Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ELEKTRONSKE ZDRAVSTVENE KNJIŽICE OBAVEZA DO KRAJA 2016. GODINE: TROšKOVI IZRADE IZNOSE 400 DINARA, A PLAćA IH POSLODAVAC KAO OBVEZNIK PLAćANJA DOPRINOSA. PRAVNO LICE (POSLODAVAC) KOJI VRšI UPLATU ZA IZDAVANJE ZDRAVSTVENIH KARTICA ZA ZAPOSLENE I čLANOVE PORODICA, KONTROLNI BROJ IZRAčUNAVA NA OSNOVU šIFRE OPšTINE SEDIšTA PRAVNOG LICA I PIB-A PRAVNOG LICA. UZ DOKAZ O UPLATI, OVLAšćENO LICE DOSTAVLJA I SPISAK ZAPOSLENIH I čLANOVA PORODICE ZA KOJE JE IZVRšENA UPLATA ZA IZDAVANJE KARTICE ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA


Do 31. decembra 2016. godine sadašnje zdravstvene knjižice svi građani treba da zamene čipovanim zdravstvenim karticama. Kako bi se iskoristile prednosti koje nudi novi sistem, sve zdravstvene ustanove, uključujući i apoteke, treba da budu umrežene, kao što je u inostranstvu. Lekari se nadaju da će tako biti i kod nas.

Troškovi izrade iznose 400 dinara, a plaća ih osiguranik ili poslodavac kao obveznik plaćanja doprinosa. Za socijalno ugrožene i novorođenčad kartica je besplatna. Overa će se vršiti elektronskim putem bez dolaska na šaltere.

Izdavanje zdravstvenih kartica, odnosno zamena postojećih zdravstvenih knjižica, obavlja se u nadležnoj filijali/ispostavi Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Procedura za izdavanje kartice slična je kao i za izdavanje zdravstvene knjižice.

Osiguranik podnosi zahtev za izdavanje nove kartice na posebnom obrascu koji dobija u nadležnoj filijali i potpisuje ga, čime se potvrđuje tačnost i ispravnost podataka. Nakon toga nadležna filijala zahtev šalje dalje. Takođe, ukoliko osiguranik poseduje zdravstvenu knjižicu, ista će mu važiti dok mu se ne uruči nova, a ukoliko je nema, a ima pravo na nju, izdaje mu se Potvrda koja važi sve do uručivanja nove knjižice, a najduže mesec dana od dana podnošenja zahteva za nju – navodi se na sajtu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Ukoliko poslodavac, odnosno obveznik uplate doprinosa, hoće da izvrši zamenu zdravstvenih knjižica za svoje zaposlene radnike i članove njihovih porodica, zahtev se podnosi od strane poslodavca ili ovlašćenog lica poslodavca, koji preuzima izrađene KZO. Obrazac zahteva koji popunjavaju ovlašćena lica poslodavca možete preuzeti ovde.

Fizička i pravna lica koja podnose zahtev za izdavanje zdravstvene kartice dužna su da uplate sredstva u visini od 400 dinara. Navedeni iznos utvrđen je Odlukom o visini troškova za izdavanje zdravstvene kartice ("Sl. glasnik RS", br. 131/2014).

Pravna lica, uz dokaz o uplati dostavljaju i spisak zaposlenih i članova porodice za koje je izvršena uplata za izdavanje kartice zdravstvenog osiguranja.

Pravno lice (poslodavac) koji vrši uplatu za izdavanje zdravstvenih kartica za zaposlene i članove porodica, kontrolni broj izračunava na osnovu šifre opštine sedišta pravnog lica i PIB-a pravnog lica. Uz dokaz o uplati, ovlašćeno lice dostavlja i spisak zaposlenih i članova porodice za koje je izvršena uplata za izdavanje kartice zdravstvenog osiguranja.

Pravno lice (poslodavac) čiji su zaposleni zdravstveno osigurani na području drugih filijala (van sedišta poslodavca), kontrolni broj izračunava na osnovu šifre opštine matične filijale u kojoj je prijavljeno osigurano lice i PIB-a poslodavca.

Način izračunavanja kontrolnog broja možete pogledati ovde.

Izgled kartice zdravstvenog osiguranja kao i podaci koje se unose na čip i koje se mogu očitati, definisani su Pravilnikom o ispravi o zdravstvenom osiguranju i o posebnoj ispravi za korišćenje zdravstvene zaštite ("Sl. glasnik RS", br. 68/2006, 49/2007, 50/2007 - ispr., 95/2007, 127/2007, 37/2008, 54/2008, 61/2008, 1/2009, 25/2009, 42/2010, 45/2010, 103/2010, 89/2011, 91/2011 - ispr., 34/2012, 78/2012, 81/2012 - ispr., 96/2012, 98/2012 - ispr., 114/2012, 110/2013, 71/2014 i 17/2015 - odluka US).

Na kartici su vidljivi ime i prezime osiguranog lica, datum rođenja, lični broj osiguranika i broj zdravstvene kartice. Podaci koji se unose na čip preuzimaju se iz matične evidencije osiguranika (ime, prezime, JMBG, LBO, adresa, matična filijala RFZO, obveznik uplate doprinosa, period overe i drugi administrativni podaci).

Kartica ne sadrži podatke o pruženim uslugama u zdravstvenim ustanovama, podatke o lekovima dobijenim na recept, kao ni druge podatke o ostvarivanju prava iz zdravstvenog osiguranja.

Izvor: Redakcija, 01.11.2015.