Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NOVI NACRT ZAKONA O ULAGANJIMA: AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE SMATRA DA JE NEOPHODNO IZMENITI ODREDBE čLANA 24 KOJIMA JE PREDVIđENO DA PO ZAHTEVU ZA DAVANJE INFORMACIJA O POSEBNIM INVESTICIONIM UGOVORIMA I PROGRAMIMA U VEZI SA ULAGANJIMA, POSTUPA VLADA REPUBLIKE SRBIJE


Ministarstvo privrede dostavilo je Agenciji za borbu protiv korupcije novi tekst Nacrta zakona o ulaganjima na mišljenje.

Novom verzijom Nacrta zakona, u članu 24, predviđeno je da po zahtevu za davanje informacija o posebnim investicionim ugovorima i programima u vezi sa ulaganjima, postupa Vlada Republike Srbije. S obzirom na to da Nacrtom zakona nije određeno šta predstavlja posebni investicioni ugovor, nejasno je u kojim situacijama će Vlada postupati po zahtevima za davanje informacija.

Dodatno, propisivanjem da Vlada postupa po zahtevu za davanje informacija o programima u vezi sa ulaganjima, iako je članom 23. Nacrta zakona predviđeno da investicione programe utvrđuju jedinica lokalne samouprave, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine, onemogućava se izjavljivanje žalbe tražioca informacije Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i suštinska zaštita ovog prava. Imajući u vidu sve navedeno, Agencija je preporučila da se ova odredba izmeni, jer se rešenjem koje predviđa jedino mogućnost vođenja upravnog spora, u slučaju da Vlada odbije da pruži na uvid informacije o programima u vezi sa ulaganjima, ne garantuje suštinska zaštita ovog prava.

Pored pomenutog, Agencija je utvrdila da su delimično uvažene neke od preporuka iz mišljenja o prethodnoj verziji Nacrta zakona i napomenula da je u cilju otklanjanja identifikovanih nedostataka i rizika korupcije potrebno u potpunosti usvojiti sve date sugestije, a koje se pored ostalog odnose na odredbe o:

  • eksproprijaciji;
  • utvrđivanju kriterijuma na osnovu kojih se utvrđuje značaj ulaganja;
  • podsticaje za ulaganja;
  • carinsko oslobođenje predmeta uloga;
  • dužnost organa vlasti i hitnost u postupanju;
  • vođenje evidencija;
  • bliže uslove i kriterijume koje moraju da ispune lica koja se imenuju u Upravni odbor Razvojne agencije, odnosno bliže uslove i kriterijume za izbor direktora ove agencije;
  • sukob interesa u delu koji se tiče potrebe da se predvidi da članovi Upravnog odbora imaju status funkcionera;
  • preuzimanje poverenog posla i rok za donošenje podzakonskih akata.

Mišljenje koje je Agencija prosledila Ministarstvu privrede 23. septembra 2015. godine možete preuzeti ovde.

Izvor: Vebsajt Agencije za borbu protiv korupcije, 01.10.2015.
Naslov: Redakcija