Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 119 OD 30.12.2013/ODABRANI DOKUMENTI


 • UREDBA O NAČINU I POSTUPCIMA U VEZI SA OBAVLJANJEM POSLOVA I ODRŽAVANJEM BRODSKE STRAŽE ČLANOVA POSADE NA POMORSKIM BRODOVIMA, KAO I DRUGIH POSLOVA NA BRODU U CILJU BEZBEDNE PLOVIDBE I ZAŠTITE MORA OD ZAGAĐENJA
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O SADRŽINI, OBRASCU I NAČINU PODNOŠENJA JEDINSTVENE PRIJAVE NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE, JEDINSTVENIM METODOLOŠKIM PRINCIPIMA I JEDINSTVENOM KODEKSU ŠIFARA ZA UNOS PODATAKA U JEDINSTVENU BAZU CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE OBVEZNIKA POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O NAČELIMA ZA UNUTRAŠNJE UREĐENJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O KATEGORIZACIJI DRŽAVNIH PUTEVA
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2014. GODINU
 • UREDBA O IZMENI I DOPUNI UREDBE O NADLEŽNOSTI, DELOKRUGU, ORGANIZACIJI I NAČINU POSLOVANJA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O SEDIŠTU UPRAVE CARINA, OSNIVANJU, POČETKU I PRESTANKU RADA CARINARNICA, CARINSKIH ISPOSTAVA, ODSEKA I REFERATA
 • ODLUKA O PRESTANKU RADA GEOLOŠKOG INSTITUTA SRBIJE D.O.O. BEOGRAD
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O NAKNADAMA ZA POSLOVE REGISTRACIJE I DRUGE USLUGE KOJE PRUŽA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBIMU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I O PARTICIPACIJI ZA 2014. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA „PUTEVI SRBIJE” ZA 2013. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA PD „EPS SNABDEVANJE” D.O.O. BEOGRAD ZA 2013. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JP „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”, BEOGRAD ZA 2013. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA PD „HIDROELEKTRANE ĐERDAP” D.O.O. KLADOVO ZA 2013. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA PD „DRINSKO-LIMSKE HIDROELEKTRANE” D.O.O. BAJINA BAŠTA ZA 2013. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA PD „TERMOELEKTRANE NIKOLA TESLA” D.O.O. OBRENOVAC ZA 2013. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA PD „TERMOELEKTRANE I KOPOVI KOSTOLAC” D.O.O. KOSTOLAC ZA 2013. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA PD „PANONSKE TERMOELEKTRANE – TOPLANE” D.O.O. NOVI SAD ZA 2013. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA PD ZA PROIZVODNJU, PRERADU I TRANSPORT UGLJA – RUDARSKI BASEN „KOLUBARA” D.O.O. LAZAREVAC ZA 2013. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA PD „ELEKTRODISTRIBUCIJA - BEOGRAD” D.O.O. BEOGRAD ZA 2013. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA PD „EPS OBNOVLJIVI IZVORI” D.O.O. UŽICE ZA 2013. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA PD „JUGOISTOK” D.O.O. NIŠ ZA 2013. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA PD ED „CENTAR” D.O.O. KRAGUJEVAC ZA 2013. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA PD „ELEKTROVOJVODINA” D.O.O. NOVI SAD ZA 2013. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA PD „ELEKTROSRBIJA” D.O.O. KRALJEVO ZA 2013. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM CRVENOG KRSTA SRBIJE „EFIKASAN ODGOVOR NA NESREĆE – JAČANJE KAPACITETA CRVENOG KRSTA ZA DELOVANJE U NESREĆAMA”
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE 05 BROJ 401-11360/2013
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE 05 BROJ 401-11402/2013
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE 05 BROJ 401-11357/2013
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU SMERNICA RAZVOJA VAZDUHOPLOVNOG TRŽIŠTA KROZ STIMULACIJE U PLAĆANJU AERODROMSKIH NAKNADA U REPUBLICI SRBIJI
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA POSLOVE REGISTRACIJE I DRUGE USLUGE KOJE PRUŽA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE
Izvor: Paragraf Lex