Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POTPISAN UGOVOR O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA SA NORVEŠKOM: SARADNJA PORESKIH ADMINISTRACIJA REPUBLIKE SRBIJE I KRALJEVINE NORVEšKE U CILJU EFIKASNE PRIMENE UGOVORA I SPREčAVANJA PORESKE EVAZIJE OD STRANE NJIHOVIH REZIDENATA


U Oslu je, 17. juna 2015. godine, potpisan Ugovor između Republike Srbije i Kraljevine Norveške o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak (u daljem tekstu: Ugovor).

U ime Vlade, kao zastupnika Republike Srbije, Ugovor je potpisao dr Dušan Vujović, ministar finansija, a u ime Kraljevine Norveške, Ugovor je potpisala Siv Jensen, ministar finansija.

Zaključenje Ugovora, predstavlja značajan doprinos unapređenju bilateralne privredne i finansijske saradnje između Republike Srbije i Kraljevine Norveške, jer se rešenjima sadržanim u Ugovoru, otklanja dvostruko oporezivanje fizičkih i pravnih lica - rezidenata dve države.

Ugovorom se stimuliše ulaganje kapitala rezidenata Republike Srbije u Kraljevini Norveškoj i rezidenata Kraljevine Norveške u Republici Srbiji.

Ugovorom se, takođe, obezbeđuje saradnja poreskih administracija Republike Srbije i Kraljevine Norveške u cilju efikasne primene Ugovora i sprečavanja poreske evazije od strane njihovih rezidenata.

Imajući u vidu navedeno, generalno možemo zaključiti da primena Ugovora obezbeđuje pravni preduslov za efikasnije privređivanje i konkurentnost preduzeća Republike Srbije u Kraljevini Norveškoj, odnosno preduzeća Kraljevine Norveške u Republici Srbiji, što predstavlja značajan doprinos unapređenju bilateralne privredne i finansijske saradnje.

Posebnoukazujemo, daovajugovorpredstavljapreduslovzaznačajnaulaganja norveških investitorauprivredu Republike Srbije, odnosnostvaranjeuslovazanjihovoučešćeuprocesuprivatizacije, aliizakorišćenjeodgovarajućihfinansijskihinstrumenatazapodsticanjevišihoblikabilateralneekonomskesaradnje.

Dve strane su se dogovorile o preduzimanju mera neophodnih za što skorije potvrđivanje Ugovora, njegovo stupanje na snagu, kao i početak primene, o čemu će zainteresovana stručna javnost biti blagovremeno obaveštena.

Kada Ugovor počne da se primenjuje, u bilateralnim ekonomskim odnosima između Republike Srbije i Kraljevine Norveške prestaće da se primenjuje Sporazum između SFR Jugoslavije i Kraljevine Norveške o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, sa Protokolom ("Sl. list SFRJ - Međunarodni ugovori", br. 9/85).

Nakon stupanja Ugovora na snagu, u posebnom članku ćemo objaviti osnovne i detaljnije informacije o rešenjima sadržanim u pojedinim članovima Ugovora.

Izvor: Redakcija, 02.07.2015.