgovara iznosu u rešenju od 9.200 dinara – priča ovaj penzioner.

Na pitanje koliki mu je deo penzije koju dobija iz Hrvatske za 17 godina staža, kaže oko 160 evra, što ukupno sa srpskim delom posle povećanja iznosi oko 29.000 dinara.

Upitani da li je možda došlo do neke greške prilikom obračuna penzija ili primanja zaista i posle 40 godina staža mogu da iznosi manje od 250 evra, u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje odgovaraju da na visinu penzije, pored dužine staža osiguranja utiče i visina zarade, odnosno osnovice na koju su plaćeni doprinosi.

Uprkos dugom stažu, penzija može biti niska ukoliko su zarade korisnika bile ispod prosečnih zarada. Ili ukoliko su doprinosi uplaćivani na najniže osnovice. Osim toga, ukoliko je korisnik ostvario pravo na prevremenu starosnu penziju, obračunava mu se i umanjenje penzije po 0,34 odsto za svaki mesec pre navršenih godina života propisanih za sticanje prava na starosnu penziju.

U slučaju da osiguranik ima staž osiguranja ostvaren i u Srbiji i u drugoj državi, tada mu se obračunava srazmerni deo penzije za deo staža koji je ostvaren u svakoj od država i u skladu sa propisima koji u tim državama važe. Dakle, svaka država isplaćuje deo penzije, srazmerno stažu i zaradama koje je osiguranik ostvario na njihovoj teritoriji.

Iznos penzije, koji ovaj penzioner navodi, srazmerni je deo penzije koju prima po osnovu staža ostvarenog u Srbiji, dok mu penzijski fond druge države, u kojoj je radio, isplaćuje srazmerni deo penzije za staž ostvaren u toj državi.

Kada je reč o najnižem iznosu penzije, pravo na najniži iznos penzije prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018 i 46/2019 - odluka US) pripada osiguraniku koji ostvari pravo na starosnu, prevremenu starosnu penziju, odnosno invalidsku penziju, ako je njegova penzija niža od najniže penzije koja se garantuje zakonom.

 U slučaju da korisnik ostvaruje pravo i na penziju iz druge države, tada se u obzir uzima ukupan zbir penzija, i ukoliko je taj utvrđeni iznos ispod zakonskog minimuma, isplaćuje se iznos razlike od zbira domaće i inostrane penzije, do zakonskog najnižeg iznosa.

Statistika PIO fonda potvrđuje da zaključno s junom ove godine penziju od 10.000 do 15.000 dinara (kategorija u koju spada i ovaj penzioner kada se uzme u obzir srpski deo primanja) prima 368.102 penzionera.

Izvor: Vebsajt Politika, J. Petrović-Stojanović, 27.08.2019.
Naslov: Redakcija