Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKLJUČCI SA 34. SASTANKA STALNE GRUPE NA VISOKOM NIVOU ENERGETSKE ZAJEDNICE


Sastanak je održan 22. septembra 2014. godine u Kijevu, Ukrajini.

Sastanak je vodio Oleg Ševčenko u ime predsedništva Ukrajine i Fabricio Barboso u ime Evropske unije, kao potpredsednik.

Otpozdravljeno je nedavno potpisivanje takozvanog inter-TSO Ugovora između kosovskog operatora KOSTT i JP EMS.

Ukrajina je prezentovala Nacionalni plan za smanjenje štetnih emisija i objasnila dalje korake za finaliziranje istog.

Predloženo je Ministarskom savetu da se utvrdi kršenje Ugovora od strane Srbije u slučaju ECS-9/13, na osnovu obrazloženog zahteva Sekretrijata i mišljenja Savetodavnog odbora. Predstavnik RS je najavio izjavu koja će se priložiti uz zaključke Ministarskog saveta.

Zbog kršenja Ugovora od stane Bosne i Hercegovine predloženo je da Ministarski savet utvrdi ozbiljno i dugotrajno kršenje, na osnovu člana 92. Ugovora i člana 42. Pravilnika o rešavanju sporova.

Od projekata od interesa za EnZ podržana je Preporuka za implemetaciju Uredbe 347/2013/EU od 17. aprila 2013. o uputstvima za transevropsku energetsku infrastrukturu sa određenim adaptacijama.

Podržan je zahtev za usvajanje na Ministarskom savetu Tumačenja člana 94. Ugovora. Podržani su napori Sekretarijata i Evropske komisije za obezbeđivanjem jednakog tretmana država ugovornica i država članica EU u okviru jednog intergisanog tržišta.

Podržana je Odluka o adaptiranju određenih Delegiranih uredbi o energetskim proizvodima koje su odraz razvoja u EU od 2009, kao što je i diskutovano na sastanku u junu 2014.

Konstantovan je Izveštaj Sekretarijata o radu Koordinacione grupe za energetsku efikasnost. Odlučeno je da se produži trajanje grupe na neodređeno, imajući u vidu izazove zbog implentacije EE Direktive.

Stalna radna grupa na visokom nivou je zahvalila Sekretarijatu na pripremljenoj Studiji o proceni uticaja Direktive 2012/27 o energetskoj efikasnosti.

Odlučeno je da se Ministarskom savetu predloži delegiranje Stalnoj radnoj grupi na visokom nivou sprovođenje rasprave o neophodnim adaptacijama i nakon toga usvajanje Direktive na prvom sastanku u 2015. godini u skladu sa procedurom kojom Ministarski savet usvaja odluke.

Izvor: Redakcija, 1.10.2014