Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

APELACIONI SUD U BEOGRADU: Najviše starih predmeta ima u prvostepenim sudovima na teritoriji ovog suda, među kojima su sudovi u Beogradu, Valjevu, Pančevu, Smederevu, Šapcu...


Od ukupno 10.500 "starih" predmeta, starijih od dve godine, koliko ih je u toku prošle godine bilo u četiri apelaciona suda u državi, Apelacioni sud u Beogradu je bio zadužen za rešavanje više od polovine starih predmeta

Od ukupno 10.500 "starih" predmeta, starijih od dve godine, koliko ih je u toku prošle godine bilo u četiri apelaciona suda u državi, Apelacioni sud u Beogradu je bio zadužen za rešavanje više od polovine starih predmeta, tačnije njih 56,05 odsto.

To, kako je naveo taj sud u saopštenju, znači da najviše starih predmeta ima u prvostepenim sudovima na teritoriji ovog suda, među kojima su sudovi u Beogradu, Valjevu, Pančevu, Smederevu, Šapcu...

Međutim, Apelacioni sud napominje da je i u 2017. godini nastavio sa praksom rešavanja velikog broja predmeta, pa je potpuno savladao priliv novih predmeta.

U toku 2017. godine sud je primio ukupno 19.514 predmeta, pa je ukupno u radu u svim materijama imao 27.163 predmeta.

Od ukupnog broja predmeta je rešio 20.024, tako da je u 2018. godinu ušao sa 7.139 predmeta.

Za ovaj period Apelacioni sud beleži smanjenje ukupnog broja predmeta u radu za 73,72 odsto, što, kako se napominje saopštenju, ukazuje da taj sud "daje značajan doprinos vraćanju poverenja građana u rad suda i da se pravda učini dostupnijom na brži i efikasniji način svim licima koja traže zaštitu svojih prava pred sudom".

Prosečan broj predmeta u radu po sudiji Apelacionog suda u toku 2017. godine bio je 91,53, prosečan broj rešenih predmeta po sudiji bio je 23,34, prosečan priliv predmeta po sudiji bio je 22,74, navodi se u saopštenju.

Najveći priliv predmeta u toku prethodne godine Apelacioni sud je imao u materiji radnih sporova, pa su najviše bile opterećene sudije koje postupaju u toj materiji.

Taj sud je ukazao da mu svakodnevno stiže veliki broj starih predmeta po datumu podnošenja tužbe ili optužnice, u kojima postupak u nemalom broju predmeta traje i preko 10 i 20 godina.

Međutim, saglasno Programu rešavanja starih predmeta koje svake godine donosi predsednik suda, sudije su u obavezi da, pored rešavanja predmeta koji su stari po datumu prijema u žalbeni sud, rešavaju i predmete koji su stari po datumu podnošenja inicijalnog akta (tužbe ili optužnice), a sve radi ostvarenja prava građana na suđenje u razumnom roku.

Broj "starih" predmeta koje je Apelacioni sud rešio u toku 2017. godine, a koji su određeni kao stari prema datumu prijema žalbe je 3.998, što predstavlja 19,97 odsto od ukupnog broja rešenih predmeta.

Tako je na kraju 2017. godine ostalo u radu 2.001 starih predmet po tom osnovu.

Posmatrajući stare predmete prema datumu prijema tužbe ili optužnice u radu suda je ostalo 5.922 starih predmeta.

Zbog broja starih predmeta koji u ovaj sud svakodnevno stižu ovaj sud će, kako se napominje i u 2018. godini nastaviti da preduzima mere kako bi omogućio jednaku dostupnost pravde svim licima koji traže zaštitu svojih prava kako pred ovim sudom, tako i pred sudovima koji potpadaju pod nadležnost ovog suda.

Prosečno trajanje žalbenih postupaka pred Apelacionom sudom u toku 2017. godine u opštoj građanskoj materiji je bilo pet meseci, a u materiji radnih sporova šest meseci.

Postupci su u krivičnoj materiji predmeti u proseku rešavani u roku od dva meseca s tim što su predmeti iz oblasti organizovanog kriminala i ratnih zločina u proseku rešavani u roku od četiri meseca, precizira se u saopštenju.

Izvor: Vebsajt Novosti, 01.04.2018
Naslov: Redakcija