Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - US, 132/14, 145/14 i 83/18), u članu 2. posle tačke 20v) dodaje se tačka 20g), koja glasi:

"20g)    privredno - industrijski kompleks predstavlja celinu koja se sastoji od više međusobno povezanih samostalnih funkcionalnih celina, odnosno katastarskih parcela, koje mogu imati različitu namenu u funkciji proizvodnih, neproizvodnih ili drugih privrednih delatnosti, odnosno proizvodnje energije;".

U tački 26) posle reči: "dokumentom;" dodaje se zapeta i reči: "kao i objekti u njihovoj funkciji;".

Član 2.

U članu 69. stav 1. posle reči: "iz člana 2. tač." dodaje se reč: "20g),".

U stavu 9. posle reči: "odnosno korisnika zemljišta" dodaje se zapeta i reči: "odnosno izjave investitora da će pre izdavanja upotrebne dozvole rešiti imovinsko-pravne odnose na nepokretnosti", a posle reči: "ugovor o ustanovljavanju prava službenosti" dodaje se zapeta i reči: "ugovor o zakupu zemljišta".

Član 3.

U članu 70. stav 7. menja se i glasi:

"U slučaju iz stava 6. ovog člana, ako je zemljište ispod objekta u javnoj svojini Republike Srbije, nadležni organ u postupku ozakonjenja na utvrđenu površinu zemljišta pribavlja saglasnost Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije."

Stav 18. menja se i glasi:

"Rešenjem iz stava 16. ovog člana utvrđuje se prestanak prava korišćenja, odnosno prava svojine dotadašnjeg korisnika, odnosno vlasnika građevinskog zemljišta i pravo vlasnika objekta da pravo svojine na građevinskom zemljištu, koje je određeno kao zemljište za redovnu upotrebu objekta, stekne neposrednom pogodbom, po tržišnoj ceni, u skladu sa ovim zakonom."

Član 4.

U članu 102. stav 3. reči: "osim za lica iz člana 102. stav 9. ovog zakona" zamenjuju se rečima: "osim za lica čiji je položaj uređen zakonom kojim se uređuje pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu".

Član 5.

U članu 103. stav 6. reči: "lica iz člana 102. stav 9. ovog zakona" zamenjuju se rečima: "lica čiji je položaj uređen zakonom kojim se uređuje pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu".

Član 6.

U članu 106. stav 7. menja se i glasi:

"Odredbe ovog člana koje se odnose na razvrgnuće suvlasničke zajednice primenjuju se i na lica čiji je položaj uređen zakonom kojim se uređuje pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu, u cilju razvrgnuća sukorisničke zajednice i formiranja novih katastarskih parcela u skladu sa ovim zakonom. Na novoformiranim katastarskim parcelama upisuje se pravo korišćenja."

Član 7.

U članu 132. stav 2. reči: "projekta za izvođenje" zamenjuju se rečima: "projekta za građevinsku dozvolu".

U stavu 3. posle reči: "podnošenja" dodaje se reč: "urednog".

Član 8.

U članu 133. stav 2. tačka 24) briše se.

Član 9.

U članu 135. posle stava 4. dodaje se novi stav 5, koji glasi:

"Za izgradnju linijskih infrastrukturnih objekata građevinska dozvola može se izdati za više katastarskih parcela, odnosno delova katastarskih parcela uz obavezu investitora da pre izdavanja upotrebne dozvole, a na osnovu projekta preparcelacije, izvrši spajanje tih katastarskih parcela."

Posle dosadašnjeg stava 5, koji postaje stav 6. dodaje se novi stav 7, koji glasi:

"Za izgradnju trafostanice unutar objekta, kao dokaz o odgovarajućem pravu smatra se i saglasnost investitora, odnosno vlasnika objekta. Po izgradnji objekta, deo zgrade u kome je izgrađena trafostanica, postaje samostalni deo zgrade u skladu sa propisima kojima je uređena materija održavanja zgrada."

Dosadašnji stav 6. postaje stav 8.

Dosadašnji stav 7. briše se.

Dosadašnji st. 8-12. postaju st. 9-13.

U dosadašnjem stavu 13, koji postaje stav 14. zapeta i reči: "osim ako je zabeležba upisana nakon stupanja na snagu Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", broj 41/18)" brišu se.

Dosadašnji stav 14. postaje stav 15.

Član 10.

U članu 136. stav 1. u tački 3) posle reči: "odnosno katastarskim parcelama" dodaje se zapeta i reči: "odnosno delovima katastarskih parcela".

Član 11.

U članu 137. stav 1. tačka na kraju zamenjuje se zapetom i dodaju reči: "odnosno za više katastarskih parcela ili delova katastarskih parcela za izgradnju linijskih infrastrukturnih objekata."

Član 12.

U članu 140. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

"Izuzetno od stava 1. ovog člana, kada je prijava radova izvršena na osnovu člana 148. stav 5. ovog zakona, građevinska dozvola važi do prijave radova svih delova objekta."

U dosadašenjem stavu 2. koji postaje stav 3. reči: "iz stava 1. ovog člana", zamenjuju se rečima: "iz st. 1. i 2. ovog člana".

Dosadašnji st. 3-7. postaju st. 4-8.

Član 13.

U članu 148. posle stava 4. dodaju se novi st. 5. i 6, koji glase:

"U slučaju da je građevinska dozvola izdata na osnovu izjave investitora iz člana 69. stav 9. ovog zakona, prijava radova se može podneti samo za deo objekta za koji je investitor dostavio dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima u skladu sa ovim zakonom.

Kada je građevinska dozvola, odnosno rešenje o odobrenju za izvođenje radova iz člana 145. ovog zakona izdato za više katastarskih parcela, odnosno za delove katastarskih parcela, kao dokaz o odovarajućem pravu dostavlja se dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima, u skladu sa ovim zakonom, za katastarske parcele obuhvaćene projektom preparcelacije, koji je sastavni deo projekta za građevinsku dozvolu, odnosno idejnog projekta, uz obavezu investitora da pre izdavanja upotrebne dozvole pribavi potvrdu projekta preparcelacije, odnosno parcelacije i izvrši provođenje tog projekta preparcelacije odnosno parcelacije."

Dosadašnji st. 5-7. postaju st. 7-9.

Član 14.

U članu 161. posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

"Administrativno-stručne i tehničke poslove u vezi sa polaganjem stručnog ispita ministarstvo nadležno za poslove urbanizma i građevinarstva može poveriti strukovnoj organizaciji, odnosno strukovnom udruženju na osnovu ugovora koji nadležno ministarstvo zaključuje sa tom organizacijom."

Član 15.

U članu 165. st. 5. i 6. menjaju se i glase:

"Skupštinu Komore čine predstavnici matičnih sekcija. Svaka matična sekcija delegira jednak broj svojih predstavnika.

Upravni odbor ima dvanaest članova, od kojih šest članova imenuje nadležno ministarstvo, a šest članova čine po jedan izabrani predstavnik svake od matičnih sekcija."

Posle stava 6. dodaje se novi stav 7, koji glasi:

"Upravni odbor ima predsednika i potpredsednika. Predsednika i potpredsednika bira Upravni odbor iz reda članova Upravnog odbora koje imenuje nadležno ministarstvo."

Dosadašnji stav 7. postaje stav 8.

U dosadašnjem stavu 8, koji postaje stav 9. zapeta i reči: "svi iz reda članova Komore" brišu se.

Dosadašnji st. 9-11. postaju st. 10-12.

Član 16.

Član 180. briše se.

Član 17.

U članu 201. stav 5. posle reči: "prostornog", dodaju se reči: "i urbanističkog".

U stavu 7. tač. 20) i 21) menjaju se glase:

"20)      uslove, program i način polaganja stručnog ispita u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, izrade tehničke dokumentacije građenja i energetske efikasnosti, obavljanje administrativno-stručnih poslova organizacije polaganja stručnog ispita, sastav i način rada komisije za polaganje stručnog ispita i vođenje evidencije o položenom stručnom ispitu (član 161);

21)       uslove i postupak izdavanja, oduzimanja i produžavanja licence za odgovornog prostornog planera, odgovornog urbanistu, odgovornog projektanta i odgovornog izvođača radova, kao i izgled i sadržinu svečane forme licence (član 162);".

Tačka 28) menja se i glasi:

"28)      način objavljivanja podataka registra licenciranih inženjera, arhitekata i prostornih planera;".

Tačka 32) menja se i glasi:

"32)      sadržinu i način vođenja registra licenciranih inženjera, arhitekata i prostornih planera, uslove koje treba da ispune lica da bi bila upisana u registar, način i postupak za upis u registar, način vršenja upisa, izmene i brisanja podataka upisanih u registar, kao i izgled i uverenje o upisu u registar i status profesionalnog mirovanja (član 162);".

Član 18.

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona doneće se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja podzakonskih akata iz ovog zakona primenjivaće se podzakonski akti doneti na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - US, 132/14, 145/14 i 83/18), ako nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.

Član 19.

Započeti postupci za rešavanje zahteva za izdavanje odobrenja za izgradnju, lokacijske dozvole, lokacijske uslove, građevinske dozvole, upotrebne dozvole i drugih zahteva za rešavanje o pojedinačnim pravima i obavezama podnetih do dana stupanja na snagu ovog zakona, okončaće se po propisima po kojima su započeti.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, postupci u vezi sa projektima za izgradnju objekata od značaja za Republiku Srbiju, započeti po odredbama Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - US, 132/14, 145/14 i 83/18), okončaće se po odredbama ovog zakona.

Član 20.

Važeći planski dokumenti koji su doneti pre 1. januara 1993. godine, prestaju da važe po isteku 24 meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, a organi nadležni za njihovo donošenje dužni su da u tom roku donesu novi planski dokument.

Član 21.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, koje je prema članu 6. stav 2. Zakona o ministarstvima ("Službeni glasnik RS", br. 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 - dr. zakon i 62/17) nadležno za obavljanje poslova državne uprave u oblasti železničkog, drumskog, vodnog i vazdušnog saobraćaja, koji se odnose između ostalog i na realizaciju projekata izgradnje saobraćajne infrastrukture i infrastrukturne projekte od posebnog značaja u oblasti niskogradnje.

Na osnovu dosadašnjeg iskustva u realizaciji ovih projekata, došlo se do zaključka da u procesu realizacije projekata puno vremena oduzima rešavanje imovinsko-pravnih odnosa pre izdavanja Građevinske dozvole i da zbog toga radovi često kasne sa realizacijom. Tu se misli na izradu Projekata parcelacije i preparcelacije, zatim sprovođenje procedura u katastru po tim projektima i na kraju sam proces eksproprijacije, koji je dugotrajan za linijske infrastrukturne objekte (puteve, pruge i sl), jer se ti objekti planiraju, projektuju i grade na više hiljada katastarskih parcela, za čije je rešavanje potrebno najmanje godinu dana, nekad i više, zavisno od problema na koje se naiđe u toku eksproprijacije (nelegalni objekti, čekanje rešavanja zahteva za legalizaciju za te objekte, neupisani objekti u katastru, raseljavanje stanovništva, žalbe na rešenja o upisu u katastar, žalbe na rešenja o eksproprijaciji i sl).

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je u svom planu rada i budžetu za 2019. godinu (sa planom i za 2020. i 2021. godinu), planiralo otpočinjanje realizacije projekata iz novog investicionog ciklusa, čija vrednost je procenjena na oko 5 milijardi evra ulaganja u infrastrukturne projekte. Tu su projekti od značaja za Republiku Srbiju i to u putnoj infrastrukturi: izgradnja autoputa E-763, deonica: Preljina - Požega, izgradnja "Moravskog koridora" deonica Pojate - Preljina, izgradnja autoputa Beograd - Sarajevo, izgradnja "Fruškogorskog koridora" deonica Novi Sad - Ruma, izgradnja saobraćajnice Ruma - Šabac (autoput) i Šabac - Loznica (brza saobraćajnica), izgradnja autoputa Niš - Merdare, Obilaznica oko Beograda (sektori 4, 5 i 6), Kragujevac - Batočina, zatim u železničkoj: izgradnja brze pruge Beograd - Budimpešta, rekonstrukcija pruge Jajinci - Mala Krsna, rekonstrukcija pruge Niš - Dimitrovgrad, rekonstrukcija pruge Niš - Brestovac itd.

Svi ovi projekti predstavljaju linijske infrastrukturne objekte, koji se grade u dužinama od nekoliko desetina kilometara i na nekoliko hiljada katastarskih parcela. Kako bi se ubrzao početak izgradnje ovih objekata, potrebno je izmeniti odredbe u Zakonu o planiranju i izgradnji (u daljem tekstu: Zakon) i omogućiti brže pribavljanje Građevinske dozvole. Drugim rečima, Građevinska dozvola bi se izdala Investitoru za celokupan projekat, Izvođač bi krenuo sa radovima odmah na delovima gde su završeni postupci eksproprijacije, a gde nije završena ekspropijacija i procedure u katastrima, iste bi se rešavale paralelno sa izvođenjem radova, pri čemu se nikako ne bi narušavala prava vlasnika nepokretnosti koje su predmet eksproprijacije.

Za sve navedene projekte obezbeđena su sredstva u budžetu Republike Srbije i garancije za kredite, za koje su pregovori sa bankama u toku za obezbeđivanje što povoljnijih uslova kreditiranja. Usvajanjem ovakvog zakonskog rešenja, ubrzala bi se realizacija projekata i time bi Republika Srbija bila u situaciji da plaća manje naknade bankama na neiskorišćena sredstva iz kredita, a doprinelo bi se i većoj iskorišćenosti sredstva iz budžeta Republike Srbije.

Zbog svega napred navedenog predlažu se ove izmene Zakona, koje će omogućiti bržu i efikasniju realizaciju projekata od značaja za Republiku Srbiju.

Sve planirane izmene ne ugrožavaju ustavna i ljudska prava građana Republike Srbije, a sa druge strane stvaraju uslove za efikasniju realizaciju projekata od značaja za Republiku Srbiju.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Odredbama člana 1. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji (u daljem tekstu: Predlog zakona), izvršeno je preciziranje pojma linijskog infrastrukturnog objekta i tačkom 20g) dodat je pojam privredno - industrijski kompleksi.

Članom 2. Predloga zakona, izvršeno je preciziranje dokaza koji se dostavljaju kao dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima, kao i objekti na koje se odnose.

U članu 3. Predloga zakona, kojim se menja st. 7. i 18. člana 70. Zakona, izvršeno je preciziranje prava vlasnika objekta da pravo svojine na građevinskom zemljištu stekne neposrednom pogodbom, po tržišnoj ceni, u skladu sa ovim zakonom, kao i nadležnost Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije.

Članom 4. Predloga zakona, izvršeno je terminološko usklađivanje člana 102. stav 3. Zakona.

Članom 5. Predloga zakona, izvršeno je terminološko usklađivanje člana 103. stav 6. Zakona.

Članom 6. Predloga zakona, izvršeno je terminološko usklađivanje člana 106. Zakona.

Članom 7. Predloga zakona, izvršeno je preciziranje dostavljanja zahteva kod stručne kontrole tehničke dokumentacije, kao i terminološko usklađivanje člana 132. Zakona.

Članom 8. Predloga zakona, izbrisana je tačka 24) u članu 133. Zakona.

Članom 9. Predloga zakona, izvršeno je preciziranje dokaza za izdavanja građevinske dozvole u članu 135. Zakona, kada postoji upisana zabeležba u evidenciji katastra nepokretnosti, kao i da se za izgradnju linijskih infrastrukturnih objekata građevinska dozvola može izdati za više katastarskih parcela, odnosno delova katastarskih parcela uz obavezu investitora da pre izdavanja upotrebne dozvole, a na osnovu projekta preparcelacije, izvrši spajanje tih katastarskih parcela. Takođe, propisano je da se za izgradnju trafostanice unutar objekta, kao dokaz o odgovarajućem pravu smatra i saglasnost investitora odnosno vlasnika objekta.

Članom 10. Predloga zakona, izvršeno je preciziranje sadržine građevinske dozvole u članu 136. stav 1. tačka 3) Zakona.

Članom 11. Predloga zakona, precizirano je u članu 137. stav 1. Zakona da se građevinska dozvola izdaje i za više katastarskih parcela, ili delova katastarskih parcela za izgradnju linijskih infrastrukturnih objekata.

Članom 12. Predloga zakona, preciziran je rok važenja građevinske dozvole kada se radovi prijavljuju za deo objekta.

Članom 13. Predloga zakona, dodati su st. 5. i 6. u članu 148. Zakona, kojima je definisano da u slučaju da je građevinska dozvola izdata na osnovu izjave investitora iz člana 69. stav 9. ovog zakona, prijava radova se može podneti samo za deo objekta za koji je investitor dostavio dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima u skladu sa ovim zakonom. Izuzetno od stava 5. ovog člana, kada je građevinska dozvola, odnosno rešenje o odobrenju za izvođenje radova iz člana 145. ovog zakona, izdato za više katastarskih parcela, odnosno za delove katastarskih parcela, kao dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima smatra se i izrađen projekat parcelacije i preparcelacije, koji je sastavni deo projekta za građevinsku dozvolu, odnosno idejnog projekta za izvođenje radova iz člana 145. ovog zakona.

Članom 14. Predloga zakona, dodat je novi stav 3. u članu 161. kojim se propisuje mogućnost poveravanja administrativnih i stručnih poslovi u vezi sa polaganjem stručnog ispita.

Članom 15. Predloga zakona, u članu 165. Zakona proširen je krug lica koji mogu biti članovi Nadzornog odbora Inženjerske komore Srbije (u daljem tekstu: Komora) i precizirana organizacija Upravnog odbora Komore.

Članom 16. Predloga zakona, brisan je član 180. Zakona, budući da zbog drugačije organizacije Komore nije više potrebno da postoji u Zakonu.

Članom 17. Predloga zakona, precizirano je ovlašćenje za donošenje podzakonskih akata u članu 201. Zakona.

Članom 18. Predloga zakona propisan je rok za donošenje podzakonskih akata i primena već donetih.

Članom 19. Predloga zakona propisano je da će se započeti postupci za rešavanje zahteva za izdavanje odobrenja za izgradnju, lokacijske dozvole, lokacijske uslove, građevinske dozvole, upotrebne dozvole i drugih zahteva za rešavanje o pojedinačnim pravima i obavezama podnetih do dana stupanja na snagu ovog zakona, okončaće se po propisima po kojima su započeti, kao i izuzetak od ovog pravila.

Članom 20. Predloga zakona produžen je rok važenja planskih dokumenata koji su doneti pre 1. januara 1993. godine.

Članom 21. Predloga zakona propisano je stupanje na snagu ovog zakona.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine ("Službeni glasnik RS", broj 20/12 - prečišćen tekst), s obzirom na to da je neophodna što hitnija primena ovog zakona, kao i postupaka koji su predviđeni ovim zakonom. Takođe, izmene i dopune Zakona će bitno doprineti olakšavanju postojećih procedura, što doprinosi boljem položaju stranaka i pozitivnim efektima na privredu.

VI. RAZLOZI ZA STUPANjE NA SNAGU OVOG ZAKONA NAREDNOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U "SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE"

Predlaže se stupanje na snagu ovog zakona narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", kako bi se ugrađene izmene i dopune, kojima se poboljšava tekst Zakona i prevazilaze problemi iz prakse, mogle odmah primeniti u praksi. S obzirom na navedeno, neophodno je stupanje na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", kao i što hitnija primena u praksi.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 29.03.2019.