Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OD 1. DO 18. FEBRUARA 2015. GODINE - ZAKONSKI ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA REFUNDACIJU PDV-A ZA KUPOVINU HRANE I OPREME ZA BEBE


Pravna baza Paragraf Lex

Zakonski rok za podnošenje zahteva za refundaciju PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe je od 1. do 15. februara 2015. godine. Međutim, s obzirom na to da rok pada u vreme vikenda odnosno praznika, rok za podnošenje zahteva za refundaciju PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe se pomera, shodno Zakonu o opštem upravnom postupku ("Sl. list SRJ", br. 33/97 i 31/2001 i "Sl. glasnik RS", br. 30/2010). Realan rok za podnošenje zahteva je do 18 februara 2015. godine. Zahtevi za refundaciju PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe podnose se nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave prema mestu prebivališta podnosioca zahteva.

Na osnovu Usklađenih dinarskih iznosa iz člana 56b stav 2. tačka 1) i stav 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 5/2015) pravo na refundaciju PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe, može se ostvariti do iznosa od 72.756,18 dinara.

Takođe, izmenjeni su limiti koji se odnose na neto prihod i ukupnu imovinu roditelja i staratelja. Da bi se ostvarilo pravo na refundaciju uslov je da je ukupan neto prihod roditelja, odnosno staratelja bebe u godini koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev za refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe, ostvaren u iznosu manjem od 997.799,04 dinara. Drugi uslov je da je ukupna imovina roditelja, odnosno staratelja bebe na koju se plaća porez na imovinu u skladu sa propisima kojima se uređuju porezi na imovinu manja od 24,3 miliona dinara.

Kupac hrane i opreme za bebe u prvoj godini starosti bebe može da ostvari refundaciju PDV u iznosu PDV koji je sadržan u vrednosti fiskalnog računa za kupljenu hranu i opremu za bebe, a najviše u iznosu do 41.574,96 dinara, a od navršene prve do navršene druge godine starosti bebe, u iznosu do 31.181,22 dinara. Dakle, ukupan iznos koji se može ostvariti po osnovu refundacije PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe iznosi 72.756,18 dinara.

Hranom i opremom za bebe smatraju se:

1) mleko za odojčad;

 2) kašice;

 3) krevetac;

 4) kolica;

 5) stolica za hranjenje;

 6) stolica za kola;

 7) pelene.

Uz zahtev – obrazac RFNB, dostavljaju fiskalni isečci, kopije fiskalnih isečaka i spisak brojeva tih fiskalnih isečaka. Zahtev za refundaciju PDV-a može se preuzeti sa sajta Poreske uprave ovde. (ONLINE)

Nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave, po sprovedenom postupku kontrole ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na refundaciju PDV, rešenjem odlučuje o zahtevu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva sa potrebnom dokazima.

Refundacija PDV na račun kupca hrane i opreme za bebe, vrši se u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja Upravi za trezor.

Izvor: Vebsajt Poreske uprave, 02.02.2015.