Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Odbačen zahtev za ocenu ustavnosti člana 39. stav 19. Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji


Ustavni sud je na 22. sednici, održanoj 1. decembra 2016. godine, odlučio:

I U predmetima ocene ustavnosti zakona:

- odbio zahtev za utvrđivanje neustavnosti odredbe člana 39. stav 19. Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 54/2007 i 36/2010). (predmet IUz-217/2013)

ZAKON O DRŽAVNOJ REVIZORSKOJ INSTITUCIJI ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 54/2007 i 36/2010)

Okončanje postupka revizije

Član 39

Nakon obavljenih postupaka revizije kod revidiranog, Institucija sastavlja nacrt izveštaja o izvršenoj reviziji, koji dostavlja subjektu revizije i licima koja su bila odgovorna za obuhvaćeno poslovanje u periodu na koji se revizija odnosi (u daljem tekstu:odgovorna lica). U revizionom izveštaju Institucija daje mišljenje o poslovanju revidiranog.

Subjekt revizije, odnosno odgovorno lice, ima pravo da podnese obrazložen prigovor na nacrt izveštaja o izvršenoj reviziji, u roku od 15 dana od dana uručenja nacrta.

Institucija razmatra opravdanost primedbi iz prigovora i, u roku od 15 dana od prijema prigovora, poziva odgovorna lica revidiranog na raspravu o nacrtu izveštaja revizije, u toku koje ova lica mogu da podnesu i nove dokaze.

Rasprava iz stava 3. ovog člana nije neophodna ako je revidirani subjekt u roku od 15 dana od dana uručivanja nacrta izveštaja revizije pismeno obavestio Instituciju da ne osporava ni jedan nalaz sadržan u nacrtu.

Rasprava o nacrtu izveštaja revizije može biti više. Prva se održava najmanje osam, a poslednja najduže 30 dana od dana uručenja nacrta izveštaja o reviziji.

Sastanak na kome se raspravlja o nacrtu izveštaja revizije vodi ovlašćeno lice Institucije i po pravilu se održava u sedištu revidiranog subjekta.

Ako zastupnik revidiranog subjekta ne uzme učešće na raspravi, smatra se da on ne osporava nijedan nalaz iz nacrta izveštaja revizije, osim ukoliko zastupnik u roku od tri dana od dana određenog za raspravu ne dokaže da nije uzeo učešće iz opravdanih razloga.

U toku rasprave zastupnik revidiranog subjekta može:

1) da osporava pojedinačne nalaze u nacrtu izveštaja o reviziji;

2) da pruži objašnjenja i dodatne dokaze kojima osporava revizione nalaze.

Ako se Institucija uveri da je osporavanje nalaza revizije utemeljeno, onda se taj nalaz izostavlja iz izveštaja o reviziji, s tim što se prethodno mogu sprovesti dodatne revizione provere.

Objašnjenja iz tačke 2. stava 8. ovog člana mogu se uključiti u izveštaj revizije.

Nakon održane rasprave, ovlašćeno lice Institucije, predaje članu Saveta ili nadležnom vrhovnom državnom revizoru nacrt revizijskog izveštaja sa eventualnim primedbama revidiranog subjekta. Član Saveta, ili nadležni vrhovni državni revizor pregleda izveštaj revizije i utvrđuje osnovanost primedbi i da li se zaključci zasnivaju na dokazima iz isprava, odnosno da li je postupak sproveden u skladu sa standardima revizije. Posle ocenjivanja primedaba i zaključaka član Saveta ili nadležni vrhovni državni revizor utvrđuje predlog izveštaja revizije koji se uručuje revidiranom subjektu i odgovornim licima, u roku od 30 dana od dana okončanja rasprave.

U slučaju da rasprava o nacrtu izveštaja revizije nije neophodna (stav 4. ovoga člana), član Saveta ili nadležni vrhovni državni revizor utvrđuje predlog izveštaja revizije u roku do 15 dana od dana prijema obaveštenja revidiranog subjekta da ne osporava nijedan nalaz iz nacrta izveštaja revizije.

Revidirani subjekt, odnosno odgovorno lice revidiranog subjekta iz vremena na koje se odnosi sprovedena revizija, može uložiti prigovor na nalaz revizije sadržan u predlogu izveštaja o reviziji. Prigovor se ulaže Instituciji u roku od 15 dana i počinje teći narednog dana od dana uručenja predloga izveštaja o reviziji revidiranom subjektu, odnosno odgovornom licu iz vremena na koje se izveštaj o obavljenoj reviziji odnosi.

Predsednik Institucije može odrediti, da se o pojedinom delu predloga ili o celokupnom predlogu izveštaja o reviziji, pribavi mišljenje spoljnog stručnjaka Institucije.

Ako je nalaz revizije iz predloga izveštaja o reviziji osporen (prigovor iz stava 13. ovog člana) ili ako je u odnosu na mišljenje spoljnog stručnjaka iz prethodnog stava izražena sumnja u njegovu ispravnost, taj nalaz se smatra spornim.

O spornom nalazu u predlogu izveštaja o reviziji odlučuje Savet zaključkom, u roku od 30 dana po prijemu prigovora iz stava 13. ovog člana. Savet može odlučiti:

- da se sporni nalaz izostavi iz izveštaja o reviziji;

- da sporni nalaz ostane sastavni deo izveštaja o reviziji u neizmenjenom obliku;

- da se sporni nalaz uključi u izveštaj o reviziji sadržinom koju Savet utvrdi.

Izveštaj o reviziji se dostavlja:

1. revidiranom subjektu;

2. odgovornom licu revidiranog subjekta iz vremena na koje se odnosi obavljena revizija;

3. Skupštini;

4. drugim organima za koje Savet oceni da treba da budu obavešteni o nalazima revizije.

Ako je revidirani subjekt, odnosno odgovorno lice revidiranog subjekta iz vremena na koje se odnosi revizija istaklo prigovor protiv nalaza revizije sadržanog u predlogu izveštaja o reviziji, uz dostavljeni izveštaj revizije dostavlja mu se i odgovor na prigovor. Odgovor na prigovor utvrđuje Savet.

Protiv odgovora iz stava 18. ovog člana ne postoji pravni lek.

Nacrt i predlog izveštaja revizije su poverljivi.

Izvor: Vebsajt Ustavni sud, 01.12.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija