Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ROKOVI ODREĐENI ODLUKAMA I PRAVILNICIMA KOJI NASTUPAJU U MARTU 2014. GODINE


ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU DAVANJA I ODUZIMANJA SAGLASNOSTI ZA OTVARANJE FILIJALE ILI PREDSTAVNIŠTVA BANKE U INOSTRANSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 53/2006)

Banka osnivač je dužna da Narodnoj banci Srbije podnese izveštaj o poslovanju filijale, predstavništva ili drugog organizacionog oblika u inostranstvu u protekloj godini, i to do 31. marta tekuće godine, kao i da je bez odlaganja obavesti o svim promenama značajnim za njihovo poslovanje.

ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU DAVANJA I ODUZIMANJA SAGLASNOSTI ZA OTVARANJE PREDSTAVNIŠTVA STRANE BANKE U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 114/2012)

Predstavništvo strane banke dužno je da Narodnoj banci Srbije podnese izveštaj o radu u protekloj godini, i to do 31. marta tekuće godine, kao i da je bez odlaganja obavesti o svim promenama značajnim za rad predstavništva.

PRAVILNIK O INVESTICIONIM FONDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2009, 76/2009 i 41/2011)

Društvo za upravljanje je dužno da Komisiji za hartije od vrednosti podnese zahtev za odobrenje izmena skraćenog prospekta, odnosno dodatka prospekta za svaki fond kojim upravlja: do 31. marta tekuće godine, radi inoviranja postojećih podataka sa podacima sa stanjem na dan 31. decembra prethodne godine.

PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2014)

Društvo za upravljanje je dužno da Komisiji za hartije od vrednosti do 31. marta tekuće godine dostavi:

- godišnje finansijske izveštaje,

- godišnji izveštaj o poslovanju,

- odluku o usvajanju finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju,

- izveštaj eksternog revizora o reviziji godišnjih finansijskih izveštaja,

- odluku o usvajanju izveštaja eksternog revizora.

PRAVILNIK O OBRASCU PREKRŠAJNOG NALOGA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2014)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. marta 2014. godine.

PRAVILNIK O OBRASCU ZBIRNE PORESKE PRIJAVE O OBRAČUNATIM I PLAĆENIM DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PO ODBITKU ("Sl. glasnik RS", br. 96/2004, 105/2004, 65/2005, 82/2006, 15/2012, 123/2012, 61/2013, 118/2013, 74/2013 - dr. pravilnik i 118/2013 - dr. pravilnik)

Obrasci specifikacija OS i OS-1 o uplati doprinosa za svakog obveznika - osiguranika, podnose se uz obrazac PP OD i PP OD-1, za obračunate i plaćene doprinose počev za mesec mart 2014. godine.

PRAVILNIK O OZNAČAVANJU ENERGETSKE EFIKASNOSTI RASHLADNIH UREĐAJA ZA DOMAĆINSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 17/2014)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. marta 2014. godine.

PRAVILNIK O PORESKOJ PRIJAVI ZA POREZ PO ODBITKU ("Sl. glasnik RS", br. 74/2013 i 118/2013)

Za isplate prihoda na koje se plaćaju porezi po odbitku, koje su obuhvaćene ovim pravilnikom i koje se vrše počev od 1. marta 2014. godine, podnose se obrasci propisani ovim pravilnikom, umesto sledećih obrazaca:

1) Obrazac PP OPJ, Obrazac PP OPJ-1, Obrazac PP OPJ-2, Obrazac PP OPJ-3, Obrazac PP OPJ-4, Obrazac PP OPJ-5, Obrazac PP OPJ-6, Obrazac PP OPJ-7 i Obrazac PP OPJ-8 iz Pravilnika o načinu utvrđivanja, plaćanja i evidentiranja poreza po odbitku i o sadržini zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku ("Službeni glasnik RS", br. 137/04, 82/06 i 61/13);

2) Obrazac PP OD, Obrazac PP OD-1, Obrazac PP OD-P, Obrazac PP OD-O, Obrazac OS, Obrazac OS-1, iz Pravilnika o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku ("Službeni glasnik RS", br. 96/04, 105/04, 65/05, 82/06, 15/12, 123/12 i 61/13);

3) Obrazac ZSD i Obrazac ZSP iz Pravilnika o obrascima zahteva za subvencionisanje poreza na zarade i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje ("Službeni glasnik RS", broj 36/11);

4) Obrazac INSZ iz Pravilnika o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za novozaposlene starije od 45, odnosno 50 godina ("Službeni glasnik RS", br. 99/04, 33/05 i 72/06);

5) Obrazac INSZ-I iz Pravilnika o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za lica sa invaliditetom ("Službeni glasnik RS", broj 72/06);

6) Obrazac INSZ-M i Obrazac INSZ-P iz Pravilnika o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za pripravnike i novozaposlena lica mlađa od 30 godina ("Službeni glasnik RS", broj 72/06);

7) Obrazac OPNR-P i Obrazac OPNR-M iz Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje pripravnika i lica mlađih od 30 godina ("Službeni glasnik RS", broj 72/06);

8) Obrazac OPNR-I iz Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje lica sa invaliditetom ("Službeni glasnik RS", broj 72/06);

9) Obrazac OPNR-S iz Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje lica starijih od 45 godina ("Službeni glasnik RS", broj 72/06).

Ako je odredbama drugih pravilnika podnošenje izveštaja sa podacima o porezu po odbitku uređeno na drukčiji način, te odredbe uskladiće se sa odredbama ovog pravilnika najkasnije do dana početka primene ovog pravilnika.

PRAVILNIK O PORESKOM RAČUNOVODSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 103/2011)

Poreski bruto i neto godišnji izveštaj i konsolidovan poreski bruto i neto godišnji izveštaj GO-1 i GO-2 podnese se do 31. marta tekuće godine, za prethodnu fiskalnu godinu.

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012, 22/2013, 48/2013, 61/2013, 106/2013, 120/2013 i 20/2014)

Odredbe čl. 1, 2, 4. i 5. ovog pravilnika, u delu koji se odnosi na objedinjenu naplatu poreza i doprinosa po odbitku, primenjuju se od 1. marta 2014. godine. 

Izvor: Redakcija, 2.3.2014.