Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU: Izmenjena Kontrolna lista zdravstvene inspekcije - Stomatološka ordinacija


Među ključnim dokumentima kojima se izvršava Zakon o inspekcijskom nadzoru ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015 - dalje: Zakon) nalaze se kontrolne liste.

U skladu sa dobrom međunarodnom praksom i savremenim inspekcijskim standardima, Zakon je definisao kontrolnu listu kao dokument koji sadrži spisak prioritetnih pitanja provere i drugih radnji za koje je inspekcija ovlašćena, određenih prema težini mogućih štetnih posledica u određenoj oblasti saglasno pravilima o proceni rizika, i predmet i obim provere.

Zakon propisuje da je inspekcija dužna da sačini kontrolne liste iz svoje oblasti inspekcijskog nadzora, objavi ih na svojoj internet stranici (ne objavljuju se popunjene kontrolne liste sa podacima koji se odnose na konkretan izvršeni inspekcijski nadzor i utvrđeno stanje rizičnosti, zakonitosti i bezbednosti kod određenog subjekta, nego obrasci kontrolnih lista) i primenjuje u postupku redovnog inspekcijskog nadzora.

Kaznenim odredbama Zakona propisano je da će se novčanom kaznom od 120.000 do 150.000 dinara kazniti za prekršaj rukovodilac inspekcije ako inspekcija ne sačini kontrolne liste iz svoje oblasti inspekcijskog nadzora, ne primenjuje ih i ne objavi ih na svojoj internet stranici.

Zakon je utvrdio da inspektor, postupajući u granicama predmeta inspekcijskog nadzora iz naloga za inspekcijski nadzor, preduzima one provere i druge radnje koje su sadržane u kontrolnoj listi.

Pomoću kontrolnih listi procenjuje se stepen rizika i meri se nivo usklađenosti poslovanja i postupanja nadziranih subjekata sa Zakonom i drugim propisom, što predstavlja jedan od pokazatelja delotvornosti inspekcijskog nadzora.

Zakon utvrđuje da, po potrebi, a najmanje dva puta godišnje, inspekcija preispituje sadržinu kontrolne liste i, ako utvrdi da je to opravdano, menja je i dopunjava.

Imajući u vidu gore navedeno, Ministarstvo zdravlja je izvršilo korekciju u Kontrolnim listama Zdravstvene inspekcije, a koje se tiču stomatoloških ordinacija, objavljeno je 30. oktobra 2017. godine na sajtu Stomatološke komore Srbije.

Preuzmite novu listu: Kontrolna zdravstvena inspekcija - Stomatološka ordinacija

Izvor: Redakcija, 01.11.2017.