Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU: ZAKONOM JE PREDVIđENO RODNO ODGOVORNO BUDżETIRANJE NA SVIM NIVOIMA VLASTI, KOJE PODRAZUMEVA RESTRUKTURIRANJE PRIHODA I RASHODA PO PRINCIPU RODNE RAVNOPRAVNOSTI


"Uvođenje rodno odgovornog budžeta predstavlja korak dalje u reformi budžetskog sistema države i naš cilj je da do 2020. godine sve budžetske institucije, državne i lokalne, uvedu rodnu komponentu u svoje budžete", izjavila je potpredsednica Vlade i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, Zorana Mihajlović.

Ona je povodom početka obuka za uvođenje rodno odgovornog budžetiranja za 2017. godinu podsetila da je od sada rodno odgovoran budžet obaveza, jer je Vlada tu meru uvrstila u Zakon o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon i 103/2015).

"Uključivanje rodne ravnopravnosti u programske budžete veoma je važno u borbi protiv rodne diskriminacije, jer žene ne treba da ostanu neiskorišćeni potencijal društva", istakla je Mihajlović.

Ona je pojasnila da rodno odgovoran budžet ne znači posebne budžete za žene i muškarce, već predstavlja raspodelu postojećih sredstava na način da odgovaraju na potrebe i jednih i drugih.

"Žene i muškarci treba da imaju jednak pristup resursima, ali i da jednako učestvuju u odlučivanju i da imaju jednake koristi od upotrebe resursa", istakla je Mihajlović.

Iz Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost ukazuju da rodno odgovorno budžetiranje podrazumeva rodnu analizu budžeta i uključivanje rodne perspektive u sve budžetske procese i restruktuiranje prihoda i rashoda u cilju unapređenja rodne ravnopravnosti.

Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost u saradnji sa Ministarstvom finansija pokrenulo je proces uvođenja rodno odgovornog budžetiranja. Podršku procesu pruža Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women).

Izvor: Vebsajt Tanjug, 02.06.2016.
Naslov: Redakcija