Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ROKOVI ODREĐENI ODLUKAMA KOJI NASTUPAJU U FEBRUARU 2014. GODINE


ODLUKA O JEDINSTVENOJ TARIFI PO KOJOJ NARODNA BANKA SRBIJE NAPLAĆUJE NAKNADU ZA IZVRŠENE USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 43/2011, 85/2011, 49/2012, 57/2012, 67/2012, 98/2012, 43/2013 i 80/2013)

Društvo za osiguranje, i to do 28. februara svake godine, obaveštava Narodnu banku Srbije o visini fakturisane bruto premije ostvarene u prethodnoj godini, koja služi kao osnovica za utvrđivanje konačne naknade po tarifnom stavu 18. ovog tarifnog broja za tu godinu i za utvrđivanje akontacija za tekuću godinu.

ODLUKA O OBRAČUNU I NAPLATI VANREDNE PREMIJE OSIGURANJA DEPOZITA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2013)

Banka je dužna da plati vanrednu premiju iz tačke 1. ove odluke prema sledećem:

u februaru 2014. godine: u visini obračunatoj po stopi od 0,05% na prosečno stanje ukupnih osiguranih depozita fizičkih lica, preduzetnika i malih i srednjih pravnih lica kod te banke u četvrtom kvartalu 2013. godine, na osnovu ispostavljene fakture od strane Agencije, najkasnije do 28. februara 2014. godine;

ODLUKA O UPRAVLJANJU TOKOVIMA GOTOVINE ("Sl. glasnik RS", br. 60/2012, 64/2013 i 115/2013)

Banke i imaoci računa kod Narodne banke Srbije dužni su da izveštaje iz tačke 52. stav 1. Odluke prvi put dostave u skladu sa ovom odlukom do 10. februara 2014. godine za prethodni mesec.

Izvor: Redakcija, 2.2.2014.