Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 37 OD 2.4.2014/ODABRANI DOKUMENTI


 • ISPRAVKA ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAJVIŠIM CENAMA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI, A ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT ("Sl. glasnik RS", br. 37/2014)
 • ISPRAVKA PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STANDARDIMA MATERIJALA ZA DIJALIZE KOJE SE OBEZBEĐUJU IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2014)
 • ISPRAVKA PRAVILNIKA O MAKSIMALNO DOZVOLJENIM KOLIČINAMA OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA U HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE I O HRANI ZA ŽIVOTINJE ZA KOJU SE UTVRĐUJU MAKSIMALNO DOZVOLJENE KOLIČINE OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2014)
 • IZMENE I DOPUNE STATUTA STOMATOLOŠKE KOMORE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 37/2014)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA ANALIZU STANJA I UTVRĐIVANJE NAČINA STAVLJANJA TEHNOGENIH MINERALNIH SIROVINA U EKONOMSKU FUNKCIJU ("Sl. glasnik RS", br. 37/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE ČLANARINE, OSNOVICI NA OSNOVU KOJE SE OBRAČUNAVA, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE PRIVREDNE KOMORE KOSOVA I METOHIJE ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 37/2014)
 • ODLUKA STOMATOLOŠKE KOMORE SRBIJE BROJ 376/1 ("Sl. glasnik RS", br. 37/2014)
 • PRAVILNIK O CENAMA ZDRAVSTVENIH USLUGA NA SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 37/2014)
 • PRAVILNIK O USKLAĐENIM IZNOSIMA NAKNADE ZA ZAGAĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 37/2014)
 • PROTOKOL O SARADNJI - SOKOJ I ANEM ("Sl. glasnik RS", br. 37/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE LUKAMA ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 37/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA ZAŠTITU OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA I NUKLEARNU SIGURNOST SRBIJE ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 37/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZAVODA ZA UNAPREĐIVANJE OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 37/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM RADA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA I NUKLEARNU SIGURNOST SRBIJE ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 37/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O RADU AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 37/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN I PROGRAM RADA ZAVODA ZA VREDNOVANJE KVALITETA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 37/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK ŠAR PLANINA" ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 37/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM AKREDITACIONOG TELA SRBIJE ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 37/2014)
 • REŠENJE O DONESENIM I POVUČENIM SRPSKIM STANDARDIMA I SRODNIM DOKUMENTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2014)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "RADIO PIROT", PIROT ("Sl. glasnik RS", br. 37/2014)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PRAVNIH LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VEŠTAČENJA, BROJ 740-05-00039/2014-22 ("Sl. glasnik RS", br. 37/2014)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PRAVNIH LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VEŠTAČENJA, BROJ 740-05-00055/2014-22 ("Sl. glasnik RS", br. 37/2014)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE POGREBNIH TROŠKOVA ZA KORISNIKE PENZIJA ZA APRIL, MAJ I JUN 2014. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 37/2014)
 • REŠENJE SKUPŠTINE OPŠTINE POŽEGA 01 BROJ 112-3/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 37/2014)
 • SPORAZUM O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2014)
Izvor: Paragraf Lex