Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAŠTITNIK GRAĐANA: Utvrđeni propusti Ministarstva za rad na štetu prava porodilja. Naloženo ukidanje donetih rešenja i ponovno sprovođenje drugostepenog postupka


Zaštitnik građana utvrdio je da je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja načinilo propuste na štetu prava porodilja M. I., M. P. V. i I. R., tako što je postupalo nezakonito, nepravilno, prema pritužiljama posebno nekorektno i suprotno načelima dobre uprave jer prilikom odlučivanja po žalbama imenovanih nije:

-           obezbedilo obračun i isplatu naknade zarada za vreme porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta shodno metodologiji obračuna i u skladu sa pozitivno - pravnim propisima

-           Postupalo po obavezujućim primedbama i pravnim shvatanjima iz presude Upravnog suda.

Na osnovu utvrđenih nedostataka u radu, Zaštitnik građana, u cilju unapređenja rada organa uprave i unapređenja zaštite ljudskih prava, upućuje Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja sledeće:

P R E P O R U K E

I           Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja će u skladu sa odredbama čl. 175. i 185. Zakona o opštem upravnom postupku ukinuti rešenja doneta u drugostepenom postupku i sprovesti ponovni drugostepeni postupak, u skladu sa stavovima Upravnog suda i Zaštitnika građana.       

II          Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja uputiće prvostepenim organima instrukciju da u svom budućem radu, uvek kada odlučuju po zahtevima porodilja u vezi naknade zarada za vreme odsustva sa rada, postupaju dosledno i isključivo u skladu sa pozitivno - pravnim propisima i obračun i isplatu naknada zarade vrše u skladu sa propisanom metodologijom.

 

III         Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja uputiće pritužiljama M. I., M. P. V. i I. R. pisana izvinjenja zbog posebno nekorektnog postupanja.

IV Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja će ubuduće, u svim slučajevima kada oceni da postoji mogućnost zloupotrebe prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, pokrenuti ili inicirati odgovarajuće postupke radi utvrđenja da li je došlo do zloupotrebe prava i povrede javnog interesa i radi preduzimanja mera prema licima odgovornim za to.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja obavestiće Zaštitnika građana o postupanju po preporukama u roku od 60 dana od dana prijema ovog akta uz dostavljanje relevantne dokumentacije i drugih dokaza na osnovu kojih se sa sigurnošću može utvrditi da je po preporukama Zaštitnika građana postupljeno, navodi se između ostalog u preporukama Zaštitnika.

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 31.10.2017.
Naslov: Redakcija