Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKS NEZADOVOLJNA PREDLOGOM ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI: PREDLOżENJA REšENJA NISU U INTERESU KORISNIKA, PROTIVNA SU USTAVU I VODE U "PODRżAVLJENJE ADVOKATURE"


AKS smatra da je zakon protivan Ustavu, kako u pogledu regulisanja pitanja ko se pojavljuje kao pružalac besplatne pravne pomoći, preko načina na koji se vrši registracija pružalaca pomoći, tako i načina i postupka vršenja kontrole kvaliteta. U Komori smatraju da bi ona trebalo da bude ta koja bi organizovala i sačinjavala listu advokata koji žele da učestvuju u sistemu besplatne pravne pomoći, dok predlog zakona predviđa da Ministarstvo pravde vodi registar pružalaca besplatne pravne pomoći, što vodi u "podržavljenje advokature", stav je AKS. Sistem je postavljen tako da država organizuje besplatnu pravnu pomoć, plaća je, kontroliše, i odlucuje ko će biti primalac i ko pružalac te pomoći, što izaziva sumnju u nepristrasnu pravnu pomoć u odnosu na državu, pogotovo kada se radi o sporovima protiv nje same - kada je, na primer, tužena lokalna samouprava ili neki državni organ, navela je članica Upravnog odbora AKS Biljana Bjeletić na tribini na kojoj je predstavljen Nacrt zakona koji je izradila Komora. Ona je dodala da je potpuno neshvatljivo da se kao krug pružalaca pomoći pojavljuje širok krug kako nevladinih organizacija, tako pravnih klinika pravnih fakulteta iako Ustav predviđa da pravnu pomoć pruža advokatura i službe besplatne pravne pomoći koje se formiraju pri jedinicama lokalne samouprave. Pored tog sistem besplatne pravne pomoći trebalo bi ustanoviti tako da on bude što jeftiniji, a sredstva koja budu predviđena za njegovu implementaciju treba usmeriti ka korisnicima, a ne na veliku organizacionu strukturu, kaže Bjeletić.

Inače Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći predviđa kao korisnike pomoći lica koja su inače koristinici socijalne pomoći, decu kao i odrasle žrtve nasilja u porodici, lica sa invaliditetom, majke koje primaju dečiji dodatak.

Predlog Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći je treća verzija ovog zakona u poslednjih sedam godina koju je izradila radna grupa koju je formiralo Ministarstvo pravde.

Izvor: Tanjug, 1.12.2014.