Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OD 1. JANUARA 2019. GODINE POČELA PRIMENA NOVIH PORESKIH PROPISA


Set poreskih zakona i ugovora koje je Narodna skupština Republike Srbije usvojila tokom decembra 2018. godine, počeli su da se primenjuju 1. januara 2019. godine.

Na listi unapređenih zakonskih rešenja jesu obaveza prijave i odjave sezonaca Poreskoj upravi, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018), Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018), kao i izmene i dopune zakona o porezima na imovinu, porezu na dobit pravnih lica...

Kada je reč o novinama u Zakonu o porezima na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013, 68/2014 - dr. zakon, 95/2018 i 99/2018 - odluka US), preciziran je predmet oporezivanja, dan na koji nastaje i prestaje poreska obaveza po osnovu poreza na imovinu, pojam korisne površine kao elementa za utvrđivanje poreske osnovice...

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018) koji je stupio na snagu 16. decembra 2018. godine propisano je smanjenje stope doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti, sa 1,5 procenta na 0,75.

"To praktično znači, sa stanovišta obračunavanja i plaćanja doprinosa po osnovu zarade, da je poslodavac oslobođen od plaćanja dela doprinosa koji se obračunava i plaća na teret poslodavca (na teret zarade), a da se doprinos od 0,75 procenta plaća na teret zaposlenog (iz zarade)", kažu u Ministarstvu finansija.

Na taj način, dodaju, obezbeđuje se manje fiskalno opterećenje prihoda koje fizička lica ostvare po osnovu rada, sa jedne strane, i smanjenje troškova poslovanja za poslodavce i druge isplatioce prihoda, sa druge strane.

Ove izmene počele su da se primenjuju od 1. januara 2019. godine.

Zakon o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn. i 95/2018) takođe je pretrpeo izmene.

"Primanja zaposlenog u obliku sopstvenih akcija koje zaposleni stekne bez naknade ili po povlašćenoj ceni od poslodavca, odnosno od s poslodavcem povezanog lica, sa stanovišta oporezivanja prihoda fizičkih lica ne smatraju se zaradom zaposlenog", objašnjavaju u Ministarstvu.

Na ova primanja zaposlenog, ističu, ne plaća se porez na zarade pod uslovima koji su propisani zakonom.

Takođe, od oporezivanja se izuzimaju primanja zaposlenih po osnovu rekreacije na radnom mestu, naknade troškova kolektivne rekreacije zaposlenih, odnosno organizovanja sportskih događaja i aktivnosti zaposlenih koje se sprovode u cilju poboljšanja zdravlja zaposlenih i/ili izgradnji boljih odnosa između samih zaposlenih, odnosno zaposlenih i poslodavca.

Kada je reč o novim odredbama u Zakonu o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 113/2017 i 95/2018), promenjena je metoda obračuna amortizacije, zatim, priznavaće se rashod po osnovu reklame i propagande u poreskom bilansu bez ograničenja, kao i pravo na poreski kredit po osnovu novčanih ulaganja izvršenih u povećanje osnovnog kapitala tzv. "startap" društva...

Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018) primenjuje se od 1. januara osim odredaba kojima se propisuje naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine koje se primenjuju od 1. marta 2019. godine i odredaba naknade za zagađivanje voda, čija primena počinje 1. januara 2020. godine.

Ovim Zakonom se na jednom mestu objedinjavaju sve naknade koje se plaćaju za korišćenje prirodnih bogatstava, dobara od opšteg interesa i dobara u opštoj upotrebi.

Propisano je 15 grupa naknada u zavisnosti od vrste korišćenja javnog dobra, kojima je obuhvaćeno ukupno 46 naknada.

Počinju da se primenjuju ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa San Marinom, kao i izmenjeni ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Austrijom, Velikom Britanijom i Severnom Irskom, Litvanijom, Poljskom, Slovačkom, Slovenijom i Francuskom.

Izvor: Vebsajt Blic, 29.12.2018.
Naslov: Redakcija