Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA KOD PROMENE SEDIŠTA: APLIKACIJA SADA OMOGUćAVA DA SE MESEčNE AKONTACIJE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA KNJIžE SA šIFROM OPšTINE GDE SE NALAZI POSLOVNO SEDIšTE PORESKOG OBVEZNIKA NA DAN DOSPEćA AKONTACIJE


Poreska uprava konačno je izvršila implementaciju sistemskog rešenja za knjiženje akontacionog zaduženja poreza na dobit pravnih lica po podnetoj poreskoj prijavi, u slučaju promene sedišta poreskog obveznika.

Aplikacija sada omogućava da se mesečne akontacije poreza na dobit pravnih lica knjiže sa šifrom opštine gde se nalazi poslovno sedište poreskog obveznika na dan dospeća akontacije. Nakon registracije promene poslovnog sedišta u Jedinstvenom registru poreskih obveznika (JRPO), aplikacija automatski generiše poresku prijavu vrste 99, koja nedospele mesečne akontacije, pod datumima dospeća, stornira na broju odobrenja zaplaćanje (BOP) sa šifrom opštine "starog" sedišta, i iste knjiži na broju odobrenja za plaćanje (BOP), sa šifrom opštine "novog" sedišta.

S obzirom na to da se i poreskoj prijavi vrste 99 dodeljuje jedinstveni identifikacioni broj prijave (JIBP), napominjemo da poreski obveznici, koji nakon promene poslovnog sedišta podnose poresku prijavu vrste 4 (prijava za izmenu mesečne akontacije u toku poreskog perioda koju podnosi obveznik kod kojeg je u poreskom periodu došlo do značajnijih izmena u poslovanju, promene poreskih instrumenata, ili drugih okolnosti koje bitno utiču na visinu mesečne akontacije poreza), u polje 1.3a Identifikacioni broj prijave, upisuju JIBP poreske prijave vrste 99.

Poreska prijava vrste 99 generisana je i za poreske obveznike koji su nakon podnošenja poreske prijave vrste 1, za 2014. godinu, ili vrste 2, za 2015. godinu, promenili poslovno sedište u 2015. godini ili 2016. godini. Ukoliko su tokom 2015. ili 2016. godine Filijale Poreske uprave ovim obveznicima vršile ispravku zaduženja R-nalogom, potrebno je da se ti obveznici obrate nadležnoj Filijali Poreske uprave sa zahtevom za usaglašavanje stanja na računu poreza na dobit pravnih lica. Naime, kako je poreska prijava vrste 99 izvršila ispravku knjiženja mesečnih akontacija, a ispravka je izvršena i R-nalogom od strane Poreske uprave, potrebno je mesečne akontacije koje su R-nalogom storniranena "starom" a knjiženena "novom" sedištu, R-nalogom stornirati na "novom" i knjižitina "starom" sedištu.

Poreskim obveznicima koji nemaju knjiženu poresku prijavu za konačnu obavezu za 2014. godinu, a izvršili su promenu poslovnog sedišta, nije generisana poreska prijava vrste 99. Ovim poreskim obveznicima usaglašavanje stanja na računu poreza na dobit pravnih lica vršiće se od strane Filijale Poreske uprave, nadležne prema mestu trenutnog sedišta poreskog obveznika.

Izvor: Redakcija, 01.09.2016.