Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE OŠTEĆENIH VODNIH OBJEKATA ZA UREĐENJE VODOTOKA, VODNIH OBJEKATA ZA ZAŠTITU OD POPLAVA, EROZIJE I BUJICA I VODNIH OBJEKATA ZA ODVODNJAVANJE


UREDBA O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE OŠTEĆENIH VODNIH OBJEKATA ZA UREĐENJE VODOTOKA, VODNIH OBJEKATA ZA ZAŠTITU OD POPLAVA, EROZIJE I BUJICA I VODNIH OBJEKATA ZA ODVODNJAVANJE

Na osnovu člana 2. stav 1. Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji("Sl. glasnik RS", br. 75/2014, 64/2015 i 68/2015 - dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005 - ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - odluka US, 72/2012, 7/2014 - odluka US i 44/2014), Vlada donosi

UREDBU O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE OŠTEĆENIH VODNIH OBJEKATA ZA UREĐENJE VODOTOKA, VODNIH OBJEKATA ZA ZAŠTITU OD POPLAVA, EROZIJE I BUJICA I VODNIH OBJEKATA ZA ODVODNJAVANJE

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje("Sl. glasnik RS", br. 86/2014, 103/2014 i 69/2015) u Državnom programu obnove oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje, u odeljku 8. Procena potrebnih finansijskih sredstava i izvor finansiranja u stavu 1. broj: "3.248.953.950" zamenjuje se brojem: "4.324.456.950", a u stavu 2. u tabeli broj: "1.687.054.359" zamenjuje se brojem: "2.762.557.359".

U Prilogu 1. Pregled oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozija i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje, posle dela tabele koji se odnosi na Javno vodoprivredno preduzeće "Srbijavode", dodaje se novi deo tabele, koji glasi:

"HITNI RADOVI na sanaciji oštećenja zaštitnih vodnih objekata nastalih kao posledica poplavnog talasa u maju 2014.godine na vodnom području Javnog vodoprivrednog preduzeća "Srbijavode"

R.br.

Vodotok

Sektor/ Deonica

Broj objekta iz Op. Plana

Grad/ opština

HITNI RADOVI

NA SANACIJI

NAZIV

VREDNOST

RADOVA

Bez PDV

A.1.

 

 

 

 

Vodno područje

SAVA I DONJI DUNAV

 

1

Drina

S.4.4

-

Bogatić/

Badovinci

Sanacija oštećenja na desnoj obali reke Drine na sektoru S.4. deonica S.4.4. na lokalitetu "Pavlovića ćuprija"

25,000,000

2

Drina

S.4.4

9.

Bogatić/ Badovinci

Sanacija oštećenja krune i kosina desnog nasipa Drine uzvodno od Crne Bare do Badovinaca (11 km)

107,000,000

3

Sava

S.4.4

3.

Šabac

Sanacija oštećenja građevinskog objekta i hidromašinske opreme na CS Kalenića Revenica u zoni oštećenog desnog nasipa Save od Drenovca do Čevrntije

90,000,000

4

Kolubara

S.5.1.

1.

Valjevo

Sanacija regulisanog dela vodotoka Kolubara u zoni Belog mosta (km:73+357, km: 73+412)

6,000,000

5

Obnica

S.5.1.

Valjevo

Sanacija desne obale vodotoka Obnice u zoni KP doma (km. 1+315 do km.2+047)

8,000,000

6

Tamnava

S.5.3.

5.

Ub

Sanacija regulisanog korita Tamnave nizvodno od Ćemanovog mosta (nastavak hitnih sanacionih radova)

18,000,000

7

Ub

S.5.3.

2.

Ub

Sanacija obaloutvrde na desnoj obali reke Ub kroz Ub na deonici od km 9+589 do km 10+247

12,000,000

8

Tamnava

S.5.4.

1.

Koceljeva

Sanacija regulisanog dela reke Tamnave kroz Koceljevu od km 32+050 do km. 32+530, u zoni fabrike "Rauh"

9,000,000

9

Tamnava

S.5.5.

1.

Koceljeva

Sanacija levog nasipa Tamnave u Donjem Crniljevu

km 0+000 do km 0+970,00

4,000,000

10

Ljig

S.5.9.

1.

Ljig

Sanacija regulisanog korita reke Ljig kroz Ljig na deonici od km

Km 22+565 do km 25+425 - nastavak hitnih sanacionih radova

13,500,000

11

Štira

S.6.1.

3.

Loznica

Sanacija regulisanog korita Štire kroz Loznicu, obezbeđenje proticajnog profila od km.0+000 do km 1+900 (nastavak hitnih sanacionih radova)

6,000,000

12

Jadar

S.6.2.

1.

Loznica

Sanacija regulisanog dela reke Jadar od uliva u reku Drinu do puta Kozjak – Gornji Dobrić (nastavak hitnih sanacionih radova)

59,000,000

13

Jadar

S.6.2.

1.

Loznica

Sanacija regulisanog dela reke Jadar od uliva u reku Drinu do puta Kozjak – Gornji Dobrić

11,500,000

14

Jadar,

Vezni kanal

S.6.2.

3.

Loznica

Sanacija regulisanog dela vodotoka Vezni kanal na deonici od km. 0+000 km. 2+400

6,000,000

15

Čađavica


S.6.3.


1.

Krupanj

Sanacija regulisanog korita reke Čađavice kroz Krupanj od km 0+000 do km 1+936,50 (nastavak hitnih sanacionih radova)

11,000,000

16

Likodra

S.6.3.

2.

Krupanj

Regulisano korito reke Likodre -Brezovački pravac

35,000,000

17

Likodra

S.6.3.

1 i 2.

Krupanj

Sanacija regulisanog korita reke Likodre-Brezovački pravac, zaštita desne obale reke Likodre u zoni naselja Krasave

10,000,000

18

Jadar,

Ostružanka

S.6.4.

1.

Osečina

Sanacija vodotoka regulisanog korita Jadra u Osečini (nastavak hitnih sanacionih radova)

6,000,000

19

Mlava

D.22.1.

4.

Požarevac

Sanacija regulisanog dela reke Mlave od Bradarca do Malog Crnića (km0+000; km 5+500 i km12+090;km15+400).

18,600,000

20

Mlava

D.22.2.

9.

Malo Crniće

Sanacija regulisanog dela reke Mlave od Malog Crnića do Dubočke sa pritokom Vitovnicom kroz Aljudovo (km 25+430; km 27+368)

24,000,000

21

Mlava

D.22.3.

5.

Petrovac na Mlavi

Sanacija regulisanog korita reke Mlave i pritoka od ušća OK3 kanala do ušća Grabovačkog potoka (Dubočka-Kamenovo)

34,500,000

22

Ljuboviđa

S.7.2.

1. i 2.

Ljubovija

Nastavak sanacije regulacije reke Ljuboviđe kroz Ljuboviju

10,000,000

23

Bujične pritoke Ljuboviđa

-

-

Ljubovija

Sanacija vodnih objekata, stabilizacija rečnog korita i obezbeđenje proticajnog profila za zaštitu od erozije i bujica

3,500,000

24

Bujične pritoke Tamnave

Ub, Kozareca, Zmajevac

-

-

Ub, Koceljeva

Sanacija vodnih objekata, stabilizacija rečnog korita i obezbeđenje proticajnog profila za zaštitu od erozije i bujica

20,000,000

25

Bujične pritoke Dunava

Grobljanski potok, Šajna Matka,

Mala Kamenica

-

-

Kladovo Negotin

Sanacija vodnih objekata, stabilizacija rečnog korita i obezbeđenje proticajnog profila za zaštitu od erozije i bujica

18,000,000

 

 

 

 

 

UKUPNO A.1:

565,600,000

A.2

 

 

 

 

Vodno područje

MORAVA

 

1

Velika Morava

M.1.2.

4

Smederevo

Sanacija leve obale reke V.Morave minor korita km 34+250; km 35+000 - (nastavak hitnih sanacionih radova)

18,000,000

2

Ralja

M.1.4.

-

Smederevo

Obezbeđenje propusne moi Ralje u zoni sela Ralja i kompleksa Železare, km 2+426 km4+383

35,000,000

3

Velika Morava

M.2.2.

2.

Žabari

Požarevac

Sanacija desne obale reke V.Morave km: 34+408 km: 36+600 (nastavak hitnih sanacionih radova)

34,000,000

4

Velika Morava

M.2.2.

-

Smederevo Velika Plana

Žabari,

Ćićevac

Sanacija oštećenja krune kosina nasipa Velike Morave (levi nasip: km 1+960 - km 3+400, km 4+420 - km 6+420, km 9+410 – km 13+840); (desni nasip: km 28+700 – km 30+000) nasipi u zoni sastava Južne i Zapadne Morave kod Ćićevca

20,000,000

5

Velika Morava

M.3.1.

2.

Velika Plana

Sanacija leve obale reke V.Morave kod sela Veliko Orašje

35,000,000

6

Jasenica

M.4.1.

1.

Velika Plana

Sanacija oštećenja u minor koritu Jasenice (km 0+000 km 0+500) u zoni Velikog Orašja

10,000,000

7

Dulenka

M.6.2.

6. i 7.

Rekovac

Obezbeđenje propusne moći Dulenke u zoni sela Loćika

8,000,000

8

Resava

M.6.1.

11.

Despotovac

Sanacija oštećenja leve i desne obale regulisanog korita Resave u Despotovcu u zoni hotela (km:32+950 km: 33+100)

5,000,000

9

Resava

M.6.1

11.

Despotovac

Sanacija oštećenja leve i desne obale regulisanog korita Resave uzvodno od Despotovca, zaštita sela infrastrukture i poljoprivrednog zemljišta

10,000,000

10

Kočanski potok

M.7.2.

9.

Ćićevac

Obezbeđenje propusne moći korita Kočanskog potoka u zoni Ćićevca

 (2,4km)

10,000,000

11

Južna Morava

M.8.3.

1.

Aleksinac

Sanacija leve obale i izrada nasipa reke Južne Morave (250m) kod Gerontološke klinike u selu Tešica (km 66+100)

20,000,000

12

Južna Morava

M.8.3.

1.

Aleksinac

Sanacija leve obale Južne Morave nizvodno od drumskog čeličnog mosta u selu Tešica i čišćenje spruda na desnoj obali

15,000,000

13

Nišava

M.9.1.

1. i 2.

Niš

Sanacija i nadvišenje nasipa Nišave (km 5+532 km 12+600)

10,000,000

14

Toplica

M.10.2.

Prokuplje

Obezbeđenje propusne moći korita Toplice u zoni sela Gornja Draganja i nizvodno 1000 m

15,000,000

15

Krševička reka

M.11.2.

/

Vranje

Sanacija i čišćenje korita Krševičke reke od šiblja, drveća i nanosa km 0+000 km 2+000

10,000,000

16

Veternica

M.11.

/

Vranje

Sanacija praga, kaskade i slapišta na Veternici nizvodno od mosta u Golemom Selu

5,000,000

17

Vraneška reka,

Podunavska reka i Gračačka reka

M.12.

-

Vrnjačka Banja

Obezbeđenje propusne moći korita - nastavak sanacionih radova

5,000,000

18

Zapadna Morava

M.12.4.

-

Kraljevo

Sanacija desne obale neregulisanog korita reke Zapadne Morave, KO Babsko Polje

14,000,000

19

Ljubostinska reka

M.12.4

-

Trstenik

Sanacija vodnih objekata, stabilizacija rečnog korita i obezbeđenje proticajnog profila za zaštitu od erozije i bujica

11,000,000

20

Zapadna Morava

M.12

-

Kraljevo

Sanacija korita i nasipa u naselju Adrani

20,000,000

21

Musina reka

M.12.6

1.

Kraljevo

Obezbeđenje propusne moći regulisanog korita toku Musine reke (km 0+000 km 2+870),

20,000,000

22

Čemernica

M.13.1.

4. i 5.

Čačak

Obezbeđenje propusne moći i nadvišenje nasipa, zaštita konkavnih obala minor korita Čemernice od Živanića mosta do sifona (km 3+384 km 4+200)

16,500,000

23

Čemernica

M.13. 1.

4.

Čačak

Sanacija leve obale u zoni lokalnog puta (km 0+250 km 0+400)

10,000,000

24

Despotovica

M.13.3.

1. i 2.

Gornji Milnovac

Sanacija oštećenja korita i obezbeđenje propusne moći – Nastavak radova

10,000,000

25

Bjelica

M.13.6

-

Lučani

Sanacija i lokalno nadvišenje oštećenih obala reke Bjelice kod Lučana (leve obale u zoni naselja Đerađ i desne obale u zoni industrijskih objekata)

29,600,000

26

Presečka reka

M.13.

-

Ivanjica

Sanacije obala i obezbeđenje propusne moći korita u zoni naselja Močioci, (0,5 km)

10,000,000

27

Reka Moravica i ušće Gliječkog potoka

M.13.

-

Ivanjica

Sanacija leve obale reke Moravice u zoni groblja i ušća Gliječkog potoka u Moravicu

15,000,000

 

 

 

 

 

UKUPNO A.2:

421,100,000

 

 

 

 

 

UKUPNO RADOVI A.1+A.2:

986,700,000

B:

 

 

 

 

Priprema tehničke dokumentacije za hitne sancione radove

29,601,000

C:

 

 

 

 

Investitorsko upravljanje hitnim sanacionim radovima i stručni nadzor

59,202,000

 

 

 

 

 

UKUPNO A+B+C (Bez PDV)

1,075,503,000

"U tabeli na kraju Priloga 1, koji se odnosi na ukupno potrebna sredstva za realizaciju Državnog programa obnove za JVP "Srbijavode", JVP "Vode Vojvodine" i JVP "Beogradvode", broj: "1.687.054.359" zamenjuje se brojem: "2.762.557.359", a broj: "3.248.953.950" zamenjuje se brojem: "4.324.456.950".

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

05 Broj: 110-9207/2015

U Beogradu, 28. avgusta 2015. godine

Izvor: Press služba Vlade Srbije, 01.09.2015.