Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI: Od 28. aprila 2018. godine na snazi nove mere privremene zabrane obavljanja delatnosti u toku poreske kontrole


28. aprila 2018. godine stupio je na snagu veći deo izmena i dopuna Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016, 108/2016 i 30/2018 - dalje: Zakon).

Poreska uprava posebno skreće pažnju poreskim obveznicima na izmene i dopune Zakona u delu mera privremene zabrane obavljanja delatnosti u toku poreske kontrole.

Prema najnovijim izmenama poreski inspektor u toku poreske kontrole izriče poreskom obvezniku zabranu vršenja delatnosti u trajanju do godinu dana ako utvrdi da:

  • poreski obveznik obavlja delatnost tako da robu i usluge ne prati verodostojna dokumentacija od značaja za utvrđivanje poreza,
  • poreski obveznik izbegava utvrđivanje i plaćanje poreza tako što se ne uplaćuje dnevni pazar,
  • poreski obveznik izbegava utvrđivanje i plaćanje poreza radnim angažovanjem lica koja nemaju zaključen Ugovor o radu ili drugi akt o radnom angažovanju donet u skladu sa propisima, kao i ako ta lica nisu prijavljena nadležnoj organizaciji obaveznog socijalnog osiguranja,
  • poreski obveznik promet od prodaje roba ili pružanja usluga ne registruje preko fiskalne kase ili na drugi zakonom propisan način,
  • poreski obveznik priređuje igre bez prethodno pribavljenog mišljenja Ministarstva nadležnog za poslove finansija, a u skladu sa propisima koji uređuju oblast igara na sreću.

Zabrana vršenja delatnosti poreskom obvezniku kome su u toku poreske kontrole utvrđene nepravilnosti izriče se:

  • u trajanju do 15 dana ukoliko se u postupku kontrole kod poreskog obveznika utvrdi nepravilnost prvi put,
  • u trajanju do 90 dana ukoliko se u postupku kontrole kod poreskog obveznika utvrdi nepravilnost drugi put,
  • u trajanju do jedne godine ukoliko se u postupku kontrole kod poreskog obveznika utvrdi nepravilnost treći put,

Zabrana vršenja delatnosti izriče se za nepravilnosti utvrđene u periodu od 24 meseca od prve utvrđene nepravilnosti u postupku kontrole.

Odredbe ovog člana primenjivaće se na nepravilnosti utvrđene rešenjem u postupcima poreskih kontrola donetih od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Izvor: Vebsajt Poreske uprave, 30.04.2018.
Naslov: Redakcija