Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TURIZMU: PREDVIđENA JE DECENTRALIZACIJA NADLEżNOSTI INSPEKCIJSKOG NADZORA NA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE. INSPEKCIJE UBUDUćE MOGU DA KONTROLIšU RAD U PRIVATNOM SEKTORU, ISPUNJENOST MINIMALNIH TEHNIčKIH USLOVA U PRIVATNOM SEKTORU I SEOSKIM DOMAćINSTVIMA, KAO I NAPLATU BORAVIšNE TAKSE. UVOđENJE PREKRšAJNOG NALOGA ZA FIZIčKA I PRAVNA LICA


Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o turizmu doprineće suzbijanju sive ekonomije u toj oblasti i boljoj zaštiti putnika, izjavio je ministar trgovine, turizma i telekomunikacija, Rasim Ljajić, obrazlažući Predlog zakona u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

On je rekao da nova rešenja predviđaju decentralizaciju nadležnosti inspekcijskog nadzora na jedinice lokalne samouprave i da je predviđeno da inspekcije mogu ubuduće da kontrolišu rad u privatnom sektoru, ispunjenost minimalnih tehničkih uslova u privatnom sektoru i seoskim domaćinstvima, kao i naplatu boravišne takse.

Kako bi naplata kazni bila bolja, odredbama Zakona o prekršajima("Sl. glasnik RS", br. 65/2013), jedno od ovlašćenja inspektora biće izdavanje prekršajnog naloga, za fizička i pravna lica, a utvrđene su i novčane kazne u fiksnom iznosu, za određene prestupe. Na ovaj način će se rasteretiti i prekršajni sudovi.

Predlogom zakona predviđeno je da će direktora Turističke organizacije Srbije birati Vlada Republike Srbije, na predlog Ministarstva. Uz to, predviđa se i mogućnost osnivanja turističke organizacije za teritoriju autonomne pokrajine i lokalne samouprave.

Predlogom zakona vraća se obaveza da kandidati za turističke vodiče i turističke pratioce sami snose troškove polaganja i teorijskog i praktičnog dela stručnog ispita, što će doprineti većem prilivu u budžet.

Govoreći o zaštiti putnika, Ljajić je podsetio da je država često bila nemoćna da zaštiti prevarene putnike, jer su i nakon pokretanja postupka za oduzimanje licence, po Zakonu o turizmu ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - dr. zakon i 93/2012) agencije nastavljale da rade do završetka upravnog postupka.

"Sada ispravljamo tu nelogičnost i inspekcija će imati veću nadležnost, moći će da izrekne novčane kazne i da pokrene postupak za oduzimanje licence", rekao je Ljajić i dodao da će ubuduće agencija izdavati potvrdu o putovanju, koja će sadržati garanciju, kao i objašnjenje o aktiviranju tih garancija.

Takođe, izmenama je predviđeno da organizatori putovanja imaju bankarsku garanciju ili polisu, kako bi dobili licencu za rad, kao i da osiguraju svako pojedinačno putovanje, kako bi se tim osiguranjem isplatili putnici ukoliko eventualno dođe do prevare.

On je naveo da će ubuduće biti precizirani jasni uslovi pod kojim sindikalne organizacije, ferijalni savezi, planinske organizacije mogu da organizuju turistička putovanja.

"Ta putovanja moraće da budu deo godišnjeg plana svih udruženja, koja neće moći da se reklamiraju već će udruženja moći samo da obaveštavaju članove, što znači da je isključena komercijalizacija", objasnio je Ljajić.

Ministar je naveo i da će novim zakonom biti predviđena podsticajna sredstva za organizovana turistička putovanja, "u cilju privlačenja domaćeg i inostranog turističkog prometa", uz napomenu da će visina podsticaja zavisiti od sredstava koja budu na raspolaganju.

Ministar je na Prvoj sednici Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini obrazlagao i predloge zakona o:

  • potvrđivanju amandmana na Statut Svetske turističke organizacije A/RES/422(XIV), A/RES/511(XVI) i A/RES/512(XVI);
  • potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o saradnji u oblasti turizma;
  • potvrđivanju Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije;

Govoreći o Sporazumu vlada Srbije i Makedonije o saradnji u oblasti turizma, Ljaljić je rekao da se radi o sporazumu koji Srbija ima sa skoro svim zemljama regiona, a čiji je cilj udruživanje turističkih kapaciteta radi formiranja zajedničkog turističkog proizovoda i zajedničkom privlačenju većeg broja stranih turista.

Ljajić je, obrazlažući predlog Sporazuma o ekonomskoj saradnji Srbije i Makedonije rekao da je reč o istovetnom tekstu koje je Srbija imala sa Makedonojom 2009. godine i koji je prestao da važi 2013. godine, a da je novina u predloženom sporazumu uvođenje klauzule o automatskom produžavanju.

"Sporazum o ekonomskoj saradnji je važan, jer je Makedonija za Srbiju važna kao ekonomski partner", rekao je Ljajić i precizirao da je prošlogodišnja razmena bila 664 miliona evra, da je Makedonija sedmo izvozno tržište za srpsku privredu, dok je Srbija Makedoniji četvrti spoljnotregovinski partner.

Obrazlažući amandmane na Statut Svetske turističke organizacije, Ljajić je rekao da je Srbija od devet amandama ratofikovala šest i da će kad potvrdi preostala tri, uz Holandiju, Litvaniju i Španiju, biti jedina zemlja koja je ratifikovala sve amandmane.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 01.10.2015.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija