Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O PRAVIMA BORACA, VOJNIH INVALIDA, CIVILNIH INVALIDA RATA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA: PREDVIđENO JE DA SU CIVILNI INVALIDI RATA LICA KOD KOJIH JE NASTALO TELESNO OšTEćENJE OD NAJMANJE 50 ODSTO NA TERITORIJI SRBIJE, USLED RANE, POVREDE, OZLEDE KOJE SU OSTAVILE VIDNE TRAGOVE, ZADOBIJENE ZLOSTAVLJANJEM ILI LIšENJEM SLOBODE OD STRANE NEPRIJATELJA ZA VREME RATA, IZVOđENJA RATNIH OPERACIJA, OD ZAOSTALOG RATNOG MATERIJALA ILI NEPRIJATELJSKIH DIVERZANTSKIH, ODNOSNO TERORISTIčKIH AKCIJA


Ministarstvo za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja pripremilo je predlog Nacrta zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica i uputilo ga na mišljenje nadležnim ministarstvima još 3. decembra 2015. godine.

Nacrtom zakona, prema rečima državnog sekretara u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja, Dragana Popovića, "prvi put je uvedena civilna žrtva rata". - Tvrdnje civilnog sektora da smo dužni da poštujemo i ispunjavamo prava žrtava rata su tačne i mi to radimo kao i sve države u okruženju. I zemlje u regionu civilnim žrtvama rata smatraju samo svoje državljane koji su stradali na teritoriji te zemlje - ukazuje Popović.

Prema njegovim rečima, to je predviđeno i važećim Zakonom o pravima civilnih invalida rata ("Sl. glasnik RS", br. 52/96), ali i u Nacrtom zakona - da su civilni invalidi rata lica kod kojih je nastalo telesno oštećenje od najmanje 50 odsto na teritoriji Srbije, usled rane, povrede, ozlede koje su ostavile vidne tragove, zadobijene zlostavljanjem ili lišenjem slobode od strane neprijatelja za vreme rata, izvođenja ratnih operacija, od zaostalog ratnog materijala ili neprijateljskih diverzantskih, odnosno terorističkih akcija.

U Srbiji ima više od 15.000 osoba kojima ni ovoga puta neće biti priznat status civilne žrtve rata, procene su Fonda za humanitarno pravo (FHP). Ključni nalaz izveštaja FHP-a "Pravo žrtava na reparacije u Srbiji i standardi Evropskog suda za ljudska prava", jeste da nadležne institucije nastavljaju da ignorišu svoju ustavnu i međunarodnu obavezu da civilnim žrtvama rata pruže pravičnu nadoknadu štete i druge vrste reparacija.

Ipak, Popović ukazuje da je Nacrt zakona u saglasnosti sa evropskim tekovinama, jer je dobio saglasnost Vladine Kancelarije za evropske integracije. Nakon prispeća mišljenja drugih ministarstava, Ministarstvo će pripremiti Nacrt zakona, koji će biti poslat Vladi Republike Srbije, a zatim i Narodnoj skupštini Republike Srbije.

- Kada će to biti, zavisi od odgovora nadležnih ministarstava. Do sada je stiglo 11 saglasnosti, a ostale odgovore očekujemo u što kraćem roku. Predloženi Nacrt zakona se ne menja, već kada ministarstva dostave saglasnosti ili predloge, nadležna radna grupa će odlučiti o istim - navodi Popović.

Sa druge strane, izvršna direktorka FHP, Sandra Orlović, istakla je tokom predstavljanja izveštaja o reparacijama da "prikazujući odnos institucija prema našim najugroženijim sugrađanima - hiljadama žrtava torture, prisilnih nestanaka, ratnih zločina, nezakonitog pritvora, prinudne mobilizacije i seksualnog nasilja, izveštaj pokazuje i naša dostignuća kao društvene zajednice".

Profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu, Saša Gajin, smatra da je izrada novog zakona koji bi regulisao status civilnih žrtava rata primer "deficita demokratije u Srbiji", jer je tekst ovog akta od samog početka nedostupan za sve one koji mogu doprineti njegovom oblikovanju.

Direktorka FHP-a za pravna pitanja, Milica Kostić, smatra da postojeći Zakon o pravima civilnih invalida rata ima osam diskriminatornih uslova koji se kumulativno moraju ispuniti da bi žrtva ostvarila prava. "Onom malom broju žrtava koje ispune ove uslove Zakon osigurava minimalne povlastice", naglašava Kostićeva.

I Udruženje porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji pozvalo je u otvorenom pismu da se zakonom regulišu status i prava civilnih žrtava sa pravima porodica ubijenih vojnika i policajaca.

FHP, Koalicija protiv diskriminacije i Koalicija za pristup pravdi pozvali su Vladu i Narodnu skupštinu Republike Srbije da usvoje novi zakonski tekst zasnovan na Modelu zakona o pravima civilnih žrtava povreda ljudskih prava u oružanim sukobima i u vezi sa oružanim sukobima u period od 1991. do 2001. godine. Ovaj Model zakona, koji je izradio FHP, sadrži, prema tvrdnjama civilnog sektora, rešenja za ostvarivanje prava žrtava u skladu sa međunarodnim ugovorima o zaštiti ljudskih prava i standardima u pružanju reparacije žrtvama.

Izvor: Vebsajt Danas, J. Diković, 31.01.2016.
Naslov, Obležavanje: Redakcija