Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DRŽAVNO VEĆE TUŽILACA: Raspisan konkurs za izbor zamenika javnih tužilaca u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu i Osnovnom javnom tužilaštvu u Požarevcu


Državno veće tužilaca na osnovu člana 78. Zakona o javnom tužilaštvu ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 78/2011 - dr. zakon, 101/2011, 38/2012 - odluka US, 121/2012, 101/2013, 111/2014 - odluka US, 117/2014, 106/2015 i 63/2016 - odluka US), čl. 25. do 27. Poslovnika o radu Državnog veća tužilaca ("Sl. glasnik RS", br. 55/2009, 43/2015, 4/2016 i 29/2017 - dr. poslovnik), a u vezi sa Odlukom o broju zamenika javnih tužilaca ("Sl. glasnik RS", br. 106/2013, 94/2015, 114/2015 i 80/2016), oglašava izbor za zamenike javnih tužilaca u javnim tužilaštvima u Republici Srbiji i to za:

I

Naziv javnog tužilaštva

Broj mesta

 

Više javno tužilaštvo u Beogradu  

3

 

                                   

II

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu

1

 

Osnovno javno tužilaštvo u Požarevcu

1

Pozivaju se zainteresovani kandidati koji ispunjavaju uslove propisane Zakonom o javnom tužilaštvu da podnesu prijavu. U prijavi na oglas obavezno se navodi naziv jednog ili više javnih tužilaštava za koji se prijava podnosi i jedinstveni matični broj građana (JMBG). U prijavi na oglas potrebno je da svi kandidati dostave potpunu ličnu i radnu biografiju.

Kandidati koji su nosioci javnotužilačke funkcije ne podnose dokaze o ispunjenosti uslova za izbor.

Kandidati koji nisu nosioci javnotužilačke funkcije dostavljaju i:

  • overenu kopiju diplome o završenom Pravnom fakultetu, kao i završenim specijalističkim, magistarskim ili doktorskim studijama;
  • overenu kopiju uverenja o položenom pravosudnom ispitu;
  • uverenje o državljanstvu Republike Srbije;
  • uverenje da se protiv podnosioca prijave ne vodi krivični postupak;
  • uverenje ili overenu kopiju uverenja o zdravstvenoj sposobnosti;
  • izjavu podnosioca o tome da li mu je izricana disciplinska mera i da li je osuđivan za bilo koje krivično delo, pa ako jeste kada i zbog čega;
  • pisane stručne radove iz oblasti pravne struke;
  • potvrdu o radnom iskustvu u pravnoj struci kao i druge podatke koji su od značaja za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata.

Kandidati koji su se prijavili na oglas za izbor zamenika javnih tužilaca koji je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 16/2017 od 02.03.2017. godine, podnose samo prijavu.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Sl. glasniku RS".

Neblagovremene i nepotpune prijave Državno veće tužilaca će odbaciti.

Prijave se podnose Državnom veću tužilaca, Beograd, Resavska 42, sa naznakom: "Oglas za izbor zamenika javnih tužilaca".

Izvor: Vebsajt Državnog veća tužilaca, 31.03.2017.
Naslov: Redakcija