Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ROKOVI ODREĐENI PRAVILNICIMA KOJI NASTUPAJU U FEBRUARU 2014. GODINE


PRAVILNIK O BITNIM OSOBINAMA I ISPITIVANJU NOVOSTVORENE DOMAĆE SORTE BOROVNICE, KAO I O OBRADI PODATAKA GODIŠNJIH I ZAVRŠNIH REZULTATA DOBIJENIH NA OGLEDNOM POLJU, ODNOSNO U LABORATORIJI ("Sl. glasnik RS", br. 4/2007)

Ispitivanje stepena izmrzavanja izdanaka vrši se dva puta u toku zimskog mirovanja. Prvi put - uzimanje izdanaka za analizu vrši se u periodu fiziološkog mirovanja, od 15. do 25. decembra. Drugi put - uzorkovanje i ispitivanje obavlja se u vreme prinudnog (ekološkog) mirovanja, u periodu od 15. do 25. februara. Za ispitivanje štetnog dejstva niskih temperatura uzimaju se izdanci sa periferije i sredine žbuna, zreli i pravilno formirani. Potreban broj izdanaka je 20, a najmanja dužina treba da bude 35 cm. Za ispitivanje se primenjuje temperatura od -25°C.

PRAVILNIK O BITNIM OSOBINAMA I ISPITIVANJU NOVOSTVORENE DOMAĆE SORTE OGROZDA I HIBRIDA KOJI SU MORFOLOŠKI SLIČNI OGROZDU, KAO I O OBRADI PODATAKA GODIŠNJIH I ZAVRŠNIH REZULTATA DOBIJENIH NA OGLEDNOM POLJU, ODNOSNO U LABORATORIJI ("Sl. glasnik RS", br. 4/2007)

Ispitivanje stepena izmrzavanja izdanaka vrši se dva puta u toku zimskog mirovanja. Prvi put - uzimanje izdanaka za analizu vrši se u periodu fiziološkog mirovanja, od 15. do 25. decembra. Drugi put - uzorkovanje i ispitivanje obavlja se u vreme prinudnog (ekološkog) mirovanja, u periodu od 15. do 25. februara. Za ispitivanje štetnog dejstva niskih temperatura uzimaju se izdanci sa periferije i sredine žbuna, zreli i pravilno formirani. Potreban broj izdanaka je 20, a najmanja dužina treba da bude 30 cm. Za ispitivanje se primenjuje temperatura od -25°C.

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 1) I 2) ZAKONA O AKCIZAMA KOJI SU PRODATI KUPCIMA SA TERITORIJE AP KOSOVO I METOHIJA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2005 i 88/2008)

Refakcija akcize vrši se jedanput godišnje, i to po isteku kalendarske godine, a na osnovu pismenog zahteva proizvođača derivata nafte za refakciju plaćene akcize koji se podnosi najkasnije do kraja februara tekuće godine za prethodnu godinu.

PRAVILNIK O IMUNIZACIJI I NAČINU ZAŠTITE LEKOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2006, 25/2013, 63/2013, 99/2013 i 118/2013)

Zdravstvene ustanove koje obavljaju poslove javnog zdravlja za teritoriju više opština, odnosno grada objedinjene izveštaje o sprovedenoj imunizaciji i utrošku vakcina dostavljaju zdravstvenoj ustanovi koja obavlja poslove javnog zdravlja osnovanoj za teritoriju Republike do 20. februara naredne godine za prethodnu godinu.

PRAVILNIK O IZRADI I ODRŽAVANJU KATASTRA NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 46/99)

Služba dostavlja nadležnom državnom organu za utvrđivanje i naplatu javnih prihoda - organizacionoj jedinici u opštini, do 15. februara tekuće godine, sa stanjem na dan 31. decembra prethodne godine podatke o nosiocima prava, odnosno držaocima zemljišta sa ukupnim katastarskim prihodom za područje te opštine.

PRAVILNIK O NACIONALNOJ KATEGORIZACIJI SPORTSKIH STRUČNJAKA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2013)

Sportski savez Srbije i Olimpijski komitet Srbije vrše rangiranje sportskih stručnjaka na osnovu dokumentacije koju dostavljaju nadležni nacionalni granski sportski savezi preko kojih se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta ili zainteresovani sportski stručnjaci, do 15. februara.

PRAVILNIK O NAČINU IZVEŠTAVANJA I SADRŽINI IZVEŠTAJA O POSLOVANJU IZVRŠITELJA ("Sl. glasnik RS", br. 35/2012)

Izveštaj se podnosi za kalendarsku godinu, najkasnije do 1. februara tekuće godine za prethodnu godinu.

PRAVILNIK O NAČINU UMANJIVANJA NETO PRIHODA ZAPOSLENOG U JAVNOM SEKTORU ("Sl. glasnik RS", br. 115/2013 i 8/2014)

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. februara 2014. godine.

PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA, PLAĆANJA I PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE ZA POREZ PO ODBITKU NA DRUGE PRIHODE FIZIČKIH LICA PO OSNOVU PRODAJE DOBARA KADA SE ISPLATA PRIHODA VRŠI U GOTOVOM NOVCU U MOMENTU PREDAJE DOBARA ("Sl. glasnik RS", br. 118/2013)

Pored poreske prijave za porez po odbitku iz člana 3. ovog pravilnika, za svaku isplatu prihoda izvršenu u januaru, odnosno februaru 2014. godine isplatilac prihoda dužan je da Poreskoj upravi podnese i poresku prijavu o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku propisanu Pravilnikom o načinu utvrđivanja, plaćanja i evidentiranja poreza po odbitku i o sadržini zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku ("Službeni glasnik RS", 137/04, 82/06, 61/13 i 74/13 - dr. propis).

PRAVILNIK O NAČINU VRŠENJA VETERINARSKO-SANITARNE KONTROLE STOČNE HRANE I OBJEKATA U KOJIMA SE PROIZVODI STOČNA HRANA I USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI LABORATORIJE KOJE VRŠE SUPERANALIZE UZORAKA STOČNE HRANE ("Sl. list SFRJ", br. 72/91, "Sl. list SRJ", br. 22/93 i 24/93 - ispr. i "Sl. glasnik RS", br. 103/2009 - dr. pravilnik)

Laboratorije koje vrše radiometrijsku kontrolu prema ovom pravilniku dostavljaju saveznom i republičkom ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede podatke o ispitivanjima izvršenim tokom kalendarske godine najdocnije do 1. februara naredne godine.

PRAVILNIK O SADRŽAJU I ROKU ZA DOSTAVLJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA AUTONOMNE POKRAJINE I JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2014)

Godišnji izveštaj usvojen od strane nadležnog organa autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave dostavlja se ministarstvu nadležnom za inovacionu delatnost, najkasnije do 15. februara tekuće godine, za prethodnu godinu.

PRAVILNIK O SADRŽAJU, ROKU ZA DOSTAVLJANJE I POSTUPANJU U SLUČAJU NEDOSTAVLJANJA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA SUBJEKATA INOVACIONE DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 1/2014)

Godišnji izveštaj usvojen od strane nadležnog organa pravnog lica, dostavlja se Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja najkasnije do 15. februara tekuće godine, za prethodnu godinu.

Fizičko lice koje je upisano u Registar u svojstvu registrovanog inovatora, pisani godišnji izveštaj dostavlja Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja najkasnije do 15. februara tekuće godine, za prethodnu godinu. 

Izvor: Redakcija, 2.2.2014.