Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA - TEKST PROPISA


NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA

Član 1.

U Zakonu o komunalnim delatnostima ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011), u članu 2. stav 2. briše se.

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 2. posle reči: "delatnosti" dodaju se reči: "od opšteg interesa".

Tačka 4. će glasiti:

Upravljanje komunalim i komercijalnim otpadom

Tačka 11. menja se i glasi:

11) Održavanje čistoće na javnim površinama

Dodaje se nova tačka 15) koja glasi:

"Upravljanje i održavanje groblja za kućne ljubimce i sahranjivanje kućnih ljubimaca."

 Dosadašnji stav 4) postaje stav 3) menja se i glasi:

"Komunalne delatnosti iz stava 2. tačka od 1) do 6) i od tačke 11) do 13) ovog člana su delatnosti od opšteg ekonomskog interesa u smislu propisa o zaštiti potrošača.

U dosadašnjem stavu 5. koji postaje stav 4. menja se i glasi:

"Skupština jedinice lokalne samouprave može kao komunalne odrediti i druge delatnosti od lokalnog interesa i propisati uslove i način njihovog obavljanja u skladu sa stavom 1. ovog člana."

Član 2.

U članu 3. tačka 4) menja se i glasi:

"4) upravljanje komunalnim i komercijanim otpadom je sakupljanje komunalnog i komercijalnog otpada, njihov transport, skladištenje, tretman i bezbedno odlaganje, uključujući selekciju otpada radi reciklaže, kao i održavanje deponija komunalog otpada i drugih postrojenja za upravljanje komunalnim i komercijalnim otpadom";

Tačka 6) menja se i glasi:

"5) upravljanje grobljima i pogrebne usluge obuhvataju održavanje groblja i objekata, koji se nalazi u sklopu groblja (mrtvačnica, kapela i krematorijuma), sahranjivanje ili kremiranje, održavanje pasivnih grobalja i spomen obeležja, kao i čuvanje i prevoz posmrtnih ostataka umrlog od mesta smrti do mrtvačnice ili do krematorijuma; "

Tačka 7) menja se i glasi:

"6) upravljanje javnim parkiralištima, pod kojima se podrazumevaju i prostori za parkiranje na obeleženim mestima je usluga održavanja javnih parkirališta, organizacije i vršenja kontrole i naplate parkiranja, kao i usluga uklanjanja i premeštanja parkiranih vozila i postavljanje uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila po nalogu nadležnog organa i u ostalim slučajevima predviđenim posebnom odlukom skupštine jedinice lokalne samouprave kojom se uređuje način obavljanja komunalne delatnosti upravljanje javnim parkiralištima;"

Tačka 11) menja se i glasi:

"11) Održavanje čistoće na javnim površinama je čišćenje i pranje asfaltiranih, betonskih, popločanih i drugih javnih površina, prikupljanje i odvoženje komunalnog otpada sa tih površina, održavanje i praženje posuda za otpatke na javnim površinama kao i održavanje javnih česmi, bunara, fontana, kupališta, plaža i toaleta";

U tački 12) posle reči: "investiciono održavanje" dodaje se zarez i reči: "rekonstrukcija".

Tačka 13) menja se i glasi:

"Dimničarske usluge su čišćenje i kontrola dimovodnih i ložnih objekata i uređaja i ventilacionih kanala i uređaja, vađenje i spaljivanje čađi u dimovodnim objektima, pregled novoizgrađenih i dograđenih dimovodnih i ložišnih objekata i uređaja i merenje emisije dimnih gasova i stepena korisnosti ložišnog uređaja." Posle tačke 14) dodaje se tačka 15) koja glasi:

"Upravljanje grobljima za kućne ljubimce i pogrebne usluge obuhvataju održavanje groblja i objekata, koji se nalazi u sklopu groblja, sahranjivanje ili kremiranje, održavanje pasivnih groblja i čuvanje i prevoz posmrtnih ostataka uginulog kućnog ljubimca od mesta uginuća do mesta sahranjivanja ili do krematorijuma."

Član 3.

U članu 4. stav 4. posle reči: "zaštita životne sredine" dodaju se reči: "opšte uređenosti naselja, spoljnog izgleda objekata i uređenosti površina".

St. 5. i 6. brišu se.

Dosadašnji st. 7, 8. i 9. postaju st. 5, 6. i 7.

Stav 6. menja se i glasi:

"U slučaju iz stava 5.) ovog člana, Vlada propisuje uslove obavljanja komunalnih delatnosti na područjima iz stava 5. ovog člana radi održivog korišćenja i upravljanja prirodnim resursima kao i sprečavanja, otklanjanja i smanjenja negativnih uticaja po životnu sredinu."

Član 4.

U članu 5. stav 2. menja se i glasi:

"Komunalnu delatnost iz člana 2. stav 2. tačka 1), komunalnu delatnost iz tačke 2) u delu koji obuhvata odvođenje atmosferskih i otpadnih voda, komunalnu delatnost iz tačke 5) u delu koji obuhvata obavljanje javnog linijskog prevoza putnika trolejbusima i tramvajima, mogu obavljati isključivo javna preduzeća ili privredna društva u kojima je većinski vlasnik od najmanje 51% Republika Srbija ili jedinica lokalne samouprave."

Član 5.

U članu 7. posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

"Ministar nadležan za komunalne delatnosti bliže uređuje sadržaj i komunalne usluge i standardne procedure za obezbeđenje odgovarajućeg kvaliteta, obima, dostupnosti i kontinuiteta u vršenju komunalnih delatnosti."

Član 6.

U članu 8. stav 1. menja se i glasi:

"Jedinica lokalne samouprave dužna je da do kraja februara tekuće godine dostavi Ministarstvu izveštaj, na propisanom obrascu, u vezi sa obavljanjem komunalnih delatnosti u prethodnoj godini".

Stava 2. menja se i glasi:

"Jedinica lokalne samouprave dužna je da dostavi Ministarstvu izveštaj, podatke i obaveštenja u vezi sa obavljanjem komunalnih delatnosti u roku od 15 dana od dana prijema zahteva Ministarstva."

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"Vršilac komunalne delatnosti dužan je da dostavi Ministarstvu podatke i obaveštenja u vezi sa obavljanjem komunalnih delatnosti u roku od 15 dana od dana prijema zahteva Ministarstva."

Posle dosadašnjeg stava 4. koji postaje stav 5. dodaje se stav 6. koji glasi:

"Ministar propisuje obrazac izveštaja iz stav 1. ovog člana."

Član 7.

Posle člana 8. dodaje se podnaslov i član 8a koji glasi:

"Ispunjenost uslova za obavljanje komunalnih delatnosti

Član 8a

Ministar nadležan za komunalne delatnosti (u daljem tekstu: Ministar) bliže uređuje uslove i kriterijume za ocenu ispunjenosti uslova za obavljanje komunalne delatnosti i način ocenjivanja ispunjenosti uslova za obavljanje komunalnih delatnosti.

Ispunjenost uslova iz stava 1. ovog člana utvrđuje Privredna komora Srbije, ako zakonom za pojedinu komunalnu delatnost nije drugačije propisano.

Privredna komora Srbije izdaje akt o ispunjenosti uslova za obavljanje komunalne delatnosti javnom preduzeću, privrednom društvu, preduzetniku ili drugom privrednom subjektu koji je uz zahtev dostavi dokaze propisane podzakonskim aktom iz stava 1. ovog člana, kao i dokaz o uplati troškova za izdavanje akta o ispunjenosti uslova.

Privredna komora Srbije vodi registar vršilaca komunalnih usluga, i zaključenih ugovora o poverenim komunalnim delatnostima."

Ministar propisuje vođenje i sadržinu registra iz stava 4. ovog člana, kao i obaveze i ovlašćenja.

Član 8.

Posle člana 9. dodaju se nazivi članova i čl.9a-9ž, koji glase:

 "Poveravanje obavljanja komunalne delatnosti primenom zakona o javnim nabavkama

1. Rok na koji se poverava obavljanje komunalne delatnosti

Član 9a

Poveravanje obavljanja komunalne delatnosti vrši se na pet godina.

Ukoliko se obavljanje komunalne delatnosti poverava vršiocu komunalnih delatnosti koji preuzima obavezu ulaganja sredstava u izgradnju komunalne infrastrukture i nabavku osnovnih sredstava za obavljanje komunalne delatnosti, period na koji se poveravanje vrši, može trajati do pet godina duže od očekivanog perioda povraćaja uloženih sredstava, s tim da ukupan period poveravanja ne može trajati duže od 25 godina.

2. Studija opravdanosti poveravanja

Član 9b

Nadležni organ jedinice lokalne samouprave donosi odluku o izradi studije opravdanosti poveravanja obavljanja komunalne delatnosti (dalje: studija opravdanosti), na predlog organa nadležnog za komunalne poslove.

 Uz predlog za izradu studije opravdanosti dostavlja se:

1) analiza postojećeg stanja u delatnosti za koju se predlaže poveravanje i razlozi poveravanja;

 2) očekivani rezultati poveravanja i projekcija potrebnih resursa za ostvarenje tih rezultata;

3) dokaz da je poveravanje u skladu sa strateškim planskim aktima jedinice lokalne samouprave;

4) predhodna procena o postojanju ponude i tražnje za obavljanjem te delatnosti.

3. Obavezni elementi studije opravdanosti

Član 9v

Studija opravdanosti sadrži:

1)         detaljan prikaz zatečenog stanja u komunalnoj delatnosti, finansijsku analizu uz predračun potrebnih ulaganja i izvore finansiranja i predhodnu finansijsku ocenu opravdanosti poveravanja;

2)         analizu ponude i potražnje za obavljanjem te ledatnosti;

3)         detaljni prikaz ekonomski opravdanih i pravno mogućih modela obavljanja komunalne delatnosti;

4)         detaljno obrazloženje predloženog modela obavljanja delatnosti sa osvrtom na prednosti i nedostatke tog modela u odnosu na druge moguće modele obavljanja delatnosti, posebno u odnosu na dotadašnji model obavljanja delatnosti;

5)         predlog očekivanih rezultata predloženog modela, kao i preduslov za postizanje tih rezultata

6)         pregled rizika koje bi trebalo da preuzme svaka ugovorna strana u slučaju poveravanja, kao i okvirni rok trajanja poveravanja i obrazloženja za taj rok.

7)         kadrovski kapacitet za obavljanje delatnosti

Ukoliko je u studiji predloženo poveravanje obavljanja komunalne delatnosti uz obavezu izgradnje komunalne infrastrukture, njen obavezni deo je i analiza pouzdanosti koja sadrži elemente koji dokazuju da predmetno postrojenje sa tehničkog, ekonomsko-finansijskog i ekološkog aspekta može biti uspešno integrisano u postojeći sistem.

Ukoliko je u studiji predloženo poveravanje obavljanja komunalne delatnosti privrednom društvu ili preduzetniku, studija mora da sadrži i poređenje efikasnosti i isplativosti poveravanja u odnosu na obavljanje komunalne delatnosti od strane javnog preduzeća.

Detaljan sadržaj sudije opravdanosti za pojedine komunalne delatnosti propisuje ministar nadležan za poslove komunalnih delatnosti.

4.Pribavljanje mišljenja ministarstava

Član 9g

Predlog odluke o poveravanju obavljanja komunalne delatnosti dostavlja se na mišljenje ministarstvu nadležnom za komunalne delatnosti i ministarstvu nadležnom za poslovanje javnih preduzeć. Uz predlog odluke dostavlja se predlog ugovora o poveravanju obavljanja komunalne delatnosti i konkursna dokumentacija. Ako je studijom opravdanosti predviđeno osnivanje zajedničkog mešovitog privrednog društva, na mišljenje se dostavlja i predlog osnivačkog akta.

Ministarstva iz stava 1. ovog člana su dužna da traženo mišljenje dostave u roku od 30 dana. Ukoliko mišljenje ne bude dostavljeno u navedenom roku, smatraće se da je dato pozitivno mišljenje na dostavljene predloge.

5. Javna rasprava o predlogu odluke

Član 9d

Po prijemu mišljenja ministarstava nadležni organ jedinice lokalne samouprave priprema javnu raspravu o predlogu poveravanja obavljanja komunalne delatnosti

Javna rasprava traje najmanje 30 dana i u tom periodu nadležni organ jedinice lokalne samouprave je dužan da učini dostupnim javnosti:

1)         mišljenje ministarstava iz član 9g;

2)         predlog odluke o poveravanju obavljanja komunalne delatnosti;

3)         predlog konkursne dokumentacije;

4)         predlog ugovora o poveravanju obavljanja komunalne delatnosti;

5)         predlog osnivačkog akta ukoliko je studijom opravdanosti predloženo osnivanje mešovitog privrednog društva.

Dokumenta iz stava 2. ovog člana nadležni organ jedinice lokalne samouprave dužan je da izloži na uvid javnosti u prostorijama jedinice lokalne samouprave i na zvaničnoj internet stranici jedinice lokalne samouprave.

Tokom javne rasprave nadležni organ jedinice lokalne samouprave dužan je da sadržaj dokumenata iz stava 2. ovog člana putem javnih tribina predstavi u svim mesnim zajednicama na teritoriji jedinice lokalne samouprave.

6. Donošenje odluke o raspisivanju konkursa

Član 9đ

Nakon zaključenja javne rasprave, nadležni organ jedinice lokalne samouprave dostavlja skupštini jedinice lokalne samouprave predlog odluke o poveravanju obavljanja komunalne delatnosti.

Uz predlog odluke dostavlja se i:

1)         studiju opravdanosti poveravanja;

2)         sadržaj konkursne dokumentacije sa predlogom ugovora o poveravanju delatnosti;

3)         predlog osnivačkog akta ukoliko je studijom opravdanosti predloženo osnivanje mešovitog privrednog društva;

4)         mišljenja ministarstava;

5)         detaljan izveštaj o toku javne rasprave sa predlozima iznesenim na javnoj raspravi, listom predloga i sugestija koje su usvojene kao i obrazloženjem najvažnijih predloga koji nisu usvojeni.

Po donošenju odluke o poveravanju obavljanja komunalne delatnosti, skupština jedinice lokalne samouprave donosi odluku o raspisivanju javnog konkursa za poveravanje obavljanja komunalne delatnosti i utvrđuje konkursnu dokumentaciju.

7. Donošenje odluke o poveravanju

Član 9e

Postupak za poveravanje obavljanja komunalne delatnosti sprovodi se primenom zakona kojim se uređuju javne nabavke.

Na osnovu sprovedenog postupka skupština jedinice lokalne samouprave donosi odluku o izboru najboljeg ponuđača.

Nadležni organ jednice lokalne samouprave zaključuje ugovor o poveravanju delatnosti sa izabranim ponuđačem kojeg je skupština jedinice lokalne samouprave odredila kao najboljeg.

Ukoliko je skupština jedinice lokalne samouprave donela odluku da se sa najboljim ponuđačem osnuje zajedničko privredno društvo kome će biti poverena komunalna delatnost, poslove u vezi osnivanja zajedničkog privrednog društva obavlja nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

8. Sadržina ugovora o poveravanju

Član 9ž

Obavezni elementi ugovora o poveravanju su:

1)         svrha i predmet ugovora;

2)         vreme na koje se ugovor sklapa;

3)         uslovi korišćenja sredstava za obavljanje komunalne delatnosti od strane vršioca komunalne delatnosti;

4)         uređivanje svojinskih prava na sredstvima za obavljanje komunalne delatnosti nakon prestanka ugovora o poveravanju;

5)         matrica podele rizika;

6)         detaljno uređenje obaveza ugovornih strana sa vremenskim odrednicama ispunjenja svake od obaveza i uz naznaku obaveza čije neispunjenje predstavlja težu povredu ugovora i sredstava obezbeđenja svake od ugovornih strana za neispunjavanje obaveza;

7)         specifikaciju polisa osiguranja koja mora da zaključi vršilac komunalne delatnosti;

8)         izveštavanje vršioca komunalne delatnosti o načinu obavljanja komunalne delatnosti uključujući obavezu vršioca komunalne delatnosti da dostavlja jedinici lokalne samouprave periodične poslovne i finansijske planove i finansijske planove i izveštaje (godišnje i višegodišnje);

9)         pokazatelje kvaliteta i efikasnosti pružanja usluga u skladu sa propisanim kriterijumima i standardima i izveštavanje o njihovom dostizanju;

10)       elemenati za određivanje visine cene komunalnih usluga, odnosno naknade za obavljanje komunalne delatnosti;

11)       obavezu ugovornih strana da redovno objavljuju sve podatke koji se odnose na obavljanje poverenih poslova sve vreme trajanja ugovora u skladu sa zakonom koji uređuje pristup javnosti podacima od javnog značaja;

12)       uređenje više sile;

13)       način prestanka ugovora.

Ukoliko su ugovorom definisani niži standardi usluga od propisanih, te odredbe ugovora će biti ništave i primenjivaće se propisani standardi usluga.

Ugovorne strane mogu da ugovore više standarde usluga od onih koji su propisani.

Jedinica lokalne samouprave ima obavezu da svaki ugovor o poveravanju sa svim njegovim sastavnim delovima u roku od 15 dana od dana zaključenja dostavi Registru ugovora o poveravanju obavljanja komunalnih delatnosti."

Član 9.

Član 10. menja se i glasi:

"Dve ili više jedinica lokalne samouprave mogu organizovati zajedničko obavljanje komunalnih delatnosti.

Ukoliko utvrde interes za zajedničko obavljanje komunalnih delatnosti, nadležni izvršni organ jedinica lokalne samouprave doneće odluku o izradi studije opravdanosti.

Studija opravdanosti sadrži:

1) detaljan prikaz zatečenog stanja u komunalnoj delatnosti, finansijsku analizu uz predračun potrebnih ulaganja i izvore finansiranja i predhodnu finansijsku ocenu opravdanosti zajedničkog obavljanja delatnosti;

2) analizu tržišta za tu delatnosti;

3) detaljni prikaz ekonomski opravdanih i pravno mogućih modela zajedničkog obavljanja komunalne delatnosti;

4) detaljno obrazloženje predloženog modela zajedničkog obavljanja delatnosti sa osvrtom na prednosti i nedostatke tog modela u odnosu na druge moguće modele, posebno u odnosu na dotadašnji model obavljanja delatnosti;

5) očekivane rezultate predloženog modela, kao i preduslove za postizanje tih rezultata;

6) pregled rizika i predloga za njihovo otklanjanje, odnosno predupređivanje.

Zajedničko obavljanje komunalnih delatnosti uređuje se sporazumom između jedinica lokalnih samouprava.

Član 10.

U članu 11. st.1, 2. i 3. reči: "opštinsko, odnosno gradsko veće" zamenjuju se rečima: "nadležni organ jedinice lokalne samouprave"

Član 11.

Član 12. briše se.

Član 12.

U članu 13. posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

"Potraživanja za komunalne usluge iz člana 2. stav 2. ovog zakona za koje zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi ili drugim posebnim zakonom nije izričito propisan drugačiji rok zastarelosti, zastarevaju u roku od 3 godine od dospelosti obaveze plaćanja.

Član 13.

U članu 20. posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

"Vozilo, stvar i drugi predmeti koji nisu preuzeti u roku iz stava 1. ovog člana, imaju svojstvo napuštene stvari u smislu zakona kojim se uređuju svojinskopravni odnosi."

Član 14.

U članu 24. stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

" Prihoda od takse za komunalne usluge za obavljanje komunalne delatnosti."

Stav 2. menja se i glasi:

"Komunalne delatnosti kod kojih se krajnji korisnik može utvrditi prevashodno se finansiraju iz cena komunalnih usluga, kao prihoda vršioca komunalnih delatnosti, a komunalne delatnosti kod kojih se krajnji korisnik ne može utvrditi finansiraju se iz budžeta jedinice lokalne samouprave, odnosno komunalne takse."

Član 15.

 Posle člana 25. dodaje se naziv člana i član 25a koji glasi:

 "Jedinstvena metodologija za utvrđivanje cena komunalnih usluga

Član 25a

Vlada donosi jedinstvenu metodologiju za utvrđivanje cena komunalnih usluga kod kojih se može utvrditi krajnji korisnik, ako drugim zakonima za pojedine komunalne delatnosti nije drugačije propisano.

Akt iz stava 1. ovog člana sadrži univerzalne indikatore i pokazatelje koji određuju kvantitet i kvalitet komunalnih usluga, a koji se reflektuju na troškove poslovanja vršioca komunalne delatnosti.

Vršioci komunalnih delatnosti su u obavezi da odluku o promeni cena komunalnih usluga donesu u skladu sa metodologijom iz stava 1. ovog člana."

Član 16.

U članu 26. posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

"Nadležni organ jedinice lokalne samouprave je u obavezi da pre davanja saglasnosti na odluku o promeni cena oceni da li je odluka o promeni cena u skladu sa metodologijom iz stava 1. člana 25a. Ukoliko nadležni organ jedinice lokalne samouprave oceni da obrazložen zahtev vršioca komunalnih usluga nije u suprotnosti sa propisanom jedinstvenom metodologijom, daće saglasnost na cene komunalnih usluga u roku koji ne može biti duži od 90 dana od dana podnošenja zahteva. Ako nadležni organ ne dostavi mišljenje u navedenom roku smatraće se da je data saglasnost na odluku o promeni cene."

St. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

Član 17.

Član 27. menja se i glasi:

" Jedinica lokalne samouprave utvrđuje i naplaćuje taksu za komunalne usluge za obavljanje komunalnih delatnosti kod kojih se krajnji korisnik ne može utvrditi (u daljem tekstu: taksa).

Obveznik takse je pravno i fizičko lice koje je na nepokretnosti koja se nalazi na teritoriji jedinice lokalne samouprave imalac prava svojine, prava korišćenja, prava zakupa stana ili stambene zgrade u javnoj svojini, korisnik i zakupac nepokretnosti u javnoj svojini.

Kad na nepokretnosti postoji pravo korišćenja ili pravo zakupa, odnosno korišćenje ili zakup, obveznik je imalac tog prava, odnosno korisnik ili zakupac, a ne imalac prava svojine.

Vlada svojim aktom propisuje metodologiju i način utvrđivanja visine takse kao i najviši iznos takse.

Aktom skupštine jedinica lokalne samouprave, kojim se uvodi taksa, utvrđuju se visina, rokovi i način plaćanja takse.

U pogledu načina utvrđivanja takse, obračunavanja, zastarelosti, naplate, obračuna kamate i svega ostalog što nije propisano ovim zakonom, shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

Sredstva ostvarena od naplate takse su prihod jedinice lokalne samouprave i koriste se za obavljanje komunalne delatnosti iz člana 2 stav 2. tačka 2) u delu odvođenja atmosferskih voda, kao i komunalne delatnosti iz tačke 8, 10, 11, 12. i 14."

Član 18.

 U članu 28. stav 1. menja se i glasi:

"Odluku o promeni cena komunalnih usluga u skladu sa Metodologijom za određivanje cena iz člana 25a) donosi vršilac komunalne delatnosti."

U članu 28. stav 2. menja se i glasi:

"Na odluku o promeni cena komunalnih usluga iz člana 2. stav 2. tačke 1)-7) i tačke 9) i 13) ovog zakona osim čuvanja i prevoza posmrtnih ostataka umrlog saglasnost daje nadležni organ jedinice lokalne samouprave na način i u roku iz člana 26.stav 2. ovog zakona."

 Stav 3. i 4. brišu se, a stav 5., 6. i 7. postaju stav 3, 4. i 5.

Član 19.

U članu 29. stav 2. menja se i glasi:

"Jedinica lokalne samouprave je dužna da dostavi spisak tih korisnika komunalne usluge, kao i ukupan iznos subvencija vršiocu komunalne delatnosti do septembra tekuće godine za narednu godinu, kao i da nadoknadi subvencionisani deo cene vršiocu komunalne delatnosti u periodu od 30 dana od dana izvršenja komunalne usluge."

Član 20.

 Posle člana 29. dodaje se naziv člana i član 29a koji glasi:

"Naplata komunalnih usluga

Član 29a

 Korisnici usluga mogu izvršiti plaćanje komunalnih usluga na jedan od sledećih načina:

1)         direktno na blagajni preduzeća;

2)         preko banke ili pošte;

3)         elektronskim putem;

4)         preko porto blagajne prilikom uručenja računa

5)         na način određen aktom jedinice lokalne samouprave".

Član 21.

U članu 32. posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

"Nadzor nad radom vršilaca komunalne delatnosti, za čiju je izgradnju objekata komunalne infrastrukture dozvolu izdalo ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva ili nadležni organ autonomne pokrajine, vrši ministarstvo nadležno za komunalne delatnosti."

Dosadašnji st. 4. i 5. postaju st. 5. i 6.

Član 22.

U članu 33. stav 1. posle tačke 5) dodaje se tačka 6) koja glasi:

"6) naloži rešenjem rok za izvršavanje obaveza utvrđenih ovim zakonom i propisima donetih na osnovu ovog zakona;

Tač. 6) i 7) postaju tač. 7) i 8).

Član 23.

Iznad člana 34. menja se naslov i glasi:

"Prava i dužnosti komunalnog inspektora jedinice lokalne samouprave"

U stavu 1, 2. i 3. posle reči: "komunalni inspektor" dodaju se reči: "jedinice lokalne samouprave"

 U članu 34. stav 1. posle tačke 3. dodaje se nova tačka koja glasi:

"3a) fotografiše i snimi prostor u kome se vrši inspekcijski nadzor i druge stvari koje su predmet nadzora; "U istom članu i stavu, u tački 7. posle reči "korisniku" dodaju se reči: " izvršenje utvrđenih obaveza, kao i"

U istom članu i stavu, tačka 8. menja se i glasi: "izdaje prekršajne naloge po propisu jedinice lokalne samouprave"

U istom članu, posle tačke 20. dodaju se nove tačke koje glase:

"20a) zabrani obavljanje komunalne delatnosti subjektu koji tu delatnost obavlja, a da mu nije poverena aktom nadležnog organa jedinice lokalne samouprave;

20b) predlaže sudu da izda naredbu za vršenje uviđaja u stambenom prostoru, u skladu sa Zakonom;"

Član 24.

Posle člana 36. dodaje se novi član 36a koji glasi:

Član 36a

"Kada putem video nadzora ili foto zapisa utvrdi da se ostavljanjem vozila ometa vršenje komunalne usluge ili korišćenje komunalnog objekta, komunalni inspektor jedinice lokalne samouprave može doneti rešenje, kojim se nalaže uklanjanje, odnosno postavljanje uređaja kojim se sprečava odvoženje vozila, u elektronskoj formi.

Rešenje iz stava 1. ovog člana je punovažno bez potpisa i pečata i dostavlja se licu koje obavlja uklanjanje, odnosno postavlja uređaje kojim se sprečava odvoženje vozila.Lice koje obavlja uklanjanje, odnosno postavlja uređaje kojim se sprečava odvoženje vozila dostavlja rešenje na način određen u članu 36. ovog Zakona.

Član 25.

U članu 37. stav 2. posle reči:

"opštniskom, odnosno gradskom veću" stavlja se zarez i dodaju se reči "odnosno nadležnom organu".

U istom članu stav 3. posle reči: "veće" stavlja se zarez i dodaju se reči "odnosno nadležni organ".

U istom članu stav 4. posle reči: "veća" stavlja se zarez i dodaju se reči "odnosno nadležnog organa".

Član 26.

U naslovu iznad člana 38. posle reči: "komunalnom policijom "stavlja se zarez i dodaje se reč: "policijom"

U članu 38. stav 1. posle reči: "komunalnom policijom "stavlja se zarez i dodaje se reč: "policijom".

Posle člana 38. dodaje se naziv člana i član 38a koji glase:

Član 27.

U članu 39. stav 1. menja se i glasi:

"Novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u jedinici lokalne samouprave ukoliko:

1)         ne postupi po rešenju iz čl. 33. stav 1. tač. 1)-7);

2)         ne dostavi Ministarstvu izveštaj, podatke i obaveštenja iz člana 8. st. 1. i 2. ovog zakona;

3)         ne postupi u skladu sa članom 17. ovog zakona;"

Član 28.

U članu 41. stav 1. tačka 1) menja se i glasi:

" ne dostave Ministarstvu, podatke i obaveštenja iz člana 8. stav 3. ovog zakona."

 U članu 41. stav 1. posle tačke 15. dodaje se nova tačka 16. koja glasi :

"16) obavlja komunalnu delatnost, a da mu nije poverena aktom nadležnog organa jedinice lokalne samouprave;"

U istom članu, posle stava 3. dodaje se novi stav koji glasi:

"Za prekršaj iz stava 1. tačka 16. ovog člana uz izrečenu kaznu obavezno se izriče i zaštitna mera oduzimanja predmeta."

Član 29.

 U članu 42. stav 1. posle tačke 13. dodaje se nova tačka koja glasi:

"14) obavlja komunalnu delatnost, a da mu nije poverena aktom nadležnog organa jedinice lokalne samouprave.;

U istom članu, posle stava 2. dodaje se novi stav koji glasi:

"Za prekršaj iz stava 1. tačka 14. ovog člana uz izrečenu kaznu obavezno se izriče i zaštitna mera oduzimanja predmeta."

Član 30.

Član 45. briše se.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 31.

Podzakonski akti koji se donose u skladu sa odredbama ovog zakona biće doneti u roku od osam meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Jedinice lokalne samouprave su dužne da usklade svoja opšta akta u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu podzakonskih akata iz stava 1.) ovog člana.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju sa radom osnovani međuopštinski saveti za komunalnu delatnost.

Član 32.

Jedinica lokalne samouprave dužna je da u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, u slučaju da u odlukama o cenama komunalnih usluga postoji znatnije odstupanje od načela za određivanje cena komunalnih usluga propisanih ovim zakonom, donese plan o usaglašavanju cena u skladu sa navedenim načelima.

Plan iz stava 1. ovog člana obavezno sadrži opis i kvalifikaciju odstupanja, kao i način i dinamiku sa kojom će se odstupanja otkloniti, s tim što period realizacije plana ne može biti duži od dve godine od dana njegovog donošenja.

Član 33.

Vršioci komunalnih delatnosti su dužni da u roku od tri od meseca od dana stupanja na snagu akta iz člana 8a stav 1. ovog zakona podnesu Privrednoj komori Srbije zahtev za izdavanje akta o ispunjenosti uslova za obavljanje komunalne delatnosti.

Član 34.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izvor: Vebsajt Stalna konferencija gradova i opština, 01.12.2015.