Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA VLADE RS O POVEZIVANJU RADNOG STAżA RADNICIMA PREDUZEćA IZ PORTFELJA AGENCIJE ѕA PRIVATIZACIJU


Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005 - ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - odluka US, 72/2012, 7/2014 - odluka US i 44/2014), na predlog Ministarstva privrede,

Vlada donosi

ZAKLJUČAK

1. Vlada je saglasna da se iz sredstava budžeta Republike Srbije uplati doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje bivšim zaposlenima u subjektima privatizacije koji ne mogu da ostvare pravo na penziju u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju zbog neuplaćenih doprinosa i bivšim zaposlenima u stečajnim dužnicima nad kojima je stečaj otvoren u 2015. godini i u kojima je Agencija za privatizaciju imenovana za stečajnog upravnika.

2. Vlada je saglasna da se iz sredstava budžeta Republike Srbije uplati doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje bivšim zaposlenima u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, koja su do stupanja na snagu Zakona o privatizaciji ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014 i 46/2015) u poslovnom imenu imala oznaku "u restrukturiranju", a izuzeta su iz postupka privatizacije na osnovu člana 3. istog zakona, koji ne mogu da ostvare pravo na penziju u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju zbog neuplaćenih doprinosa.

3. Pravo na uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, pod uslovima iz tač. 1. i 2. ovog zaključka imaju i zaposleni u navedenim subjektima koji u 2015. godini ispunjavaju uslove za penziju i kojima po tom osnovu prestaje radni odnos.

4. Ministarstvo finansija će iz sredstava budžeta Republike Srbije za 2015. godinu sa Razdela 16 - Ministarstvo finansija, funkcija 90 - Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu, Program 0901 - Obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, Programska aktivnost 0001 - Redovne penzije, ekonomska klasifikacija 464 - Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, namenjenih za transfer Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje, prenositi na ime doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za pojedine kategorije osiguranika sredstva u visini obaveze čiju osnovicu za obračun čini najniža mesečna osnovica doprinosa utvrđena od strane Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, bivšim zaposlenima u subjektima privatizacije i u preduzećima iz tačke 2. ovog zaključka i zaposlenima iz tačke 3. ovog zaključka, koji su stekli uslov za ostvarivanje prava na penziju, a koji nisu podneli tužbene zahteve za potraživanje iz radnog odnosa i da po tužbenim zahtevima nisu donete pravnosnažne presude i rešenja o izvršenju nadležnog suda i bivšim zaposlenima u stečajnim dužnicima nad kojima je stečaj otvoren u 2015. godini i u kojima je Agencija za privatizaciju imenovana za stečajnog upravnika.

Uplata sredstava od strane Ministarstva finansija izvršiće se Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje na račun 840-733166843-13 - tekući transferi po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za pojedine kategorije osiguranika obezbeđenih u budžetu Republike Srbije.

Na osnovu ove uplate subjekti privatizacije, preduzeća iz tačke 2. ovog zaključka i stečajni dužnici se ne oslobađaju obaveze uplate dospelog doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na propisanim uplatnim računima javnih prihoda za doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje.

5. Postupci sprovođenja ovog zaključka uređeni su Procedurom o povezivanju staža osiguranja zaposlenima i bivšim zaposlenima u subjektima privatizacije i invalidskim preduzećima koji ne mogu da ostvare pravo na penziju i Procedurom o načinu povezivanja staža osiguranja bivšim zaposlenima u subjektima nad kojima je otvoren stečajni postupak u 2015. godini, koje su sastavni deo ovog zaključka.

6. Ovaj zaključak, radi realizacije, dostaviti Ministarstvu finansija, koje će po jedan primerak dostaviti Upravi za trezor i Poreskoj upravi, Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja koje će po jedan primerak dostaviti Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje i Fondu solidarnosti i Ministarstvu privrede koje će jedan primerak dostaviti Agenciji za privatizaciju, koja će obavestiti subjekte privatizacije, preduzeća iz tačke 2. ovog zaključka i stečajne dužnike.

05 Broj: 401-6303/2015-2
U Beogradu, 18. juna 2015. godine

PROCEDURA O POVEZIVANJU STAŽA OSIGURANJA ZAPOSLENIMA I BIVŠIM ZAPOSLENIMA U SUBJEKTIMA PRIVATIZACIJE I INVALIDSKIM PREDUZEĆIMA KOJI NE MOGU DA OSTVARE PRAVO NA PENZIJU

I UVODNE NAPOMENE

1. Ovom procedurom uređuje se postupak sprovođenja tač. 1, 2. i 3. Zaključka Vlade 05 Broj: 401-6303/2015-2 od 18. juna 2015. godine (u daljem tekstu: Zaključak) kojim je uređeno povezivanje staža osiguranja uplatom doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje bivšim zaposlenima u subjektima privatizacije koji se nalaze u postupku privatizacije u skladu sa Zakonom o privatizaciji ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014 i 46/2015) i njihovim zavisnim društvima i u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, koja su do stupanja na snagu Zakona o privatizaciji ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014 i 46/2015) u poslovnom imenu imala oznaku "u restrukturiranju", a izuzeta su iz postupka privatizacije na osnovu člana 3. istog zakona (u daljem tekstu: subjekti), koji su stekli uslov za ostvarivanje prava na penziju, ali to pravo ne mogu da ostvare zbog neuplaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: doprinos PIO), kao i zaposlenima u navedenim subjektima koji u 2015. godini ispunjavaju uslove za penziju i kojima po tom osnovu prestaje radni odnos.

2. Postupci propisani ovom procedurom primenjuju se od strane Ministarstva finansija, Ministarstva finansija - Uprave za trezor (u daljem tekstu: Uprava za trezor), Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: Fond PIO), Agencije za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija), subjekata privatizacije i invalidskih preduzeća.

3. Postupci propisani ovom procedurom odnose se na bivše zaposlene u subjektima, koji nisu podneli tužbene zahteve prema subjektu privatizacije za potraživanje iz radnog odnosa, odnosno po čijim tužbenim zahtevima nisu donete pravosnažne presude, ili rešenja o izvršenju. Pod bivši zaposleni u subjektima podrazumevaju se:

- lica koja su neposredno pre podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na penziju bila u radnom odnosu u subjektu i

- lica koja su pre podnošenja zahteva za priznavanje prava na penziju bila zaposlena kod drugih subjekata, ali su u ranijem periodu bila u radnom odnosu u subjektu i ovaj subjekat im nije izmirio doprinos za PIO za ceo period rada.

4. Postupci propisani ovom procedurom odnose se na zaposlene u subjektima, koji u 2015. godini ispunjavaju uslove za penziju i kojima po tom osnovu prestaje radni odnos, koji nisu podneli tužbene zahteve prema subjektu za potraživanje iz radnog odnosa, odnosno po čijim tužbenim zahtevima nisu donete pravosnažne presude, ili rešenja o izvršenju.

5. Subjekti privatizacije i invalidska preduzeća ne oslobađaju se obaveze uplate dospelog doprinosa za PIO na propisanim uplatnim računima javnih prihoda za doprinose za PIO.

II NAČIN SPROVOĐENJA ZAKLJUČKA

1. Agencija, u roku od pet dana od dana prijema Zaključka i ove procedure, obaveštava subjekte na koje se Zaključak odnosi, da bivši zaposleni koji su stekli uslove za ostvarivanje prava na penziju, ali koji to pravo ne mogu da ostvare zbog neuplaćenih doprinosa, kao i zaposleni koji u 2015. godini ispunjavaju uslove za penziju, imaju pravo na uplatu doprinosa za PIO na teret sredstava budžeta Republike Srbije, radi povezivanje staža osiguranja i ostvarivanja prava na penziju.

2. Agencija, u roku od pet dana od dana prijema Zaključka i ove procedure, dostavlja Fondu PIO (Beograd, Ulica doktora Aleksandra Kostića broj 9) spisak subjekata privatizacije čiji bivši zaposleni imaju pravo na povezivanje staža osiguranja.

Uz spisak subjekata privatizacije Agencija za subjekte privatizacije dostavlja i broj poverilaca (fizičkih lica) za određenog dužnika u skladu sa Uredbom o evidentiranju dospelih neizmirenih obaveza društvenih preduzeća po izvršnim presudama za potraživanja iz radnih odnosa ("Sl. glasnik RS", br. 23/2012 i 87/2012).

3. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja će Agenciji dostaviti spisak invalidskih preduzeća čiji zaposleni i bivši zaposleni imaju pravo na povezivanje staža osiguranja.

Agencija, u roku od pet dana od dana prijema spiska iz stava 1. ove tačke isti dostavlja Fondu PIO (Beograd, Ulica doktora Aleksandra Kostića broj 9).

4. Subjekt zahtev za povezivanje staža osiguranja podnosi nadležnoj filijali Fonda PIO prema sedištu poslodavca.

Zahtev sadrži podatke:

a) o licima za koja se traži povezivanje staža osiguranja:

- broj lica za koja se podnosi zahtev,

- jedinstveni matični broj građana,

- ime i prezime,

- period za koji se traži povezivanje - za koji nije uplaćen doprinos ili dodatni doprinos za PIO za svakog zaposlenog,

- mesto rada zaposlenog (sedište ili poslovna jedinica i koja),

b) o subjektu:

- naziv i adresa,

- poreski identifikacioni broj,

- matični broj jedinstvenog registra,

- ovlašćeno lice za zastupanje,

- lice za kontakt,

- kontakt telefon,

- e-mail adresa.

Uz zahtev se dostavljaju:

a) dokazi o periodu zaposlenja i osiguranja:

- fotokopija radne knjižice zaposlenog ili drugi dokazi o postojanju i periodu rada,

- fotokopija potvrde o podnetoj prijavi i odjavi osiguranja,

b) izjava zaposlenog da prihvata da mu se poveže staž osiguranja po Zaključku Vlade,

v) uverenje o periodima beneficiranog staža, ako je zaposleni radio na radnim mestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem ali mu dodatni doprinos za staž osiguranja sa uvećanim trajanjem (u daljem tekstu: beneficirani staž) nije uplaćen,

g) potvrdu nadležnog suda da bivši zaposleni nije podneo tužbu za potraživanja iz radnog odnosa. Ako je tužba podneta dokaz o povlačenju iste, a ako je po usvojenom tužbenom zahtevu doneta presuda, izvršna presuda ili rešenje o izvršenju, rešenje o odustajanju od tužbenog zahteva, od izvršne presude, odnosno rešenja o izvršenju.

5. Fond PIO po prijemu zahteva i dokumentacije vrši kontrolu ispravnosti i kompletnosti dokumentacije.

Radi provere, Fond PIO elektronskim putem dostavlja Agenciji spisak bivših zaposlenih za koje su dostavljene potvrde nadležnog suda da nisu podneli tužbu za potraživanja iz radnog odnosa, odnosno da po usvojenom tužbenom zahtevu nije doneta presuda, izvršna presuda ili rešenje o izvršenju. Agencija obaveštava Fond ukoliko postoji neslaganje između dostavljenih podataka od strane Fonda PIO i evidencije bliže opisane u tački 2. dela II ove procedure u roku od pet dana od dana dostavljanja spiskova od strane Fonda PIO.

Ukoliko zahtev i dostavljena dokumentacija sadrže nedostatke, Fond PIO obaveštava o tome subjekta privatizacije i preduzeća iz tačke 2. Zaključka radi njihove dopune ili ispravke.

Ukoliko je dostavljena dokumentacija potpuna i ispravna, Fond PIO usaglašava stanje sa subjektom privatizacije o zaposlenima i periodima za koje nije uplaćen doprinos za PIO i nije predata prijava M-4.

6. Ako se u postupku usaglašavanja stanja ustanovi da postoje periodi zaposlenja za koje su subjekti privatizacije i preduzeća iz tačke 2. Zaključka platili doprinos za PIO za zaposlene za koje je podnet zahtev za povezivanje staža osiguranja, ali za koje Fondu PIO nije podneo prijavu M-4, subjekt privatizacije je dužan da Fondu PIO podnese prijave M-4 i za ove periode.

7. Po usaglašavanju perioda za koje treba izvršiti povezivanje staža osiguranja, nadležna filijala Fonda PIO utvrđuje iznos doprinosa za PIO koji je neophodan da bi se izvršilo povezivanje staža osiguranja.

Obračun doprinosa za PIO vrši se na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa važeću u mesecu u kome se vrši uplata doprinosa za PIO.

8. Po izvršenom obračunu, nadležna filijala Fonda PIO sastavlja spisak zaposlenih sa iznosom utvrđene obaveze po osnovu doprinosa za PIO i dostavlja ga Sektoru za finansijske poslove Fonda PIO.

9. Sektor za finansijske poslove Fonda PIO dostavlja Ministarstvu finansija zahtev sa iznosom potrebnih sredstava za navedene namene.

10. Ministarstvo finansija, na osnovu zahteva Fonda PIO, priprema nalog za prenos sredstava na račun 840-733166843-13 - tekući transferi po osnovu doprinosa za PIO za pojedine kategorije osiguranika, u visini obaveze utvrđene od strane Fonda PIO iz sredstava budžeta Republike Srbije za 2015. godinu sa Razdela 16 -Ministarstvo finansija, funkcija 90 - Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu, Program 0901 - Obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, Programska aktivnost 0001 - Redovne penzije, ekonomska klasifikacija 464 - Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, namenjenih za transfer Republičkom Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje.

11. Uprava za trezor vrši realizaciju dostavljenog naloga od strane Ministarstva finansija.

12. Sektor za finansijske poslove Fonda PIO obaveštava Sektor za ostvarivanje prava iz PIO - Odeljenje za matičnu evidenciju o uplati po osnovu doprinosa za PIO po zahtevu za povezivanje staža osiguranja, koje o tome obaveštava nadležnu filijalu.

13. Nadležna filijala Fonda PIO obaveštava subjekte privatizacije i preduzeća iz tačke 2. Zaključka da je potrebno da sačine prijave M-4 za bivše zaposlene u koje će kao podatak o zaradi i doprinosu za PIO uneti iznose najnižih mesečnih osnovica doprinosa koji su važili u mesecima za koje je izvršen obračun doprinosa za PIO i povezivanje staža osiguranja u skladu sa ovom procedurom (35% prosečne zarade u Republici za godinu za koju je izvršena uplata doprinosa, odnosno 35% srazmernog iznosa te zarade ako se uplata doprinosa ne vrši za celu godinu) i iznose doprinosa za PIO koji im odgovaraju.

PROCEDURA O NAČINU POVEZIVANJA STAŽA OSIGURANJA BIVŠIM ZAPOSLENIMA U SUBJEKTIMA NAD KOJIMA JE OTVOREN STEČAJNI POSTUPAK U 2015. GODINI

I Uvodne napomene

1. Ovom procedurom sprovodi se aktivnost iz tačke 1. Zaključka Vlade 05 Broj: 401-6303/2015-2 od 18. juna 2015. godine (u daljem tekstu: Zaključak), kojim se Vlada saglasila da se iz sredstava budžeta Republike Srbije uplati doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje bivšim zaposlenima u stečajnim dužnicima u kojima je Agencija za privatizaciju rešenjem nadležnog suda imenovana za stečajnog upravnika u 2015. godini.

2. Postupci propisani ovom procedurom sprovode se od strane Ministarstva finansija, Ministarstva finansija - Uprave za trezor (u daljem tekstu: Uprava za trezor), Ministarstva finansija - Poreske uprave (u daljem tekstu: Poreska uprava), Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: Fond PIO), Agencije za privatizaciju u svojstvu stečajnog upravnika imenovanog od strane nadležnog privrednog suda (u daljem tekstu: Agencija) i stečajnih dužnika.

3. Postupci propisani ovom procedurom odnose se na bivše zaposlene i zaposlene u stečajnim dužnicima u momentu otvaranja stečajnog postupka, u kojima je Agencija za privatizaciju imenovana za stečajnog upravnika u 2015. godini.

II Utvrđivanje isplaćenih doprinosa zaposlenih obračunatih na minimalnu osnovicu

1. Nakon otvaranja stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Agencija dostavlja zahtev direktoru nadležne filijale Fonda PIO za održavanje sastanka.

Direktor filijale Fonda PIO je obavezan da zakaže sastanak u roku od pet dana od dana dostavljanja zahteva.

Nadležna filijala Fonda PIO i Agencija, odnosno lice koje u ime i za računa Agencije obavlja poslove iz nadležnosti Agencije kao stečajnog upravnika (u daljem tekstu: Poverenik), utvrđuju:

1.1. spisak zaposlenih kojima nije uplaćen doprinos za PIO u roku od sedam dana od dana održavanja sastanka.

Spisak zaposlenih sadrži sledeće podatke: JMBG, ime i prezime zaposlenog, periode za koji nisu uplaćeni doprinosi, odnosno za koje nije povezan staž osiguranja.

1.2. Zapisnik o usaglašavanju podataka o zaposlenima kojima nisu uplaćeni doprinosi za PIO u roku od sedam dana od dana održavanja sastanka

1.3. Zapisnik o usaglašavanju podataka o periodima za koje su uplaćeni doprinosi za PIO, a nije predat obrazac M-4, za svakog bivšeg zaposlenog u roku od 60 dana od dana održavanja sastanka.

2. Nakon prikupljenih podataka, kao i na osnovu zapisnika iz tačke 1. ove procedure nadležna filijala Poreske uprave, nakon otvaranja stečajnog postupka, u postupku usaglašavanja poreskog duga, konstatuje iznos neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda, u okviru kojih su i doprinosi za PIO sa obračunatom kamatom do dana otvaranja stečajnog postupka.

Ukoliko se u postupku usaglašavanja utvrdi da za bivše zaposlene nisu utvrđene obaveze po osnovu poreza po odbitku, odnosno doprinos za PIO, Poverenik Agencije će u funkciji stečajnog upravnika, podneti poreske prijave za poreze po odbitku u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 i 105/2014), radi uključivanja ovih obaveza u prijavu potraživanja.

Istovremeno će se sačiniti analitički izveštaj, u kojem će za bivše zaposlene, na osnovu zapisnika iz dela II tač. 1.2 i 1.3 ove procedure biti iskazana obaveza po osnovu doprinosa za PIO obračunata na poslednju utvrđenu najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, koja je važila na dan otvaranja stečajnog postupka, a koji će isključivo biti namenjen sprovođenju ove procedure.

3. Pri utvrđivanju iznosa neizmirene obaveze, posebno se utvrđuju iznosi obaveza za doprinose za PIO, čiju osnovicu za obračun čini najniža mesečna osnovica doprinosa na dan otvaranja stečajnog postupka, saglasno propisima o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje koji se zatim razvrstava na:

- obavezu koja se odnosi na poslednje dve godine pre otvaranja stečajnog postupka (I. isplatni red),

- obavezu koja se odnosi na period preko dve godine od otvaranja stečajnog postupka (III. Isplatni red).

Svi ostali doprinosi i porez na teret zaposlenog i na teret poslodavca se posebno utvrđuju i iskazuju.

Obaveze za doprinose za PIO moraju biti utvrđene po svakom zaposlenom po svakom isplatnom redu, na osnovu spiska zaposlenih, utvrđenog u tački 1.1 dela II ove procedure, koji je dostavljen Poreskoj upravi, a potom zbirno po isplatnom redu.

4. Nadležna filijala Poreske uprave, na osnovu usaglašenih podataka, podnosi prijavu potraživanja nadležnom privrednom sudu u rokovima navedenim u rešenju o otvaranju stečajnog postupka.

Uz prijavu potraživanja u skladu sa Zakonom o stečaju, Poreska uprava će dostaviti analitički izveštaj iz koga se mogu utvrditi obaveze koje će se regulisati ovom procedurom.

Prijava obavezno sadrži:

- prijavu potraživanja za neisplaćene doprinose za PIO, obračunate na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, a čiju osnovicu za obračun čini najniža mesečna osnovica doprinosa na dan otvaranja stečajnog postupka, saglasno propisima o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koji se odnose na period od poslednje dve godine pre otvaranja stečajnog postupka (I. isplatni red),

- prijavu potraživanja za neisplaćene doprinose za PIO, obračunate na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, a čiju osnovicu za obračun čini najniža mesečna osnovica doprinosa na dan otvaranja stečajnog postupka, saglasno propisima o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koji se odnose na period preko dve godine od dana otvaranja stečajnog postupka (III. Isplatni red),

- spisak bivših zaposlenih za koje se prijavljuje potraživanje po ovom osnovu.

5. Poverenik Agencije nakon pravosnažno utvrđenih potraživanja, dostavlja nadležnoj filijali Fonda PIO i Poreskoj upravi:

- zaključak stečajnog sudije o utvrđenoj listi poverilaca iz koje je vidljiv iznos utvrđenih potraživanja za doprinose obračunate na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa u I. i III. isplatnom redu.

- spisak bivših zaposlenih koji je Poreska uprava dostavila uz prijavu potraživanja sa iznosima utvrđenih potraživanja na ime obaveza za doprinose za PIO, sa napomenom da se radi o utvrđenim doprinosima PIO na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa. Spisak sadrži sledeće podatke: JMBG, ime i prezime zaposlenog, period za koji su utvrđene obaveze za doprinos za PIO, kao i iznos utvrđene obaveze.

6. U okolnostima u kojima se stečajni postupak zaključuje po članu 13. stav 2. Zakona o stečaju, pri čemu isti nije zaključen do dana utvrđivanja ove procedure, odnosno kada nema uslova za utvrđivanje potraživanja od strane nadležnog privrednog suda, tada je merodavna prijava potraživanja Poreske uprave koju je ista dostavila postupajućem privrednom sudu, odnosno koja je sačinjena prema tač. 2. i 4. dela II ove procedure. Dalje se postupa u svemu kao da su potraživanja Poreske uprave za doprinose za PIO, obračunata na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, a čiju osnovicu za obračun čini najniža mesečna osnovica doprinosa na dan otvaranja stečajnog postupka, saglasno propisima o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, utvrđena od strane nadležnog privrednog suda.

Uz dostavljene spiskove Agencija dostavlja i popunjene obrasce M-4. Uz prijavu M-4, kao podatak o zaradi i doprinosu za PIO, unose se podaci o najnižim mesečnim osnovicama doprinosa koji su važili u mesecima za koje je izvršen obračun neizmirenih obaveza po osnovu doprinosa za PIO, u skladu sa ovom procedurom i iznosi doprinosa za PIO koji im odgovaraju.

Pored obrazaca M-4 za periode za koje će doprinos za PIO biti uplaćen po ovoj proceduri, Agencija dostavlja i obrasce M-4 za bivše zaposlene za koje je u bilo kom periodu izvršena uplata doprinosa za PIO, a obrazac M-4 nije podnet Fondu PIO.

7. U okolnostima u kojima je stečajni postupak otvoren u 2015. godini i zaključen pre dana utvrđivanja ove procedure, iznosi neizmirenih obaveza utvrđuju se u skladu sa tačkom 3 dela II ove procedure, a dalje se postupa u skladu sa tačkom 6. st. 2. i 3. i tač. 8, 9, 10, 11. i 12. dela II ove procedure.

8. Nadležna filijala Fonda PIO sastavlja spisak zaposlenih sa iznosom utvrđene neizmirene obaveze po osnovu doprinosa za PIO i isti dostavlja Sektoru za finansijske poslove Fonda PIO.

9. Sektor za finansijske poslove Fonda PIO dostavlja Ministarstvu finansija zahtev sa iznosom potrebnih sredstava za navedene namene.

10. Ministarstvo finansija, na osnovu zahteva Fonda PIO, priprema nalog za prenos sredstava na račun 840-733166843-13 - tekući transferi po osnovu doprinosa za PIO za pojedine kategorije osiguranika, u visini obaveze utvrđene od strane Fonda PIO iz sredstava budžeta Republike Srbije za 2015. godinu sa Razdela 16 - Ministarstvo finansija, funkcija 90 - Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu, Program 0901 - Obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, Programska aktivnost 0001 - Redovne penzije, ekonomska klasifikacija 464 - Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, namenjenih za transfer Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje.

11. Uprava za trezor vrši realizaciju dostavljenog naloga od strane Ministarstva finansija.

12. Po prenosu sredstava od strane Uprave za trezor, Sektor za finansijske poslove Fonda PIO obaveštava Sektor za ostvarivanje prava iz PIO - Odeljenje za matičnu evidenciju o uplati po osnovu doprinosa za PIO, koje o izvršenoj uplati obaveštava nadležnu filijalu radi overavanja dostavljenih obrazaca M-4. Jedan primerak overenog obrasca M-4 dostavlja se Agenciji.

III Isplata utvrđenih potraživanja kod deobe stečajne mase

Agencija će, u postupku deobe stečajne mase obavestiti Fond PIO o izvršenoj uplati doprinosa za PIO iz stečajne mase na poreske račune stečajnog dužnika, radi vraćanja sredstava u budžet Republike Srbije, a u vezi sa tačkom 10. dela II ove procedure.

Izvor: