Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NACIONALNOM OKVIRU KVALIFIKACIJA REPUBLIKE SRBIJE - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 27/18), članu 14. stav 4. reči: "1. aprila" zamenjuju se rečima "1. marta".

Član 2.

U članu 15. stav 1. tačka 10) reči: "naknade za postupak", zamenjuju se rečima: "tarife za postupak".

U tački 12) posle zapete dodaje se reč: "najmanje".

Posle tačke 16) dodaje se tačka 16a) koja glasi:

"16a) pruža informacije licima kojima je izvršeno profesionalno priznavanje strane visokoškoske isprave o mogućnostima za pristup profesijama koje su uređene posebnim propisima".

Član 3.

U članu 16. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Agencija za kvalifikacije može da obrazuje posebne stručne komisije i timove za obavljanje poslova spoljašnjeg vrednovanja kvaliteta rada JPOA, provere ispunjenosti uslova u pogledu plana i programa aktivnosti obrazovanja odraslih u skladu sa standardom kvalifikacije u postupku sticanja statusa JPOA i druge poslove iz nadležnosti Agencije."

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 4.

Posle člana 16. dodaje se član 16a:

"16a

U posebne stručne komisije iz člana 16. stav 2. ovog zakona mogu da se imenuju:

1)         lica sa odgovarajućim obrazovanjem i odgovarajućim radnim iskustvom u struci od najmanje tri godine;

2)         zaposleni u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja koji rade na razvoju obrazovanja i vaspitanja;

3)         zaposleni u Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja koji rade na vrednovanju kvaliteta obrazovanja i vaspitanja;

4)         lica koja ispunjavaju uslove za prosvetnog savetnika i spoljašnjeg saradnika u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja.

5)         nastavnici visokoškolskih ustanova koji su imenovani za recenzente Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje.

Lica iz stava 1. tačka 1) ovog člana biraju se na osnovu javnog konkursa.

Lica iz stava 1. ovog člana mogu da se imenuju u stručne timove koji pružaju podršku sektorskim većima.

Lica iz stava 1. ovog člana imaju pravo na naknadu u iznosu koji utvrdi Upravni odbor."

Član 5.

U članu 17. stav 2. reči: "na period od četiri godine, sa mogućnošću još jednog izbora" zamenjuju se rečima: "na period od pet godina, sa mogućnošću još dva izbora".

Stav 3. menja se i glasi:

"U Upravni odbor Agencije može biti imenovano lice koje ispunjava uslove za prijem u radni odnos u državni organ, koje ima visoko obrazovanje, najmanje devet godina radnog iskustva na poslovima iz jedne ili više oblasti iz delokruga javne agencije i koje nije zaposleno u Agenciji".

U stavu 6. posle tačke 2) dodaje se tačka 3) koja glasi:

"3) na obrazloženi zahtev ovlašćenog predlagača."

Član 6.

U članu 18. stav 1. tačka 7), reči: "iznos naknade" zamenjuju se rečima: "iznos tarife".

U tački 8), reči: "iznos naknade" zamenjuju se rečima: "iznos tarife".

Član 7.

U članu 19. reči: "sa mogućnošću jednog reizbora" zamenjuju se rečima: "sa mogućnošću još dva izbora".

Član 8.

U članu 20. stav 1. tačka 7) briše se.

Član 9.

U članu 21. stav 4. posle tačke 2) dodaje se tačka 3) koja glasi:

"3) na obrazloženi zahtev ovlašćenog predlagača." 

Član 10.

U član 38. menja se i glasi:

"Član 38.

Zahtev za profesionalno priznavanje zainteresovano lice podnosi Agenciji.

Profesionalno priznavanje vrši ENIC/NARIC centar, kao organizacioni deo Agencije, po prethodno izvršenom vrednovanju stranog studijskog programa, u skladu sa ovim i zakonom koji uređuje visoko obrazovanje.

Vrednovanje stranog studijskog programa iz stava 2. ovog člana, ukoliko međunarodnim ugovorom nije predviđeno drugačije, vrši se na osnovu vrste i nivoa postignutih kompetencija stečenih završetkom studijskog programa, uzimajući u obzir sistem obrazovanja, odnosno sistem kvalifikacija u zemlji u kojoj je visokoškolska isprava stečena, uslove upisa, prava koja proističu iz strane visokoškolske isprave u zemlji u kojoj je stečena i druge relevantne činjenice, bez razmatranja formalnih obeležja i strukture studijskog programa, u skladu sa principima Konvencije o priznavanju kvalifikacija iz oblasti visokog obrazovanja u evropskom regionu ("Službeni list SCG - Međunarodni ugovori", broj 7/03).

Rešenje o profesionalnom priznavanju posebno sadrži: naziv, vrstu, stepen i trajanje (obim) studijskog programa, odnosno kvalifikacije, koji je naveden u stranoj visokoškolskoj ispravi - na izvornom jeziku i u prevodu na srpski jezik i naučnu, umetničku, odnosno stručnu oblast u okviru koje je ostvaren studijski program, odnosno vrstu i nivo kvalifikacije u Republici Srbiji i nivo NOKS-a kojem kvalifikacija odgovara.

Direktor Agencije donosi rešenje o profesionalnom priznavanju u roku od 60 dana od dana prijema urednog zahteva.

Rešenje iz stava 4. ovog člana ne oslobađa imaoca od ispunjavanja posebnih uslova za obavljanje određene profesije propisane posebnim zakonom.

Rešenje o profesionalnom priznavanju je konačno.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, ukoliko je visokoškolska isprava stečena na jednom od prvih 500 univerziteta rangiranih na jednoj od poslednje objavljenih međunarodnih lista rangiranja univerziteta u svetu Shanghai ranking consultancy (šangajska lista), US news and world report ranking (Lista rejtinga Jues njuza) ili The Times higher education World university rankings (Tajmsova lista rejtinga svetskih univerziteta), rešenje o profesionalnom priznavanju donosi se bez sprovođenja postupka prvog vrednovanja stranog studijskog programa iz stava 2. ovog člana u roku od osam dana od dana prijema urednog zahteva.

Ukoliko nije drugačije propisano, na postupak profesionalnog priznavanja primenjuje se zakon kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Rešenje o profesionalnom priznavanju ima značaj javne isprave.

Bliže uslove u pogledu postupka profesionalnog priznavanja propisuje ministar nadležan za poslove obrazovanja."

Član 11.

Konkurs iz člana 4. ovog zakona Agencija će raspisati u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 12.

Postupci profesionalnog priznavanja strane visokoškolske isprave započeti do stupanja na snagu ovog zakona okončaće se prema odredbama ovog zakona.

Član 13.

Danom stupanja na snagu ovog zakona, prestaju da važe:

1)         član 150. stav 7. Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 88/17, 27/18 - dr. zakon i 73/18);

2)         član 62. Zakona o obrazovanju odraslih ("Službeni glasnik RS", br. 55/13, 88/17 - dr. zakon i 27/18 - dr. zakon) u delu koji se odnosi na stručno-pedagoški nadzor i član 63.

Član 14.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

 Donošenjem Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 27/18, u daljem tekstu Zakon o NOKS-u) stvoren je pravni okvir za uređivanje sistema u kome se kvalifikacije uspostavljaju, opisuju se nivoi i vrste kvalifikacija, uspostavljaju se nadležna tela i procesi koji su u vezi sa uspostavljanjem sistema kvalifikacija, uz uvažavanje specifičnosti nacionalnog obrazovnog sistema, principa evropske obrazovne prakse, posebno Evropskog okvira kvalifikacija.

Od donošenja Zakona o NOKS-u, realizovane su sve aktivnosti na uspostavljanju novih tela, Saveta za NOKS, Agencije za kvalifikacije (u daljem tekstu Agencija) i sektorskih veća.

Početkom rada Agencije za kvalifikacije, u njenu nadležnost, pored ostalog, prešli su i postupci za priznavanje stranih školskih i visokoškolskih isprava, koje sprovodi ENIC/NARIC centar kao organizaciona jedinica Agencije. U postupku priznavanja stranih visokoškolskih isprava radi zapošljavanja i dalje učestvuju spoljašnji recenzenti sa liste Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, odnosno sa liste Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje.

Uvođenje postupka priznavanja stranih visokoškolskih isprava radi zapošljavanja počelo je da se primenjuje sa donošenjem Zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", broj 99/14) izvršeno je usklađivanje tog zakona sa Zakonom o ratifikaciji Konvencije o priznavanju kvalifikacija iz oblasti visokog obrazovanja u evropskom regionu ("Službeni list SCG - Međunarodni ugovori", broj 7/03, u daljem tekstu Konvencija). Navedenim izmenama zakona, propisano je da postupak priznavanja strane visokoškolske isprave radi zapošljavanja sprovodi ENIC/NARIC centar kao organizaciona jedinica ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja, dok je pre izmene Zakona taj postupak sprovodila samostalna visokoškolska ustanova.

Razliku u odnosu na rešenje pre izmene zakona predstavlja i način na koji se vrednuje strani studijski program, s obzirom da se sada pored vrste i nivoa postignutih znanja i veština vrednuju i sistem obrazovanja u zemlji u kojoj je visokoškolska isprava stečena, uslovi upisa, kompetencije stečene završetkom studijskog programa, prava koja proističu iz strane visokoškolske isprave u zemlji u kojoj je stečena i druge relevantne činjenice, bez razmatranja formalnih obeležja i strukture studijskog programa, a licu kome se priznaje strana visokoškolska isprava se izdaje rešenje, kojim se priznaje naučna, umetnička, odnosno stručna oblast u okviru koje je ostvaren studijski program i omogućava opšti pristup tržištu rada u Republici Srbiji, ali koje ne oslobađa njegovog imaoca ispunjavanja posebnih uslova propisanih zakonom i drugim propisima za obavljanje određenih profesija.

Navedenim zakonskim rešenjima omogućeno je lakše ostvarivanje prava na rad licima koja su viokoškolsku ispravu stekla u inostranstvu. Praktično im je omogućen slobodan pristup tržištu rada i ostavljeno je poslodavcu da proceni da li su kompetencije koje je to lice steklo odgovarajuće za njegove potrebe, umesto da se, kao pre izmene zakona, praktično radi izjednačavanje strane diplome (uz polaganje dodatnih ispita) sa diplomom koja se stiče u Republici Srbiji, u kom slučaju je poslodavcu bilo svejedno da li je lice steklo visoko obrazovanje u zemlji ili u inostranstvu.

Iako je postupak priznavanje stranih visokoškolskih isprava radi zapošljavanja (u daljem tekstu: profesionalno priznavanje) koji se sprovodi u ENIC/NARIC Centru doneo dosta poboljšanja u odnosu na period kada su profesionalno priznavanje obavljale samostalne visokoškolske ustanove, pojavili su se određeni problemi u funkcionisanju koji dovode do usporavanja samog postupka i na taj način onemogućavaju efikasno pružanje ove javne usluge zainteresovanim licima.

Konkretno, kod određenog broja recenzenata zabeleženo je neodazivanje na elektronske molbe ENIC/NARIC Centra da se izvrši recenzija, kao i višemesečno a ponekad i višegodišnje kašnjenje pri davanju recenzija. Pojedini recenzenti su suprotno Konvenciji postupali kao da je u pitanju nostrifikacija strane visokoškolske isprave, umesto da primene načela priznavanja utvrđenih Konvencijom i zakonom, što je dovelo do većeg broja tužbi lica koja nisu bila zadovoljna načinom na koji su njihovi zahtevi rešeni. Takođe, bilo je i problema kod angažovanja recenzenata za određene strane jezike jer ih nema ni na listi recenzenata Nacionalnog saveta, što je praktično činilo nemogućim da se za određene javne isprave uopšte i sprovede postupak priznavanja.

Mora se napomenuti da je većina recenzenata davala recenzije u roku i u skladu sa Konvencijom, ali je zbog ujednačenosti u postupanju prema svim zainteresovanim licima potrebno obezbediti nesmetano funkcionisanje ove javne usluge.

S obzirom da je uloga recenzenata u postupku profesionalnog priznavanja utvrđena Zakonom o nacionalnom okviru kvalifikacija, Nacrtom zakona predložena su odgovarajuća rešenja za prevazilaženje uočenih poteškoća u funkcionisanju.

Osim navedenog, Nacrtom zakona vrši se usklađivanje sa odredbama Zakona o javnim agencijama koje su donete nakon usvajanja Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije.

III OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

U članu 1. Nacrta zakona, kojim se vrši izmena u članu 14. Zakona o NOKS-u, vrši se usklađivanje roka za dostavljanje izveštaja o radu Agencije za kvalifikacije Vladi sa rokom propisanim članom 46. Zakona o javnim agencijama.

U članu 2. Nacrta zakona, kojim se menja i dopunjuje član 15. Zakona o NOKS-u, termin "naknada" zamenjuje se sa terminom tarifa koji se koristi za naknade koje naplaćuju agencije u skladu sa Zakonom o javnim Agencijama. Takođe, dodaje se i nova nadležnost Agencije - pružanje informacija o mogućnostima za pristup profesijama koje su uređene posebnim propisima licima kojima je izvršeno profesionalno priznavanje strane visokoškolske isprave. Na ovaj način, lice koje se obrati Agenciji za profesionalno priznavanje strane visokoškolske isprave, pored samog priznavanja strane diplome na jednom mestu može da sazna šta je potrebno i koje je nadležno telo kome treba da se obrati za obavljanje profesije koja je uređena posebnim propisima. Dodata je mogućnost da Agencija vrši spoljašnje vrednovanje kvaliteta rada JPOA najmanje jednom u roku od pet godina.

Članom 3. Nacrta zakona, kojim se dopunjuje član 16. Zakona o NOKS-u, data je mogućnost Agenciji da obrazuje posebne stručne komisije i timove za obavljanje poslova spoljašnjeg vrednovanja kvaliteta rada JPOA, provere ispunjenosti uslova u pogledu plana i programa aktivnosti obrazovanja odraslih u skladu sa standardom kvalifikacije u postupku sticanja statusa JPOA i druge poslove iz nadležnosti Agencije.

Članom 4. Nacrta zakona dodaje se član 16a kojim se propisuje koja lica mogu biti imenovana u posebne stručne komisije i timove koje Agencija može da obrazuje za obavljanje poslova spoljašnjeg vrednovanja kvaliteta rada JPOA, provere ispunjenosti uslova u pogledu plana i programa aktivnosti obrazovanja odraslih u skladu sa standardom kvalifikacije u postupku sticanja statusa JPOA i druge poslove iz nadležnosti Agencije. Kategorija lica "sa odgovarajućim obrazovanjem i odgovarajućim radnim iskustvom" omogućava Agenciji da u posebne stručne komisije i timove angažuje npr. lica iz privrede, čije su kompetencije važne za ocenjivanje programa JPOA, ali takođe i za izradu standarda kvalifikacije, profila sektora za sektorsko veće i sl. Ova lica biraće se na javnom konkursu. Ostale kategorije lice predstavljaju lica koja obavljaju poslove u vezi sa razvojem i vrednovanjem kvaliteta obrazovanja i vaspitanja (zaposleni u Zavodu), prosvetni savetnici i spoljni saradnici čiji je rad uređen Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja kao i nastavnici visokoškolskih ustanova koji su izabrani za recenzente Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju.

U članu 5. Nacrta zakona, kojim se vrši izmena i dopuna u članu 17. Zakona o NOKS-u, izvršeno je usklađivanje u pogledu trajanja i broja mandata, kao i uslova za imenovanje članova upravnog odbora Agencije saglasno odredbama člana 16. i 17. Zakona o javnim agencijama.

Data je mogućnost da se član upravnog odbora razreši na obrazloženi zahtev predlagača.

Članom 6. Nacrta zakona, kojim se vrši izmena u članu 18. Zakona o NOKS-u, tako što se termin "naknada" zamenjuje terminom tarifa koji se koristi za naknade koje naplaćuju agencije u skladu sa Zakonom o javnim Agencijama.

Članom 7. Nacrta zakona, kojim se vrši izmena u članu 19. Zakona o NOKS-u, izvršeno je usklađivanje u pogledu broja mandata direktora Agencije saglasno članu 21. Zakona o javnim agencijama.

U članu 8. Nacrta zakona, kojim se vrši izmena u članu 20. Zakona o NOKS-u, brisana je tačka 7) kojom je utvrđena nadležnost direktora da za potrebe davanja stručnog mišljenja u postupku prvog vrednovanja stranog studijskog programa imenuje komisiju od najmanje tri recenzenta sa liste recenzenata koju utvrđuje Nacionalni savet za visoko obrazovanje, u skladu sa zakonom koji uređuje visoko obrazovanje i ovim zakonom.

U članu 9. Nacrta zakona, kojim se dopunjuje član 21. Zakona o NOKS-u, data je mogućnost da se član sektorskog veća razreši na obrazloženi zahtev predlagača.

Članom 10. Nacrta zakona, kojim je izmenjen član 38. Zakona o NOKS-u, skraćen je rok za donošenje rešenja u postupku profesionalnog priznavanja. Za diplome stečene na jednom od prvih 500 univerziteta rangiranih na jednoj od poslednje objavljenih međunarodnih lista rangiranja univerziteta u svetu Shanghai ranking consultancy (šangajska lista), US news and world report ranking (Lista rejtinga Ju-es njuza) ili The Times higher education World university rankings (Tajmsova lista rejtinga svetskih univerziteta), propisano je da se rešenje o profesionalnom priznavanju donosi bez sprovođenja postupka prvog vrednovanja strane visokoškolske isprave u roku od osam dana od dana prijema urednog zahteva.

 Članom 11. Nacrta zakona propisan je rok za raspisivanje konkursa za izbor lica sa odgovarajućim obrazovanjem i odgovarajućim radnim iskustvom koja mogu biti imenovana u posebne komisije i timove Agencije.

Članom 12. Nacrta zakona propisano je da će se postupci profesionalnog priznavanja započeti do stupanja na snagu ovog zakona okončati prema odredbama ovog zakona.

Članom 13. Nacrta zakona propisano je da stupanjem na snagu ovog zakona prestaju da važe član 150. stav 7. Zakona o visokom obrazovanju i član 62. Zakona o obrazovanju odraslih u delu koji se odnosi na stručno-pedagoški nadzor nad radom javnopriznatih organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih i član 63.

Članom 14. Nacrta zakona propisano je da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izvor: Vebsajt Ministarstva prosvete, 14.08.2019.