Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O IZMENI UREDBE O STRATEŠKOM PARTNERSTVU


UREDBA O IZMENI UREDBE O STRATEŠKOM PARTNERSTVU

Na osnovu člana 35. Zakona o privatizaciji ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014 i 46/2015) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005 - ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - odluka US, 72/2012, 7/2014 - odluka US i 44/2014), Vlada donosi

UREDBU O IZMENI UREDBE O STRATEŠKOM PARTNERSTVU

Član 1.

U Uredbi o strateškom partnerstvu ("Sl. glasnik RS", br. 129/2014), u članu 22. stav 1. reči: "45 dana" zamenjuju se rečima: "60 dana".

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

U Beogradu, 28. avgusta 2015. godine

Izvor: Press služba Vlade Srbije, 01.09.2015.