Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA: OBVEZNIK GODIšNJEG POREZA NA DOHODAK GRAđANA DUżAN JE DA ZA OSTVARENI DOHODAK U GODINI ZA KOJU SE VRšI UTVRđIVANJE POREZA PODNESE PORESKU PRIJAVU SA TAčNIM PODACIMA NADLEżNOM PORESKOM ORGANU PO ISTEKU TE GODINE, A NAJKASNIJE DO 15. MAJA NAREDNE GODINE


Svi građani Srbije koji su u 2015. zaradili više od 2.201.220 dinara dužni su da Poreskoj upravi podnesu prijavu za plaćanje godišnjeg poreza na dohodak. Obveznici tog poreza su državljani Srbije, kao i stranci koji su svoj dohodak zaradili na teritoriji Republike Srbije.

2016. godine limit za prijavu poreza manji je za 10.116 dinara nego u prethodnoj godini jer su i prosečne plate u Srbiji u 2015. godini bile manje nego u 2014. godini.

U skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015 i 5/2016 - usklađeni din. izn.) u prihode koji se oporezuju spada zarada, oporezivi prihod od samostalne delatnosti, kao i onaj od autorskih prava i prava intelektualne svojine, od izdavanja nepokretnosti i davanja u zakup pokretnih stvari.

Porez se plaća za prihod koji ostaje nakon umanjenja isplaćenih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i neoporezivog iznosa od 2.201.220 dinara.

Građani imaju pravo i na odbitke i to 40 odsto prosečne godišnje zarade po zaposlenom, a za izdržavanog člana porodice 15 odsto prosečne godišnje zarade po zaposlenom, s tim da ukupno umanjenje po tom osnovu ne može biti veće od 50 odsto dohotka za oporezivanje.

Za poreskog obveznika koji je 2015. godine ostvario oporezivi dohodak do šestostruke prosečne godišnje zarade stopa godišnjeg poreza je 10 odsto, a za one koji su prihodovali više od šestostruke prosečne zarade stopa je 15 odsto.

Poreske prijave se podnose isključivo elektronski, a rok je 15. maj 2016. godine.

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015 i 5/2016 - usklađeni din. izn.)

Prijava za godišnji porez na dohodak građana

Član 92

Obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana dužan je da za ostvareni dohodak u godini za koju se vrši utvrđivanje poreza podnese poresku prijavu sa tačnim podacima nadležnom poreskom organu po isteku te godine, a najkasnije do 15. maja naredne godine.

Izvor: Vebsajt Novosti, 02.02.2016.
Naslov: Redakcija