Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA


PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA

Na osnovu člana 156. stav 4. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - autentično tumačenje i 68/2015), ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA

I. UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se kriterijumi i standardi za finansiranje (u daljem tekstu: cena usluga) ustanova koje obavljaju delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja – osnovnih škola (u daljem tekstu: škola).

Član 2.

Školi se za ostvarivanje školskog programa i godišnjeg plana rada škole obezbeđuju sredstva na osnovu utvrđene cene usluga, pod uslovima i u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Cena usluga, obuhvata sredstva za plate, dodatke zaposlenih i socijalne doprinose na teret poslodavca, koja se obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije, kao i druge tekuće rashode (materijalne troškove), za koje se sredstva obezbeđuju iz budžeta jedinice lokalne samouprave, u skladu sa zakonom.

Cena usluga utvrđuje se i obračunava na početku svake školske godine.

Izmena cene usluga može se vršiti tokom školske godine, kada nastupe promene nekog od elemenata na osnovu kojih je utvrđena cena usluga, u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom.

Član 3.

Utvrđivanje cene usluga vrši se na osnovu broja radnih sati, odnosno broja zaposlenih za ostvarivanje godišnjeg plana rada škole, školskog programa, veličine i opremljenosti škole, broja odeljenja i učenika, ukupnog broja zaposlenih, stepena njihovog obrazovanja i materijalnih troškova.

Škola dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove obrazovanja (u daljem tekstu: Ministarstvo) i to nadležnom savetniku zaduženom za finansijske poslove, najkasnije do 15. septembra tekuće školske godine Izvod iz godišnjeg plana rada škole sa elementima potrebnim za utvrđivanje cene usluga.

Član 4.

Cena po elementima iskazuje se po odeljenju, grupi, klasi ili učeniku u godišnjem ili mesečnom iznosu.

Odeljenje se deli na grupe za predmete koji su predviđeni nastavnim planom i programom.

Veličina škole

Član 5.

Škola se organizuje sa najmanje 16 odeljenja učenika od prvog do osmog razreda.

Škola za učenike sa smetnjama u razvoju organizuje se sa najmanje osam odeljenja.

Škola za muzičko i baletsko obrazovanje organizuje se sa najmanje 20 klasa.

Izuzetno, škola se može organizovati sa manje od 16 odeljenja, i to: na prigraničnom i planinskom području, kad zbog malog broja učenika, nepostojanja putne mreže (kojom se mogu kretati putnička vozila) i velike udaljenosti između naselja nije moguće, na racionalan i ekonomičan način, organizovati školu sa najmanje 16 odeljenja, uz saglasnost ministra nadležnog za poslove obrazovanja (u daljem tekstu: ministar).

II. MERILA U POGLEDU UTVRĐIVANjA BROJA ZAPOSLENIH

Član 6.

Broj izvršilaca u nastavi za ostvarivanje godišnjeg plana rada škole utvrđuje se na osnovu:

1) ukupnog fonda časova nastave predviđenog nastavnim planom i programom i drugih oblika obrazovno-vaspitnog rada u okviru 40-to časovne radne nedelje;

2) broja odeljenja, grupa ili klasa utvrđenih godišnjim planom rada;

3) broja nastavnih nedelja predviđenog Pravilnikom o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada;

4) Pravilnika o normi časova neposrednog rada nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi.

Broj izvršilaca u nastavi utvrđuje se tako što se ukupan godišnji fond časova nastave po odeljenju, grupi ili klasi u školi podeli sa nedeljnom normom časova nastavnika (redovna nastava) i brojem nastavnih nedelja.

Član 7.

Vaspitna grupa za pripremni predškolski program koji se izvodi u osnovnoj školi formira se za dvadesetšestoro (26) dece, u skladu sa posebnim zakonom. U vaspitnu grupu za pripremni predškolski program mogu biti uključena najviše dva deteta sa smetnjama u razvoju.

Broj dece u vaspitnoj grupi pripremnog predškolskog programa u koju je upisano jedno dete sa smetnjama u razvoju, umanjuje se za tri deteta u odnosu na broj dece iz stava 1. ovog člana.

Odeljenje istog razreda može da ima do 30 učenika.

Broj odeljenja na nivou razreda zavisi od ukupnog broja učenika na nivou tog razreda, pri čemu se odeljenja formiraju na sledeći način:

1) jedno odeljenje za najviše 30 učenika;

2) dva odeljenja, ukoliko je na nivou razreda od 31 do 60 učenika;

3) tri odeljenja, ukoliko je na nivou razreda od 61 do 90 učenika;

4) četiri odeljenja, ukoliko je na nivou razreda od 91 do 120 učenika;

5) pet odeljenja, ukoliko je na nivou razreda 121 do 150 učenika.

Sledstveno tome formiraju se odeljenja i za veći broj učenika od 150.

U jednom odeljenju mogu da budu do dva učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Broj učenika utvrđen u stavu 3. ovog člana umanjuje se za dva po učeniku koji osnovno obrazovanje i vaspitanje stiče ostvarivanjem individualnog obrazovnog plana, odnosno za tri po učeniku koji osnovno obrazovanje i vaspitanje stiče ostvarivanjem individualnog obrazovnog plana sa prilagođenim standardima.

Obrazovno-vaspitni rad od prvog do četvrtog razreda može da se organizuje i u kombinovanom odeljenju.

Kombinovano odeljenje sastavljeno od učenika dva razreda može da ima do 15 učenika, a odeljenje od tri ili četiri razreda do deset učenika.

Odeljenje ili grupa u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju može da ima do deset učenika.

Izborni predmet se ostvaruje na nivou celog odeljenja. Ako se formiraju grupe za učenike istog ili različitih odeljenja, minimalan broj učenika je 15.

Za grupu sa manjim brojem od 15 učenika potrebna je saglasnost ministarstva.

Za pripadnike nacionalnih manjina nastavni plan i program ostvaruje se i na maternjem jeziku, ili dvojezično, ako se za upis u prvi razred prijavi najmanje 15 učenika.

Nastavni plan i program iz stava 13. ovog člana može da se ostvaruje i za manje od 15 učenika upisanih u prvi razred, uz saglasnost Ministarstva.

Član 8.

Broj izvršilaca na poslovima pomoćnika direktora, poslovima stručnog saradnika i drugih zaposlenih u školi utvrđuje se na osnovu veličine škole, broja odeljenja, grupa ili klasa.

Za priznavanje manjeg ili većeg broja izvršilaca od broja utvrđenog ovim pravilnikom, škola se obraća Ministarstvu, radi dobijanja saglasnosti.

Direktor i pomoćnik direktora

Član 9.

Škola ima direktora.

Škola od 32 do 47 odeljenja ima 0,5 izvršilaca na poslovima pomoćnika direktora.

Škola od 48 do 71 odeljenja ima 1 izvršioca na poslovima pomoćnika direktora.

Škola od 72 do 95 odeljenja ima 2 izvršioca na poslovima pomoćnika direktora.

Škola od 96 i više ima 3 izvršioca na poslovima pomoćnika direktora.

Škola za učenike sa smetnjama u razvoju koja se organizuje sa najmanje osam odeljenja ima direktora, a pomoćnika direktora sa više od 16 odeljenja, srazmerno većem broju odeljenja, odnosno 0,0626 zaposlenih po odeljenju a najviše jednog pomoćnika direktora.

Muzička i baletska škola sa najmanje 20 klasa ima direktora, a pomoćnika direktora sa više od 20 klasa, srazmerno većem broju klasa, odnosno 0,050 zaposlenih po odeljenju a najviše jednog pomoćnika direktora.

Škola za osnovno obrazovanje odraslih sa najmanje 24 odeljenja ima direktora, a pomoćnika direktora sa više od 24 odeljenja, srazmerno većem broju odeljenja odnosno 0,0417 zaposlenih po odeljenju a najviše jednog pomoćnika direktora.

Stručni saradnici

Član 10.

Škola do 15 odeljenja ima 0,5 izvršlaca na poslovima stručnog saradnika i to pedagoga ili psihologa, a zavisno od potreba škole i programa koji se ostvaruje to može da bude logoped, socijalni radnik, defektolog ili andragog.

Škola od 16 do 23 odeljenja ima 1 izvršioca na poslovima stručnog saradnika.

Škola od 24 do 31 odeljenja ima 1,5 izvršilaca na poslovima stručnog saradnika.

Škola od 32 do 39 odeljenja ima 2 izvršioca na poslovima stručnog saradnika.

Škola od 40 do 47 odeljenja ima 2,5 izvršilaca na poslovima stručnog saradnika.

Škola od 48 do 55 odeljenja ima 3 izvršioca na poslovima stručnog saradnika.

Škola od 56 do 63 odeljenja ima 3,5 izvršilaca na poslovima stručnog saradnika.

Škola od 64 do 71 odeljenja ima 4 izvršioca na poslovima stručnog saradnika.

Škola od 72 do 79 odeljenja ima 4,5 izvršilaca na poslovima stručnog saradnika.

Škola sa 80 i više odeljenja ima 5 izvršilaca na poslovima stručnog saradnika.

Dodatnu podršku, zavisno od potreba škole i programa koji se ostvaruje, a u skladu sa mišljenjem interresorne komisije, može da pruža i socijalni radnik, defektolog, logoped i andragog.

Škola za učenike sa smetnjama u razvoju ima dva stručna saradnika. Broj stručnih saradnika u školi za učenike sa smetnjama u razvoju može se povećati ili smanjiti u zavisnosti od broja povećanja ili smanjenja broja odeljenja, s tim što škola ne može imati manje od jednog i više od tri stručna saradnika.

Član 11.

Škola do 24 odeljenja ima 0,5 izvršilaca na poslovima bibliotekara.

Škola od 25 do 64 odeljenja ima 1 izvršioca na poslovima bibliotekara.

Škola od 65 i više ima 2 izvršioca na poslovima bibliotekara.

Drugi zaposleni u školi

Član 12.

Škola do 15 odeljenja ima 0,5 izvršilaca na poslovima sekretara.

Škola od 16 i više odeljenja ima jednog sekretara.

Škola do 15 odeljenja ima 0,5 izvršilaca na poslovima šefa računovodstva.

Škola od 16 i više odeljenja ima jednog šefa računovodstva. Škola od 16 do 23 odeljenja ima 0,5 izvršiolaca na poslovima administrativno-finansijskog radnika.

Škola od 24 do 47 odeljenja ima 1 izvršioca na poslovima administrativno-finansijskog radnika.

Škola od 48 i više odeljenja ima 2 izvršioca na poslovima administrativno-finansijskog radnika.

Član 13.

Škola sa domom učenika za pripremanje tri obroka (doručak, ručak, večera) dnevno ima jednog zaposlenog na poslovima kuvara za 50 učenika.

 Škola koja organizuje celodnevnu nastavu, odnosno produženi boravak za pripremanje tri obroka dnevno (doručak, ručak, užina) ima jednog zaposlenog na poslovima kuvara za 75 učenika.

Škola za pripremanje i serviranje, odnosno za serviranje jednog obroka ima jednog zaposlenog za 400 učenika.

Broj zaposlenih na ovim poslovima smanjuje se i povećava po načelu srazmernosti.

Član 14.

Škola veličine od 2.000 do 5.000 kvadratnih metara ima jednog zaposlenog za održavanje školskog objekta i opreme škole, a preko 5.000 metara kvadratnih ima dva zaposlena na ovim poslovima.

Školi sa površinom manjom od 2.000 kvadratnih metara broj zaposlenih se smanjuje po načelu srazmernosti (koji je određen površinom).

Škola sa domom učenika sa površinom manjom od 2.000 kvadratnih metara površine ima jednog zaposlenog za održavanje školskog objekta i opreme škole.

Član 15.

Školi čiji su objekti priključeni na toplifikacionu mrežu, troškovi grejanja se priznaju na osnovu površine škole i tekuće cene isporučioca toplotne energije.

U školi čiji objekti imaju sopstveni sistem grejanja, broj zaposlenih na poslovima vezanim za zagrevanje objekta (ložač, rukovalac parnih kotlova) utvrđuje se na sledeći način:

1) škola sa sopstvenim sistemom centralnog grejanja na tečna i gasovita goriva - ima jednog zaposlenog za najmanje 2.000 kvadratnih metara grejnog prostora;

2) škola sa sopstvenim sistemom centralnog grejanja na čvrsta goriva - ima jednog zaposlenog za 1.500 kvadratnih metara grejnog prostora;

3) škola sa grejanjem pećima na tečna goriva – ima jednog zaposlenog za 16 odeljenja;

4) škola sa grejanjem pećima na čvrsta goriva – ima jednog zaposlenog za osam odeljenja.

Broj zaposlenih se može smanjiti ili povećati srazmerno povećanju ili smanjenju površine i broja odeljenja.

Član 16.

Broj zaposlenih na poslovima održavanja higijene u školi utvrđuje se u zavisnosti od veličine i vrste školskog prostora i načina grejanja.

Škola ima jednog zaposlenog na poslovima održavanja higijene školskog objekta, nastavnih sredstava i opreme na:

1)         450 m² školskog prostora sa centralnim sistemom grejanja;

2)         400 m² školskog prostora za grejanje pećima na loženje.

U izdvojenim odeljenjima manjim od 450 odnosno 400 m² utvrđuje se broj izvršilaca po načelu srazmernosti.

Član 17.

Broj      zaposlenih  u  školi  može  se  uvećati  u  sledećim slučajevima:

1) škola sa celodnevnom nastavom ima dva izvršioca po odeljenju;

2) škola sa produženim boravkom ima jednog izvršioca po svakoj grupi produženog boravka;

3) škola sa domom učenika ima jednog vaspitača po svakoj vaspitnoj grupi;

4) škola za učenike oštećenog sluha ima jednog audio-tehničara;

5) škola za učenike oštećenog vida ima jednog tiflo-tehničara;

6) muzička škola ima jednog zaposlenog za održavanje pijanina - klavira na 23–30 pijanina – klavira, ili 48–60 harmonika, duvačkih i trzačkih instrumenata, ili na 71–90 gudačkih instrumenata;

7) baletska škola ima jednog zaposlenog za održavanje klavira i jednog garderobera – krojača;

8) škola za učenike sa smetnjama u razvoju, kao i škola sa domom za učenike sa smetnjama u razvoju ima jednog medicinskog tehničara na 50 učenika, a škola za učenike sa cerebralnom paralizom ima jednog medicinskog tehničara na 25 učenika;

9) škola koja obrazuje učenike kojima je potrebna dodatna podrška ima pravo na pedagoškog asistenta, uz saglasnost Ministarstva, u skladu sa zakonom;

10) škola koja ostvaruje obrazovanje odraslih ima pravo na andragoškog asistenta, uz saglasnost Ministarstva, u skladu sa Zakonom;

11) škola koja organizuje nastavu za učenike na dužem kućnom i bolničkom lečenju ima 0,3 izvršioca po učeniku na kućnom lečenju i jednog izvršioca za bolničko odeljenje.

III. MERILA U POGLEDU MATERIJALNIH TROŠKOVA U ŠKOLI

Član 18.

Materijalni i drugi troškovi rada u školi utvrđuju se u zavisnosti od vrste, namene i cene materijala i usluga.

Materijalni i drugi troškovi utvrđuju se za školu kao celinu ili po odeljenju, vaspitnoj grupi, klasi, po pravilu, u fizičkim jedinicama (kg. T, m.m², komad i sl.).

Troškovi nastave

Član 19.

Materijalni troškovi nastave određuju se u visini od 2,5% bruto zarada zaposlenih, ukoliko zakonom ili drugim propisom nije drukčije utvrđeno.

Troškovi električne energije

Član 20.

Troškovi električne energije utvrđuju se po odeljenju, vaspitnoj grupi, klasi ili učeniku na osnovu količine i cene električne energije, i to:

1) za osvetljenje 500 kvč godišnje, ukoliko škola radi u jednoj smeni;

2) za pripremu hrane 1200 kvč godišnje;

3) za pokretanje instalacija za grejanje 360 kvč godišnje za grejni sistem;

4) za druge namene 200 kvč godišnje.

Škola koja za osvetljenje koristi fluorescentne umesto običnih sijalica troškovi električne energije umanjuju se za tri puta.

Školi koja radi u dve ili više smena troškovi električne energije uvećavaju se za 50%.

Troškovi vode

Član 21.

Troškovi vode utvrđuju se u zavisnosti od namene, količine i cene vode u određenom periodu.

Školi čiji su objekti priključeni na mesnu (gradsku) vodovodnu mrežu, za održavanje higijene objekta i opreme, higijene učenika i radnika i za piće utvrđuju se 0,5 m vode po odeljenju, vaspitnoj grupi ili klasi dnevno, odnosno 183 m³ godišnje.

Ukoliko škola ima sistem grejanja na paru količina vode uvećava se za 50% u odnosu na stav 2. ovog člana.

Školi za fiskulturnom salom uvećava se količina vode za 10% u odnosu na st. 2. i 3. ovog člana.

Školi sa sopstvenim bazenom uvećava se pojedinačno količina vode zavisno od veličine bazena i učestalosti promene vode u bazenu.

Troškovi grejanja

Član 22.

Troškovi grejanja u školi utvrđuju se na osnovu količine goriva, površine prostora koji se greje, dužine grejne sezone i cene goriva franko isporuka školi.

Školi čiji su objekti priključeni na mesnu toplifikacionu mrežu, troškovi grejanja utvrđuju se na osnovu veličine prostora i tekuće cene isporučioca toplotne energije.

Školi čiji objekti imaju sopstveni sistem centralnog grejanja, troškovi grejanja utvrđuju se u zavisnosti od površine prostora koji se greje, vrste i cene upotrebljenog goriva, i to:

1) Škola sa sopstvenim grejanjem na naftu:

(1) 12 litara u toku grejne sezone po 1 m² prostora koji se zagreva, ako radi u jednoj smeni;

(2) 18 litara u toku grejne sezone po 1 m² prostora koji se zagreva, ako rodi u dve, odnosno tri smene.

2) Škola sa sopstvenim centralnim grejanjem na ugalj

(1) 40 kg u toku grejne sezone po 1 m² prostora koji se greje, ako radi u jednoj smeni;

(2) 50 kg u toku grejne sezone po 1 m² prostora koji se greje, ako radi u dve ili više smena.

3) Škola sa grejanjem pećima na ugalj

(1) 50 kg u toku grejne sezone po 1 m² prostora koji se zagreva, ako radi u jednoj smeni;

(2) 60 kg u toku grejne sezone po 1 m² prostora koji se zagreva, ako radi u dve, odnosno tri smene.

4) Škola sa grejanjem pećima na ogrevno drvo:

(1) 0,07 m³ u toku grejne sezone po 1 m² prostora koji se zagreva, ako radi u jednoj smeni;

(2) 0-10 m³ u toku grejne sezone po 1 m² prostora koji se greje, ako rodi u dve, odnosno tri smene.

Grejna sezona se utvrđuje u trajanju od 180 dana godišnje.

Školi na planinskom području i u oštrijim klimatskim uslovima i baletskoj školi, zbog neophodnosti povećanja temperature u sali za igranje, troškovi grejanja uvećavaju se za 15% po osnovu dužeg trajanja grejne sezone, odnosno potrebne povećane temperature.

Troškovi za održavanje higijene u školi

Član 23.

Troškovi za održavanje higijene u školi utvrđuju se na osnovu potrebne količine materijala, zavisno od delatnosti škole i tekućih cena. Količina materijala se utvrđuje, i to:

1) Za održavanje higijene školskog prostora i opreme

(1)        50 grama deterdženta godišnje po 1 m² zatvorenog prostora;

(2)        20 grama sone kiseline godišnje po 1 m² zatvorenog prostora;

(3)        30 grama sredstava za čišćenje parketa i drugih drvenih  površina godišnje po 1 m² zatvorenog prostora;

(4) 0,02 litra dezinfekcionih sredstava po 1 m² zatvorenog prostora godišnje.

2) Za održavanje higijene sudova, pribora za jelo, pranje ruku i dr. u školskoj kuhinji:

(1) 0,25 litra tečnog deterdženta godišnje po učeniku koji je na ishrani;

(2)        50 grama deterdženta u prahu godišnje po učeniku na ishrani;

(3)        0,05 litra dezinfekcionih sredstava godišnje po učeniku na ishrani;

(4) 200 grama sapuna godišnje po učeniku na ishrani;

 (5) 500 grama sapuna godišnje po radniku koji radi na održavanju higijene prostora, osnovnih sredstava, grejanja i pripreme i distribucije hrane,

(6) 300 grama sapuna godišnje po radniku koji u školi radi na drugim poslovima i zadacima.

Troškovi iznošenja smeća

Član 24.

Troškovi iznošenja smeća određuje se zavisno od veličine škole, učestalosti pražnjenja kontejnera za smeće i cene usluga komunalne organizacije koja vrši iznošenje smeća.

IV. MERILA U POGLEDU OSTALIH TROŠKOVA I AMORTIZACIJE

Troškovi tekućeg i investicionog održavanja

Član 25.

Troškovi za tekuće i investiciono održavanje osnovnih i drugih sredstava rada opredeljuju se zavisno od starosti sredstava, iznosa godišnje amortizacije i potrebe održavanja, i to:

1) Troškovi održavanja građevinskih objekata iznose:

(1) 30% od predračuna amortizacije na građevine stare do deset godina;

(2) 50% od predračuna amortizacije na građevinske objekte stare od 11 do 30 godina;

(3) 70% od predračuna amortizacije na građevinske objekte stare od 31-50 godina,

(4) 80% od predračuna amortizacije na građevinske objekte stare preko 50 godina.

2) Troškovi održavanja opreme i drugih sredstava rada iznose:

(1) 20% od predračuna amortizacije za opremu i druga sredstva stara do tri godine;

(2) 40% od predračuna amortizacije za opremu i sredstva stara od četiri do osam godina;

(3) 70% od predračuna amortizacije za opremu i druga sredstva stara preko osam godina.

Potrebe za tekuće i investiciono održavanje osnovnih i drugih sredstava rada planira svaka škola godišnjim program rada. Potrebe koje iskaže škola usaglašavaju se sa godišnjim planom i predlogom finansijskog plana škole za budžetsku godinu.

Član 26.

Troškovi za stručno usavršavanje radnika, polaganja stručnog ispita za pripravnike, nastavnike, stručne saradnike i vaspitače i za stručne seminare, stručnu literaturu i dr, utvrđuju se u visini iznosa do 1,0% od bruto zarade zaposlenih radnika u školi.

Troškovi korišćenja gradskog zemljišta

Član 27.

Troškovi korišćenja gradskog zemljišta opredeljuju se u visini iznosa određenog zakonom, odnosno na zakonu zasnovanih propisa.

Drugi materijalni troškovi

Član 28.

Materijalni troškovi i troškovi rada (troškovi osiguranja, kancelarijski materijal, troškovi internet konekcije, TV pretplata, provizija banke, oglasi, konkursi, PTT troškovi, nagrade učenicima itd.) utvrđuju se za svaku školu posebno u visini iznosa od 3% od bruto zarade zaposlenih u školi.

Amortizacija

Član 29.

Troškovi amortizacije obračunavaju se prema zakonu i važećim propisima po godišnjoj stopi propisanoj za osnovnu školu.

Član 30.

Ugovorom utvrđena cena usluge za svaku školu umanjuje se u toku jedne školske godine u slučaju:

1) kad škola ne ostvari godišnji plan rada, srazmerno nerealizovanim sadržajima i aktivnostima,

2) za vreme štrajka, u skladu sa zakonom.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 31.

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015 i 72/2015).

Član 32.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od školske 2015/2016. godine.

Broj: 110-00-314/2015-04

U Beogradu, 28. avgusta 2015. godine

Izvor: Vebsajt Ministarsvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 01.09.2015.