Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VODIČ ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SUDSKOG TUMAČA – PREVODIOCA


Vodič za ostvarivanje prava na sudskog tumača – prevodioca namenjen je strankama (tužiocu i tuženom) i drugim učesnicima u parničnom postupku kako bi svima bilo omogućeno ravnopravno i aktivno učešće u sudskom postupku.

Multidonatorski poverenički fond za podršku sektoru pravosuđa u Srbiji, prilikom izrade Funkcionalne analize pravosuđa u Srbiji iz 2014. godine, kao uočene nedostatke beleži između ostalog i neadekvatan pristup informacijama o pružaocima usluga prevoda, odnosno sudskim tumačima, kao i potrebu da cena ove usluge bude razumna za delotvoran pristup pravdi, odnosno sudstvu.

Vodič za ostvarivanje prava na sudskog tumača – prevodioca treba da posluži podizanju svesti o ulozi i pravu na sudskog tumača, tako što na jednostavan način prikazuje osnovne informacije o sudskim tumačima, načinu njihovog angažovanja, kao i troškovima koje stranka odnosno drugi učesnik ima ukoliko se koristi ovim pravom. Na taj način, stranka i drugi učesnici u parničnom postupku mogu da se upute u način korišćenja ovog prava.

Osnovni cilj Vodiča jeste da omogući pristup pravdi i onim licima koja se ne koriste srpskim jezikom, odnosno jezikom nacionalne manjine u sudovima gde je taj jezik u zvaničnoj upotrebi, kao i gluvim, nemim i slepim licima, time što se daju uputstva kako da koriste pravo na sudskog tumača u parničnom postupku.

Vodič za ostvarivanje prava na sudskog tumača – prevodioca pripremio je Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM i saradnji sa MDTF grupom.

Preuzmite Vodič

Izvor: Vebsajt Yucom, 07.06.2018.