Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OCENA ZAKONITOSTI I USTAVNOSTI: ASOCIJACIJA SLOBODNIH I NEZAVISNIH SINDIKATA PODNELA INICIJATIVU USTAVNOM SUDU ZA OCENU USTAVNOSTI ZAKONA O NAčINU ODREđIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU


Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata (ASNS) podnela je Ustavnom sudu Inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015 - dalje: Zakon) uz obrazloženje da je u suprotnosti sa pojedinim članovima Zakona o radu("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014), Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014) i Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - dalje: Ustav).

Predsednica ASNS, Ranka Savić, rekla je da se zbog pojedinih članova tog Zakona praktično došlo u situaciju da se za istu oblast donose različiita zakonska rešenja, a da su najproblematičnije odredbe koje se odnose na to da u javnom sektoru ženama po sili zakona prestaje radni odnos.

Članom 20. Zakona su, kako je navela, prevashodno pogođene žene, ali i muškarci koji imaju beneficirani radni staž. Prema podacima kojima raspolaže ASNS, Zakon se odnosi na veliki broj radnika - primera radi, u zdravstvu oko 3.359, pre svega lekarki, u pravosuđu 3.200 i u prosveti oko 4.000 onih koji ispunjavaju uslove za starosnu penziju.

Članom 20 Zakona, navodi Savić, predviđen je prestanak radnog odnosa zbog ispunjenja uslova za starosnu penziju sa 60, 5 godina, a da radni odnos ne prestaje ako se poslodavac i zaposleni sporazumeju o nastavku radnog odnosa i dužini trajanja, što navela je, pruža mogućnost za različite zloupotrebe.

Član 20 Zakona je u direktnoj suprotnosti sa članom 175 Zakona o radu kojim je propisano da radni odnos zaposlednog predstaje kad navrši 65 godina života i najmanje 15 godina radnog staža. Takođe je u suprotnosti sa članovima 21 Ustava, kojim je propisana zabrana diskriminacije i utvrđeno da su građani jednaki pred Ustavom i zakonom, kao i članovima 60 i 70, dodala je Savić.

Savić je rekla i da je Zakonom o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014 i 68/2015 - dr. zakon) do 31. decembra 2015. u primeni zabrana zapošljavanja u javnom sektoru, kao i zabrana dodatnog radnog angažovanja lica iznad deset odsto u odnosu na ukupan broj zaposlenih na neodređeno vreme, te da bi usled odlaska masovnog broja nastavnika, učitelja, zdrastvenih radnika i sudija moglo doći do novog masovnog zapošljavanja.

Podsećamo da su i Zaštitnik građana i Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, 30. septembra 2015. godine, podneli predlog Ustavnom sudu da proglasi neustavnom, kao diskriminatornu, odredbu Zakona prema kojoj ženama po sili zakona prestaje radni odnos ranije nego muškarcima.

ZAKON O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)

IV PRESTANAK RADNOG ODNOSA

Prestanak radnog odnosa zbog ispunjenja uslova za starosnu penziju

Član 20

Zaposlenom u javnom sektoru za vreme primene ovog zakona prestaje radni odnos kada navrši godine života i staž osiguranja koji su propisani zakonom za odlazak u starosnu penziju.

Zaposleni iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na otpremninu u skladu sa propisima kojima se uređuje njegov radno-pravni status.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, radni odnos zaposlenog u javnom sektoru iz stava 1. ovog člana ne prestaje ako se poslodavac i zaposleni sporazumeju o nastavku radnog odnosa i dužini njegovog trajanja, u cilju obezbeđivanja stručnog i kontinuiranog obavljanja neophodnih funkcija organizacionog oblika.

Sporazumom iz stava 3. ovog člana može se utvrditi nastavak radnog odnosa zaposlenog najduže do navršenja 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Sporazum iz stava 3. ovog člana zamenjuje odredbe ugovora o radu, odnosno rešenje o zasnivanju radnog odnosa u delu kojim se uređuje vrsta i dužina trajanja radnog odnosa.

Poslodavac može, u cilju utvrđivanja ispunjenosti uslova za prestanak radnog odnosa iz stava 1. ovog člana, pribavljati podatke iz službene evidencije Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Izuzetno od st. 1-5. ovog člana, zaposlenom kome je navršenje radnog veka i nastavak radnog odnosa nakon navršenja radnog veka uređen posebnim zakonom, radni odnos prestaje u skladu sa posebnim zakonom.

Odredba stava 7. ovog člana ne primenjuje se na državne službenike.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 01.10.2015.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija