Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDNACRT ZAKONA O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI: PREDVIđENO JE FORMIRANJE REGISTRA NASILNIKA - CENTRALNE EVIDENCIJE O SLUčAJEVIMA NASILJA U PORODICI, KOJA ćE SE, U ELEKTRONSKOM OBLIKU, VODITI U REPUBLIčKOM JAVNOM TUžILAšTVU. U NJOJ ćE SE NAćI NE SAMO SVI PROCESUIRANI, VEć I ONI KOJI SU PRIJAVLJENI ZA NEKI OBLIK NASILNIšTVA, KAO I ZAšTITNE MERE KOJE SU IM IZREčENE. PRISTUP EVIDENCIJI ćE IMATI ZAMENIK TUžIOCA, A OSTALI ORGANI PREMA SVOJOJ NADLEžNOSTI


Prema statističkim podacima, u proteklih 10 godina u Srbiji zbog porodičnog nasilja nastradalo je najmanje 315 žena. 2015. godine je policija za ovu vrstu nasilja podnela 5.040 krivičnih prijava, od kojih najviše u Vojvodini (oko hiljadu i po). Podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da je osuđeno 1.778 ljudi, od čega je 483 završilo u zatvoru, a 59 u kućnom zatvoru. Ostali su dobili uslovne osude, novčane kazne, rad u javnom interesu i oduzimanje dozvole, opomene.

Zbog ovako alarmantnih podataka, Ministarstvo pravde pokrenulo je internet kampanju "Isključi nasilje", sa ciljem podizanja svesti o porodičnom nasilju i predstavljanju novih zakonskih mera u borbi protiv njega. Takođe, pred Vladom i poslanicima Narodne skupštine Republike Srbije će se ove jeseni naći Zakon o sprečavanju nasilja u porodici.

Prednacrt zakona o sprečavanju nasilja u porodici poznaje različite vrste nasilja. Pored fizičkog, tu su i psihičko-emocionalno, socijalno, seksualno, ekonomsko, internet i korišćenje dece. U tabeli predstavljenoj u vidu kruga, koja će pratiti celu kampanju, navodi se da u nasilje spada i: ujedanje, guranje, šutiranje, davljenje, čupanje kose, premlaćivanje, pretnje oružjem, bacanje na zemlju, uvrtanje ruku, saplitanje, ignorisanje, uslovljavanje, etiketiranje i pretnja.

Prednacrt zakona predviđa i formiranje registra nasilnika u Republičkom javnom tužilaštvu. U njoj će se naći ne samo svi procesuirani, već i oni koji su prijavljeni za neki oblik nasilništva, kao i zaštitne mere koje su im izrečene. Tako niko neće moći da obmanjuje sud da je nasilje izvršio prvi put.

Nadležne policijske uprave vodiće evidencije o prijavljenim slučajevima nasilja, i izrečenim hitnim i drugim merama zaštite. Policija će morati da evidentira podatke o učesnicima prijavljenog događaja, relevantnim okolnostima, proceni rizika, određivanju hitnih mera... I tužilaštvo će voditi evidenciju o produženju hitnih mera i zahtevu za izricanje mera zaštite od nasilja u porodici, a centar za socijalni rad će voditi evidenciju o sprovođenju individualnih programa zaštite žrtve.

Sve ove evidencije biće sakupljene u Republičkom javnom tužilaštvu u elektronskom obliku i činiće Centralnu evidenciju, kojoj će pristup imati zamenik tužioca, dok će ostali organi imati pristup prema svojoj nadležnosti.

Prednacrt zakona obavezuje policiju da izađe na lice mesta odmah po prijavi i napravi procenu rizika. Ona će moći da uhapsi nasilnika i odredi mu pritvor 48 sati, a tužilac će u roku od 24 sata predložiti sudu mere. Na primer, da se nasilnik udalji iz stana ili da mu se zabrani prilaženje žrtvi... Sud je dužan da odluči o merama dok nasilniku ne istekne policijski pritvor.

Ako nasilnik bude pušten na slobodu uz meru zabrane i prekrši je, policija može odmah da ga uhapsi i privede kod sudije za prekršaje. Ovaj pak može da mu izrekne kaznu 60 dana zatvora.

- Cilj je da se putem internet kanala, društvenih mreža i medija podigne svest svih aktera u društvu o nasilju u porodici, da se informišu i edukuju različite ciljne grupe, da se nove zakonske mere približe i potencijalnim i stvarnim žrtvama i počiniocima, kao i široj društvenoj zajednici - kažu u Ministarstvu pravde.

Projekat USAID-a po imenu JRGA, koji je prepoznao važnost ove kampanje, pomogao je izradu posebnog internet sajta. On će doprineti tome da sve važne informacije na temu porodičnog nasilja budu dostupne što široj javnosti.

Izvor: Vebsajt Novosti, V. Crnjanski Spasojević, 31.08.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija