Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA


Pravna baza Paragraf Lex

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA

Član 1.

U Zakonu o zaštiti korisnika finansijskih usluga ("Sl. Glasnik RS" broj 36/11, 139/14) posle člana 5. dodaje se naziv iznad člana i novi član 5a koji glasi:

"Posebna zaštita korisnika

Član 5a

U cilju zaštite korisnika davaoci finansijskih usluga i Narodna banka Srbije u obavezi su prilikom izrade predloga opštih pravila i propisa, kao i njihovih izmena i dopuna, a koje donose u smislu odredbi zakona kojim se utiče na prava i obaveze korisnika finansijskih usluga da ih dostave na mišljenje registrovanim udruženjima građana čiji je cilj zaštita prava korisnika finansijskih usluga, kao i da izneto mišljenje uzmu u obzir."

Član 2.

U članu 9. u stavu 2. posle reči "je dužan da obezbedi primenu" dodaju se reči: "osnovnih načela zaštite korisnika utvrđenih u članu 5. ovog zakona,".

Posle stava 3. dodaju se novi stav 4 - 6. koji glase:

"Odredbe Opštih uslova poslovanja davalaca finansijskih usluga kojima se korisnici finansijskih usluga stavljaju u neravnopravan i nepovoljniji položaj u odnosu na odredbe ugovora, ili kojima se za korisnike finansijskih usluga stvaraju dodatne finansijske obaveze, ništave su.

Opštim uslovima poslovanja uređuju se uslovi za zaključenje i sprovođenje ugovora a međusobna prava i obaveze davaoca i korisnika finansijskih usluga regulišu se isključivo ugovorom između davaoca i korisnika finanijskih usluga.

Davalac finansijskih usluga dužan je da uz primerak zaključenog ugovora korisniku finansijskih usluga preda primerak opštih uslova poslovanja, čiji tekst je ispisan fontom iste vrste i veličine kao i tekst ugovora."

Član 3.

U članu 18. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Zaduženost korisnika na mesečnom nivou ne može biti veća od 40% ukupnih mesečnih primanja korisnika usluga a izuzetno, uz njegovu izričitu saglasnost datu u pisanoj formi, ukupna mesečna zaduženost može iznositi najviše 50%, a ukoliko bi zaduženost korisnika prešla 40%, a uz posebnu saglasnost korisnika 50%, davalac finansijskih usluga je dužan da ponudi korisniku izmenu ugovora sa produženjem roka otplate kako bi zaduženost korisnika bila manja od 40% odnosno 50%."

Dosadašnji stav 2. menja se i glasi:

"Ako se ugovorne strane saglase da se kreditno zaduženje korisnika poveća-banka odnosno davalac lizinga dužni su da ponovo procene kreditnu sposobnost tog korisnika, s tim da zaduženost korisnika ne može biti veća od 50% ukupnih mesečnih primanja."

Dosadašnji st. 2-5. postaju st. 3-6.

Član 4.

U članu 28. dodaje se novi stav 1. koji glasi:

"Ukoliko se za vreme trajanja ugovora zaduženost korisnika poveća iznad iznosa utvrđenih članom 18. ovog zakona, banka odnosno davalac lizinga dužni su da korisniku ponude izmenu obaveznih elemenata ugovora kako zaduženost korisnika ne bi prelazila iznose utvrđene članom 18 ovog zakona."

U stavu 2. broj: "1." zamenjuje se brojem: "2."

U stavu 3. broj: "2." zamenjuje se brojem: "3."

U stavu 4. broj: "3." zamenjuje se brojem: "4."

Postojeći st. 1-4. postaju st. 2-5.

Član 5.

Posle člana 54. dodaje se novi član 54a koji glasi:

"Član 54a

Davaoci finansijskih usluga dužni su da u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona ponude korisnicima izmenu ugovora indeksiranih u stranoj valuti a koji su zaključeni do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Davalac finansijske usluge dužan je da u okviru ponude iz stava 1. ovog člana korisnku da mogućnost da u smislu izmene ugovorenih uslova izabere promenu valute indeksacije ili da se u obračunu i otplati obaveza korisnika po tom ugovoru primenjuje zvanični srednji kurs ugovorene valute indeksacije koji je važio na dan 26. jula 2014.godine.

Izmene ugovora iz st. 1. i 2. ovog člana proizvode dejstvo od 26. jula 2014. godine do dana isteka ugovora.

Davalac finansijskih usluga dužan je da uz ponudu za izmenu ugovora iz st. 1. i 2. ovog člana korisniku dostavi obračun i predlog izmenjenog plana otplate.

Član 6.

Davaoci finasijskih usluga dužni su da svoje opšte akte usklade sa odredbama ovog zakona najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 7.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga sadržan je u članu 97. Ustava Republike Srbije, prema kome Republika Srbija, pored ostalog, uređuje i obezbeđuje ostvarivanje i zaštitu sloboda i prava građana, monetarni, bankarski, devizni i carinski sistem, svojinske i obligacione odnose i zaštitu svih oblika svojine i druge odnose od interesa za Republiku Srbiju u skladu sa Ustavom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Imajući u vidu činjenicu da najveći broj ugovora zaključenih između davalaca i korisnika finasijskih usluga sadrži valutnu klazulu, a da je usled donošenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava (,,Sl. glasnik RS" br. 116/14) i Zakona o privremenom uređivanju načina isplata penzija(,,Sl. glasnik RS" br. 116/14),došlo do dramatičnog smanjenja platežne sposobnosti građana, što je dovelo do nominalnog i realnog povećanja njihove zaduženosti, odnosno do otežanog ili skoro nemogućeg ispunjavanja kreditnih i drugih obaveza prema bankama, što je još dodatno otežano nedavnim fluktuacijama deviznog kursa, posebno kursa švajcarskog franka, neophodno je obezbediti pravni okvir za rešavanje dramatično teškog položaja velikog broja korisnika finansijskih usluga.

Sem toga, predloženim rešenjima obezbeđuje se i stabilnost poslovanja banaka odnosno sprečava se urušavanje bankarskog sektora u Republici Srbiji, budući da predložene izmene omogućavaju da se bankama anuiteti obaveza redovno izmiriju.

Predložene izmene zakona afirmišu ustavno određenje (Član 1. Ustava) Republike Srbije kao države socijalne pravde.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. Predloga zakona dodaje se novi član 5a koji propisuje obavezu davalaca finansijskih usluga i Narodne banke Srbije da u formulisanju opštih pravila i akata uzmu u obzir stavove i mešljenje registrovanih udruženjima građana čiji je cilj zaštita prava korisnika finansijskih usluga, čime se obezbeđuje dodatni mehanizam zaštite ekonomski slabije strane u ugovornom odnosu.

Članom 2. kojim se menja i dopunjuje član 9. preciznije se određuje sadržina opštih uslova poslovanja na dva načina: propisuje se obaveza davaoca finasijskih usluga da obezbede primenu opštih načela zaštite korisnika a kroz opšte uslove poslovanja, i utvrđuje se ništavost odredbi koje bi korisnike finansijskih usluga dovele u lošiji ili neravnopravan položaj. Dalje, propisuje se da opštim uslovima poslovalja se uređuju samo uslovi za zaključenje i sprovođenje ugovora a da se međusobna prava i obaveze uređuju isključivo ugovorom te se na ovaj način sprečava da se opštim uslovima poslovanja korisnici dovedu u nepovoljniji položaj u odnosu na onaj koji su ugovorili.

Osim toga, davalac finansijskih usluga dužan je da uz primerak zaključenog ugovora korisniku finansijskih usluga dostavi primerak opštih uslova poslovanja, čiji tekst je ispisan fontom iste vrste i veličine kao i tekst ugovora.

Članom 3. Predloga zakona kojim se menja i dopunjuje član 18. na taj njačin što se se zakonom utvrđuje dozvoljen limit zaduženosti korisnika finansijskih usluga, a da bi se izbegle situacije prekomerne zaduženosti korisnika finansijskih usluga koji neretko zaključuju ugovore u stanju ekonomske i finansijske nužde. Takođe se utvrđuje i obaveza davaoca finansijske usluge da ponudi izmenu ugovora korisniku u slučaju prekoračenja dozvoljenog limita zaduženosti.

Članom 4. dopunjuje se član 28. koji se odnosi na izmenu obaveznih elemenata ugovora tako što se predviđa obavezu davaoca finansijskih usluga da kada se zaduženost korisnika poveća iznad limita utvrđenih u članu 3. ponudi takvom korisniku izmenu obaveznih elemenata ugovora kako zaduženost korisnika ne bi prelazila iznose utvrđene u prethodnom članu.

Članom 5. uvodi se novi član 54a kojim se uvodi obaveza davaoca finansijskih usluga da ponude korisnicima izmenu ugovora indeksiranih u stranoj valuti a koji su zaključeni do dana stupanja na snagu ovog zakona, s tim da se korisnku ostavlja mogućnost da izabere promenu valute indeksacije ili da se u obračunu i otplati obaveza korisnika po tom ugovoru primenjuje zvanični srednji kurs ugovorene valute indeksacije koji je važio na dan 26. Jul 2014. Godine kao dan stupanja na snagu izmena i dopuna Zakona o radu, kojim je zaposlenima između ostalog ukinut minuli rad, što je dovelo do smanjenja zarada.

Istim članom propisuje se i da izmene ugovora proizvode dejstvo od dana 26. Jul 2014. Godine do dana isteka ugovora.

Osim toga propisana je i obaveza davaoca finansijskih usluga da uz ponudu za izmenu ugovora korisniku dostavi obračun i predlog izmenjenog plana otplate.

Članom 6. Predloga zakona propisuje se obaveza davaoca finasijskih usluga da svoje opšte akte usklade sa odredbama ovog zakona najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Članom 7. Predloga zakona propisan je rok za stupanje na snagu zakona.

IV. ANALIZA EFEKATA PROPISA

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga obezbediće se efikasnije ostvarivanje ciljeva Zakona, zaštita velikog broja korisnika finansijskih usluga - građana, preduzetnika i poljoprivrednika. Posebna zaštita obezbediće se za one građane koji su zaključivali ugovore o kreditu, ugovore o lizingu i sl, a na koje se odnose odredbe Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava i Zakona o privremenom uređivanju načina isplata penzija, omogućiće se da korisnici finansijskih usluga nastave sa ispunjenjem obaveza po zaključenim ugovorima a time i stabilnost poslovanja banaka i dugih finansijskih organizacija.

V. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije.

VI. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku u skladu sa članom 167. poslovnika Narodne skupštine (,,Službeni glasnik RS", broj 20/2012-prečišćen tekst), jer bi nedonošenje po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po rad organa i organizacija a zakonom se uređuju pitanja i odnosi nastali usled okolnosti koje nisu mogle da se predvide.

Izvor: Press-služba Narodne skupštine Republike Srbije, 03.02.2015.