Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOCIDNIM PROIZVODIMA


Pravna baza Paragraf Lex

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOCIDNIM PROIZVODIMA

Član 1.

U Zakonu o biocidnim proizvodima ("Službeni glasnik RSˮ, br. 36/09, 88/10 i 92/11), u članu 5. stav 2. reči: "Agencija za hemikalije osnovana posebnim zakonom (u daljem tekstu: Agencija)ˮ zamenjuju se rečima: "Ministar nadležan za poslove zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Ministar)ˮ.

Stav 3. briše se.

Član 2.

U članu 9. stav 1. reč: "Agencijiˮ zamenjuje se rečima: "ministarstvu nadležnom za poslove zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo)ˮ.

Član 3.

U članu 11. stav 5. reči: "ministru nadležnom za zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: ministar)ˮ zamenjuju se rečju: "Vladiˮ.

Član 4.

U članu 15. stav 5. reč: "ministarˮ zamenjuje se rečju: "Vladaˮ.

Član 5.

U članu 20. stav 2. briše se.

Član 6.

U članu 28. stav 1. tačka 7) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

Posle tačke 7) dodaje se tačka 8), koja glasi:

"8) to zahteva nosilac rešenja.ˮ

U stavu 2. reči: "postupanja sa biocidnim proizvodomˮ zamenjuju se rečima: "povlačenja sa tržišta biocidnog proizvodaˮ.

Član 7.

U članu 33. stav 2. briše se.

Član 8.

U nazivu Glave IX. posle reči: "proizvodaˮ dodaju se reči: "i maloprodajaˮ.

U članu 39. posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

"Držanje opasnog biocidnog proizvoda u prodajnom prostoru i način obeležavanja tog prostora vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuju hemikalije.ˮ

Član 9.

U članu 43. st. 4. i 5. brišu se.

Član 10.

U članu 44. stav 4. reč: "Agencijeˮ zamenjuje se rečima: "predviđenih budžetom Republike Srbijeˮ.

Član 11.

U nazivu Glave XI. reč: "AGENCIJIˮ zamenjuje se rečju: "MINISTARSTVUˮ.

Član 12.

Naziv Glave XIV. NAKNADE i član 49. menjaju se i glase:

"XIV. TAKSE

Član 49.

Visinu takse, obveznike plaćanja, kao i način plaćanja takse iz člana 11. stav 4, člana 20. stav 1, člana 23. stav 9, člana 27. stav 6, člana 31. stav 6. i člana 36. stav 6. ovog zakona utvrđuje Vlada na predlog Ministarstva.

Prihod od taksi propisanih ovim zakonom pripada budžetu Republike Srbije.ˮ

Član 13.

U članu 50. stav 2. posle reči: "sanitarnih inspektora" dodaje se zapeta i reči: "ministarstvo nadležno za poslove veterine, preko veterinarskih inspektora".

U članu 50. posle stava 2. dodaju se novi st. 3 ‒ 6, koji glase:

"Inspektor za zaštitu životne sredine vrši inspekcijski nadzor nad stavljanjem biocidnog proizvoda u promet, upisom biocidnog proizvoda u Privremenu listu, klasifikacijom, pakovanjem, obeležavanjem i oglašavanjem biocidnog proizvoda, izradom i dostavljanjem bezbednosnog lista biocidnog proizvoda, kao i nad sprovođenjem odredaba ovog zakona koje nisu u nadležnosti sanitarnog, veterinarskog, odnosno tržišnog inspektora.

Sanitarni inspektor vrši inspekcijski nadzor nad korišćenjem biocidnih proizvoda kod profesionalnih korisnika koji koriste biocidne proizvode za obavljanje registrovane delatnosti, kao i u oblastima, objektima i delatnostima koje su pod sanitarnim nadzorom, osim nad korišćenjem biocidnih proizvoda u objektima u kojima se obavlja veterinarska delatnost u skladu sa posebnim propisima.

Veterinarski inspektor vrši inspekcijski nadzor nad korišćenjem biocidnih proizvoda kod profesionalnih korisnika koji koriste biocidne proizvode za obavljanje registrovane veterinarske delatnosti, kao i u oblastima, objektima i delatnostima koje su pod veterinarskim nadzorom.

Tržišni inspektor vrši inspekcijski nadzor nad ispunjenošću uslova za držanje opasnog biocidnog proizvoda u prodajnom prostoru i načinom obeležavanja tog prostora."

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 7. posle reči: "sprovođenje nadzoraˮ zapeta i reči: "a Agenciji dostavljaju informacije o rezultatima i nalazima izvršnih inspekcijaˮ brišu se.

Član 14.

Član 50a menja se i glasi:

"Član 50a

Ministarstva iz člana 50. stav 2. ovog zakona sporazumom obrazuju, u skladu sa propisima kojima se uređuje državna uprava, zajedničko telo radi: planiranja, praćenja, usklađivanja i preduzimanja zajedničkih mera i aktivnosti za sprovođenje ovog zakona, međusobne saradnje, uključujući inspekcijski nadzor i obuku nadležnih inspekcija, u skladu sa ovim zakonom.

Sporazumom iz stava 1. ovog člana uređuju se i pitanja planiranja i programiranja mera i aktivnosti u vršenju nadzora nad sprovođenjem ovog zakona."

Član 15.

U članu 51. stav 1. menja se i glasi:

"Inspektor za zaštitu životne sredine, sanitarni inspektor i veterinarski inspektor može da vrši uzorkovanje biocidnog proizvoda radi utvrđivanja da li su ispunjeni uslovi za stavljanje u promet, odnosno za korišćenje biocidnog proizvoda."

U stavu 3. reči: "finansijskim planom Agencije za hemikalijeˮ zamenjuju se rečima: "budžetom Republike Srbijeˮ.

Član 16.

U članu 52. tačka 4) reči: "i uslovima za korišćenjeˮ brišu se.

Posle tačke 4) dodaje se nova tačka 4a), koja glasi:

"4a) da li se biocidni proizvod koristi u skladu sa uslovima za korišćenje iz rešenja o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu ili odobrenja, odnosno uputstvom za upotrebu;ˮ

Posle tačke 12) dodaje se nova tačka 12a), koja glasi:

"12a) da li su ispunjeni propisani uslovi za držanje opasnog biocidnog proizvoda u prodajnom prostoru i način obeležavanja tog prostora;ˮ

Član 17.

U članu 53. posle tačke 15) dodaje se nova tačka 15a), koja glasi:

"15a) naredi da se postupi u skladu sa propisanim uslovima za držanje opasnog biocidnog proizvoda u prodajnom prostoru i načinom obeležavanja tog prostora;ˮ

U tački 20) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

Posle tačke 20) dodaje se tačka 21), koja glasi:

"21) naredi izvršenje drugih propisanih obaveza u određenom roku.ˮ

Član 18.

U članu 55. posle stava 3. dodaju se novi st. 4. i 5, koji glase:

"Protiv rešenja veterinarskog inspektora dopuštena je žalba ministru nadležnom za poslove veterine.

Žalba iz st. 1 ‒ 4. ovog člana podnosi se u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.ˮ

Dosadašnji st. 4. i 5. postaju st. 6. i 7.

U stavu 7. reči: "iz st. 1, 2. i 3.ˮ zamenjuju se rečima: "po žalbi iz st. 1 ‒ 4.ˮ

Član 19.

U članu 59. u tački 14) posle reči: "iz bezbednosnog listaˮ dodaje se zapeta i reči: "biocidni proizvod ne drži u prodajnom prostoru i taj prostor ne obeležava u skladu sa propisima kojima se uređuju hemikalije;ˮ

Član 20.

U članu 60. stav 1. tačka 6) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

Posle tačke 6) dodaje se tačka 7), koja glasi:

"7) ne postupi po rešenju inspektora, odnosno ne omogući inspektoru vršenje nadzora (čl. 53. i 56).ˮ

Član 21.

U članu 7. stav 3, članu 10. stav 3, članu 13. stav 9, članu 14. stav 6, članu 16. stav 6, članu 23. stav 12, članu 26. stav 5, članu 37. stav 3, članu 40. stav 2, članu 41. stav 3, članu 43. stav 3, članu 44. stav 1. reč: "Agencijaˮ u određenom padežu zamenjuje se rečju: "Ministarˮ u odgovarajućem padežu.

Član 22.

U članu 9. st. 3. i 5, članu 10. stav 2, članu 11. st. 1. i 2, članu 12. st. 1, 3. i 4, članu 13. st. 6. i 8, članu 15. st. 1 ‒ 3, članu 16. st. 1. i 4, članu 17. stav 3, članu 18. stav 1, članu 19. st. 1. i 3, članu 21. st. 1, 3. i 4, članu 22. stav 2, članu 23. st. 1, 3, 4, 5. i 6, članu 24. stav 1, članu 26. st. 3, 4. i 7, članu 27. st. 1 ‒ 3, članu 28. stav 1, članu 29. st. 1. i 2, članu 30. st. 3 ‒ 5, članu 31. stav 2, članu 32. st. 1 ‒ 3, članu 33. stav 1, članu 34. st. 1. i 3, članu 35. st. 2. i 5, članu 36. st. 1, 3. i 4, članu 38. stav 2, članu 41. stav 2, članu 45, članu 46. st. 2 ‒ 4, članu 47. st. 2 ‒ 4, članu 52. tač. 3) i 10), članu 53. tačka 5), članu 59. stav 1. tač. 4), 7) i 10), članu 60. stav 1. tač. 3) i 4), članu 61. st. 1. i 2, članu 64. st. 2. i 3. reč: "Agencijaˮ u određenom padežu zamenjuje se rečju: "Ministarstvoˮ u odgovarajućem padežu.

Član 23.

U članu 11. stav 4, članu 20. stav 1, članu 23. stav 9, članu 27. stav 6, članu 31. stav 6. i članu 36. stav 6. reč: "naknadaˮ zamenjuje se rečju: "taksaˮ.

Član 24.

U članu 15. stav 4, članu 18. stav 5, članu 22. stav 3, članu 23. stav 10, članu 24. stav 2, članu 27. stav 7, članu 28. stav 4, članu 29. stav 4, članu 31. stav 7, članu 32. stav 4, članu 36. stav 7. i članu 46. stav 5. reč: "ministruˮ zamenjuje se rečju: "Vladiˮ.

Član 25.

Postupci koji su započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po odredbama propisa koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 26.

Podzakonski propis koji se donosi na osnovu ovog zakona doneće se u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 27.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

 

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV

Osnov za donošenje ovog zakona je odredba člana 97. tačka 9. Ustava Republike Srbije prema kojoj Republika Srbija uređuje i obezbeđuje sistem zaštite i unapređenja životne sredine.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

 Zakon o biocidnim proizvodima ("Službeni glasnik RS", br. 36/09, 88/10 i 92/11) uveo je jedinstveni sistem stavljanja u promet i korišćenja biocidnih proizvoda na teritoriji Republike Srbije. Ovaj sistem uveden je u postupku usklađivanja domaće legislative sa propisima Evropske unije, a osigurava visok nivo zaštite zdravlja ljudi i životne sredine kao i poboljšanje slobodnog prometa biocidnih proizvoda sa zemljama EU i drugim zemljama. Ovim zakonom, između ostalog, određeni poslovi državne uprave koji se odnose na upravljanje biocidnim proizvodima povereni su Agenciji za hemikalije.

Agencija za hemikalije (u daljem tekstu: Agencija) osnovana je Odlukom o osnivanju javne agencije ("Službeni glasnik RS", broj 78/09) kao javna agencija. Ova odluka doneta je na osnovu člana 5. stav 1. Zakona o hemikalijama ("Službeni glasnik RS", broj 36/09), člana 9. Zakona o javnim agencijama ("Službeni glasnik RS", br. 18/05 i 81/05 - ispravka) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07 i 65/08). Članom 8. stav 1. Zakona o javnim agencijama propisano je da prava osnivača u ime Republike Srbije vrši Vlada ako posebnim zakonom nije što drugo određeno.

Zakonom o izmenama Zakona o hemikalijama ("Službeni glasnik RS", broj 93/12) brisan je član 5. osnovnog zakona na osnovu kog je osnovana Agencija, odnosno brisana je nadležnost ove agencije, a propisano je da prava i obaveze Agencije za hemikalije, kao i zaposlene, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivsku građu i registraturski materijal kome nije istekao rok čuvanja, preuzima Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine za vršenje nadležnosti u oblasti upravljanja hemikalijama i biocidnim proizvodima, sa stanjem na dan stupanja na snagu ovog zakona. Odredbom člana 18. ovog zakona propisano je da Agencija za hemikalije prestaje sa radom danom stupanja na snagu ovog zakona, odnosno 29. septembra 2012. godine.

Na osnovu člana 54. Zakona o javnim agencijama Vlada je donela Odluku o prestanku važenja Odluke o osnivanju Agencije za hemikalije ("Službeni glasnik RS", broj 93/12).

Razlozi za donošenje zakona sastoje se i u potrebi za:

- Usklađivanjem Zakona o biocidnim proizvodima sa drugim sistemskim zakonima kojima se uređuje budžetski sistem tj. Zakonom o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - ispravka, 108/13 i 142/14);

- Obezbeđivanjem funkcionisanja budžetskog sistema.

Rešenja predviđena Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu sistemu ("Službeni glasnik RS", broj 93/12) upućuju na reviziju naknada i taksi u posebnim zakonima, uključujući i Zakon o biocidnim proizvodima. Članom 17. Zakona o budžetskom sistemu propisano je da se takse mogu uvoditi samo zakonom kojim se može propisati njihova visina ili se tim zakonom može dati pravo određenom subjektu da utvrdi njihovu visinu. Taksa se naplaćuje za neposredno pruženu javnu uslugu, odnosno sproveden postupak ili radnju, koju je pružio, odnosno sproveo nadležan subjekat. Visina takse mora biti primerena troškovima pružanja javne usluge, odnosno sprovođenja postupka ili radnje i mora biti utvrđena u apsolutnom iznosu, odnosno ne može biti utvrđena kao procenat od promenljive osnovice. Visina takse utvrđuje se u tekućoj godini za narednu godinu primenom metodologije koju propisuje ministar finansija i ne može se povećavati tokom godine za tu godinu.

Cilj donošenja ovog zakona jeste usklađivanje sa Zakonom o hemikalijama ("Službeni glasnik RS", br. 36/09, 88/10, 92/11 i 93/12) odnosno sa Odlukom o prestanku važenja Odluke o osnivanju Agencije za hemikalije i preuzimanjem nadležnosti u oblasti upravljanja biocidnim proizvodima najpre od strane Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, a nakon donošenja Zakona o ministarstvima ("Službeni glasnik RSˮ, broj 44/14) od Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

           

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

 U članu 1. stav 1. Predloga zakona brisana je nadležnost Agencije za hemikalije, a kao nadležan za propisivanje vrsta biocidnih proizvoda određen je ministar nadležan za poslove zaštite životne sredine. Ovim članom izvršeno je usaglašavanje sa poslednjim izmenama Zakona o hemikalijama i Odlukom o prestanku važenja Odluke o osnivanju Agencije za hemikalije.

U stavu 2. brisana je naknada koja je bila prihod Agencije za hemikalije.

U čl. 2, 3. 4, 10, 11, 21, 22, 23. i 24. Predloga zakona izvršeno je terminološko usaglašavanje.

U čl. 5. i 12. Predloga zakona utvrđeno je da se umesto naknada koje su bile prihod Agencije za hemikalije plaćaju takse koje predstavljaju prihod budžeta Republike Srbije.

U članu 6. Predloga zakona precizirani su razlozi za donošenje rešenja o prestanku važenja rešenja o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu i terminološki precizirano da se ovim rešenjem određuje i rok i način povlačenja sa tržišta tog biocidnog proizvoda. Na taj način izvršeno je terminološko usaglašavanje sa članom 29. osnovnog zakona.

U čl. 7. i 9. Predloga zakona brisane su naknade koje su bile prihod Agencije za hemikalije.

U članu 8. Predloga zakona definisano je držanje opasnog biocidnog proizvoda u prodajnom prostoru i način obeležavanja tog prostora.

U čl. 13, 14. i 15. Predloga zakona preciziran je nadzor nad primenom Zakona o biocidnim proizvodima.

U članu 16. i 17. Predloga zakona precizirano je ovlašćenje inspektora u vršenju inspekcijskog nadzora.

U članu 18. Predloga zakona precizirano je podnošenje žalbe i pojašnjeno je da su rešenja, koja po žalbi na rešenja inspektora za zaštitu životne sredine, sanitarnih inspektora, veterinarskih inspektora i tržišnih inspektora donose ministar nadležan za poslove zaštite životne sredine, ministar nadležan za poslove zdravlja, ministar nadležan za poslove veterine i ministar nadležan za poslove trgovine, konačna i da se protiv njih može pokrenuti upravni spor. Na ovaj način precizirana je postojeća pravna norma.

Čl. 19. i 20. Predloga zakona izvršena je dopuna odredaba o privrednim prestupima i prekršajima.

Članom 25. Predloga zakona propisana je prelazna odredba kojom se precizira na koji način će se okončati započeti postupci čime se smanjuje pravna neizvesnost za privredne subjekte po čijim zahtevima su započeti postupci pre stupanja na snagu ovog zakona.

Članom 26. Predloga zakona propisano je da će se podzakonski propis koji se donosi na osnovu ovog zakona doneti se u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Članom 27. Predloga zakona propisano je stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna finansijska sredstva iz budžeta Republike Srbije u kom su već obezbeđena sredstva za obavljanje poslova upravljanja biocidnim proizvodima. Efikasno obavljanje poslova u ovoj oblasti obezbeđeno je preuzimanjem poslova Agencije za hemikalije, sredstava za rad, kao i prelaskom zaposlenih na tim poslovima u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku, u skladu sa odredbom člana 167. Poslovnika Narodne skupštine ("Službeni glasnik RS", broj 20/12 prečišćen tekst), a imajući u vidu da bi nedonošenje zakona po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po efikasan rad organa i organizacija na poslovima upravljanja biocidnim proizvodima, a time i da domaću privredu dovede u nekonkurentan položaj u odnosu na države EU.

Imajući u vidu da je osnovnim Zakonom o biocidnim proizvodima Agencija za hemikalije bila ovlašćena za sprovođenje ovog zakona, a da je ona prestala sa radom 29. septembra 2012. godine, to se na ovaj način obezbeđuju zakonodavni, organizaciono-institucionalni i drugi uslovi neophodni za funkcionisanje sistema upravljanja biocidnim proizvodima u Republici Srbiji.

VI. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE DA ZAKON STUPI NA SNAGU PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U "SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE"

Osnovni razlog zbog kog se predlaže da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije" je potreba da se obezbedi kontinuitet u funkcionisanju sistema upravljanja biocidnim proizvodima, kao i zakonski okvir za promenu nadležnosti u ovoj oblasti. Na ovaj način obezbeđuju se neophodni uslovi za efikasno vršenje poslova upravljanja biocidnim proizvodima, što predstavlja naročito opravdan razlog u skladu sa odredbom člana 196. stav 4. Ustava Republike Srbije.

 

ANALIZA EFEKATA

Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o biocidnim proizvodima ne dira se u suštinska rešenja data u Zakonu o biocidnim proizvodima, već se izmene prvenstveno odnose na promenu nadležnosti u oblasti upravljanja biocidnim proizvodima. Pored toga, umesto ranijih naknada koje su bile prihod Agencije za hemikalije propisane su takse koje su prihod budžeta Republike Srbije, a neke od ranije utvrđenih naknada su ukinute. Ovim zakonom ne odstupa se od rešenja u evropskom propisu.

Određivanje problema koji zakona treba da reši

Zakonom o izmenama Zakona o hemikalijama ("Službeni glasnik RS", broj 93/12) ukinuta je Agencija za hemikalije, a njene poslove preuzelo je najpre Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine, a nakon donošenja Zakona o ministarstvima ("Službeni glasnik RSˮ, broj 44/14) - Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine. Kako je osnovnim Zakonom o biocidnom proizvodima i dalje kao organ nadležan za postupanje ostala definisana Agencija za hemikalije, javio se formalnopravni problem u sprovođenju istog zakona. Takođe, osnovni Zakon o biocidnom proizvodima neusklađen je u delu naknada sa novodonetim Zakonom o budžetskom sistemu.

Važećim zakonom nije razgraničena nadležnost inspekcije za zaštitu životne sredine, sanitarne inspekcije, veterinarske inspekcije i tržišne inspekcije u vršenju inspekcijskog nadzora nad upravljanjem biocidnim proizvodima. Takođe, prema postojećem zakonskom rešenju predviđeno je da ova ministarstva sporazumom obrazuju zajedničko telo radi obavljanja poslova inspekcijskog nadzora, u skladu sa propisima kojima se uređuje državna uprava. Dosadašnja praksa ovog instituta pokazala je da je isti neefikasan zbog nepostojanja podele nadležnosti te da zahteva preciznu podelu nadležnosti inspekcije u oblasti zaštite životne sredine, sanitarne, veterinarske i tržišne inspekcije. Radi vršenja nadzora nad primenom odredaba neophodno je postojanje zajedničkog tela radi usklađivanja i preduzimanja mera i aktivnosti koje će se preduzimati za sprovođenje zakona. Takođe navedene inspekcije u cilju adekvatne i efikasne kontrole nad primenom propisanih odredbi moraju proći zajedničku obuku.

Cilj koji se postiže njegovim donošenjem

Ovim zakonom vrši se usaglašavanje sa poslednjim izmenama Zakona o hemikalijama i sa činjenicom da je prestala sa radom Agencija za hemikalije kojoj su bili povereni određeni poslovi državne uprave koji se odnose na upravljanje biocidnim proizvodima, odnosno, da nadležnost u ovoj oblasti preuzme Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine. Takođe, imajući u vidu da su naknade propisane ovim zakonom bile prihod Agencije za hemikalije, potrebno je, radi usaglašavanja sa činjenicom da je ukinuta Agencija za hemikalije kao i radi usaglašavanja sa Zakonom o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12 i 110/13) iz Zakona o biocidnim proizvodima izbrisati naknade i umesto njih propisati takse koje su prihod budžeta Republike Srbije.

Da li su razmatrane druge mogućnosti za rešenje problema?

Pitanje promene organa nadležnog za sprovođenje ovog zakona kao i zamenjivanje naknada propisanih ovim zakonom taksama u skladu sa propisom kojim se uređuje budžetski sistem, može se urediti samo zakonom, pa druge mogućnosti nisu razmatrane.

Zašto je donošenje ovog zakona najbolje rešenje problema?

Donošenje ovog zakona nije u suprotnosti sa relevantnim propisima EU niti se njime suštinski menja politika upravljanja biocidnim proizvodima koja je definisana Zakonom o biocidnim proizvodima. Međutim, kako je osnovnim zakonom propisano da određene poslove u ovoj oblasti obavlja Agencija za hemikalije, koja je u međuvremenu prestala sa radom, to je samo zakonom moguće promeniti nadležni organ.

Na koga će i kako uticati rešenja u Predlogu zakona?

Zakon će imati pozitivan uticaj na:

1) samostalnost obavljanja poslova upravljanja biocidnim proizvodima preko organizacionih oblika državne uprave na koje se primenjuje Zakon o državnoj upravi ("Službeni glasnik RS", br. 79/05, 101/07 i 95/10), bez poveravanja poslova državne uprave drugim pravnim licima (javnim agencijama);

2) rad inspekcijskih službi (inspekcije u oblasti zaštite životne sredine, sanitarne, veterinarske i tržišne inspekcije) u vršenju inspekcijskog nadzora;

Razgraničenjem nadležnosti četiri inspekcije obezbeđuje se jasna podela nadležnosti, odnosno ovlašćenja inspektora u vršenju inspekcijskog nadzora. Inspektor za zaštitu životne sredine vrši inspekcijski nadzor nad stavljanjem biocidnog proizvoda u promet, upisom biocidnog proizvoda u Privremenu listu, klasifikacijom, pakovanjem, obeležavanjem i oglašavanjem biocidnog proizvoda, izradom i dostavljanjem bezbednosnog lista biocidnog proizvoda, kao i nad sprovođenjem odredaba ovog zakona koje nisu u nadležnosti sanitarnog, veterinarskog, odnosno tržišnog inspektora. Sanitarni inspektor vrši inspekcijski nadzor nad korišćenjem biocidnih proizvoda kod profesionalnih korisnika koji koriste biocidne proizvode za obavljanje registrovane delatnosti, kao i u oblastima, objektima i delatnostima koje su pod sanitarnim nadzorom, osim nad korišćenjem biocidnih proizvoda u objektima u kojima se obavlja veterinarska delatnost u skladu sa posebnim propisima. Veterinarski inspektor vrši inspekcijski nadzor nad korišćenjem biocidnih proizvoda kod profesionalnih korisnika koji koriste biocidne proizvode za obavljanje registrovane veterinarske delatnosti, kao i u oblastima, objektima i delatnostima koje su pod veterinarskim nadzorom. Tržišni inspektor vrši inspekcijski nadzor nad ispunjenošću uslova za držanje opasnog biocidnog u prodajnom prostoru i načinom obeležavanja tog prostora.

3) budžet Republike Srbije, imajući u vidu da se ukidanjem naknada koje su bile prihod Agencije za hemikalije i propisivanjem taksi koje su prihod budžeta Republike Srbije, sam budžet rasterećuje tako što deo troškova upravljanja biocidnim proizvodima snose lica koja od stavljanja u promet biocidnih proizvoda ostvaruju dobit. Projekcija očekivanih prihoda po ovom osnovu zavisiće kako od visine taksi u vezi sa sprovođenjem Zakona o biocidnim proizvodima koje će biti propisane, tako i od toga za koje upravne postupke će biti podnošeni zahtevi i broja ovih zahteva. S obzirom na činjenicu da je upis biocidnog proizvoda u Privremenu listu tranzicioni postupak koji prethodi postupku izdavanja odobrenja za stavljanje u promet i koji omogućava višegodišnje stavljanje u promet biocidnih proizvoda, može se očekivati da će se u narednih nekoliko godina prihod ostvarivati samo po osnovu upisa biocidnih proizvoda u Privremenu listu. Ukupan broj podnetih zahteva za upis biocidnih proizvoda u Privremenu listu u 2012. godini je 228, dok je na ime naknada za upis u Privremenu listu prihodovano 4.755.000 dinara. Međutim, iznos taksi u ovom trenutku nije moguće precizno navesti zbog toga što iste treba da budu utvrđene i propisane posebnim propisom Vlade.

Koji su troškovi koje će primena zakona izazvati građanima, privredi, posebno malim i srednjim privrednim društvima?

Primena ovog zakona ne izaziva dodatne troškove građanima, privredi, posebno malim i srednjim privrednim društvima jer ne uvodi nove obaveze u odnosu na obaveze koje su propisane važećim Zakonom o biocidnim proizvodima ("Službeni glasnik RS", br. 36/09, 88/10 i 92/11). Pored toga, u nekim postupcima za koje je ranije bilo predviđeno plaćanje naknade ovim zakonom one se brišu, tako da se ovim zakonom vrši smanjenje finansijskog opterećenja pravnih subjekata koji se bave proizvodnjom odnosno prometom biocidnih proizvoda (ukinute su: naknada za davanje stručne ocene o razvrstavanju određenog biocidnog proizvoda u odgovarajuću vrstu na osnovu svojstava i namene tog proizvoda i o utvrđivanju da li je određeni proizvod biocidni proizvod na osnovu njegovih svojstava i namene i slično, naknada za davanje stručne ocene o svojstvima i nameni određenih biocidnih proizvoda u vezi sa primenom ograničenja i zabrana stavljanja u promet i korišćenja određenog biocidnog proizvoda i slično i naknada radi sistematskog praćenja štetnih dejstava biocidnog proizvoda na zdravlje ljudi i životinja i životnu sredinu, zamene biocidnog proizvoda manje opasnim i kontrole utvrđenih uslova za stavljanje u promet i korišćenje biocidnog proizvoda).

Da li pozitivni efekti donošenja zakona opravdavaju troškove njegove primene?

Efekti donošenja ovog zakona opravdavaju troškove njegove primene jer se njegovim donošenjem obezbeđuje neophodno sistemsko, pravno i institucionalno usklađivanje sa ranije donetim propisima, odnosno delotvornije, racionalnije i ekonomičnije zadovoljavanje svrhe obavljanja poslova državne uprave, odnosno vršenja javnih ovlašćenja koje je do sada imala Agencija za hemikalije.

Da li zakon stimuliše pojavu novih privrednih subjekata na tržištu i tržišnu konkurenciju?

Ovim zakonom ne utiče se na rešenja iz osnovnog zakona te ovaj zakon nema uticaj na pojavu novih privrednih subjekata i tržišnu konkurenciju.

Da li su sve zainteresovane strane imale priliku da iznesu svoje stavove o zakonu?

Javna rasprava o ovom zakonu nije sprovedena, imajući u vidu da se ovim zakonom vrši samo usklađivanje sa relevantnim sistemskim zakonima - Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o hemikalijama i Zakonom o budžetskom sistemu. Izmene predložene u ovom zakonu su posledica već ranije donetih sistemskih odluka te se na izmene ne bi moglo uticati kroz javnu raspravu. Iz istog razloga nisu sprovedene ni konsultacije sa zainteresovanim stranama, budući da se ovim izmenama Zakona o biocidnim proizvodima ne vrši izmena materijalnih odredaba propisa, već se samo vrši usaglašavanje sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o hemikalijama, odnosno Zakonom o budžetskom sistemu. Zaključkom nadležnog odbora Vlade 05 Broj: 011-11318/2013 od 30. decembra 2013. godine prihvaćen Predlog da nije potrebno sprovoditi javnu raspravu o Predlogu ovog zakona. Predlog zakona Vlada je uputila Narodnoj skupštini 30. decembra 2013. godine i isti je povučen nakon formiranja nove Vlade 2014. godine.

Koje će se mere tokom primene zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što se donošenjem zakona namerava?

Mere koje će se preduzeti da bi se ostvario cilj ovog zakona su:

1) organizacija poslova upravljanja biocidnim proizvodima u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine kroz uređivanje unutrašnje organizacije u kojoj će se obavljati ti poslovi,

2) izmene određenih podzakonskih propisa i to: Pravilnika o načinu vođenja evidencije o biocidnim proizvodima, Smernica za procenu biocidnog proizvoda na osnovu tehničkog dosijea i Listi aktivnih supstanci u biocidnom proizvodu; u cilju usklađivanja sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o biocidnim proizvodima, u kontekstu izmene odredaba koje se odnose na nadležni organ,

3) propisivanje visine taksi u vezi sa sprovođenjem Zakona o biocidnim proizvodima (u kontekstu izmene odredaba koje se odnose na naknade) donošenjem propisa Vlade kojim se uređuje visina, obveznici i način plaćanja takse. 

Izvor: Press služba Narodne skupštine Republike Srbije, 02.02.2015.