Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

SAOPŠTENJE ADMINISTRATIVNOG SAVETA EVROPSKOG UDRUŽENJA SUDIJA I TUŽILACA ZA DEMOKRATIJU I SLOBODE O ODLUCI EVROPSKOG SUDA PRAVDE I MIŠLJENJU O NEZAVISNOSTI PRAVOSUĐA


Administrativni savet Evropskog udruženja sudija i tužilaca za demokratiju i slobode - MEDEL pozdravlja presudu Evropskog suda pravde od 24 Juna 2019. godine (C-619/18) prvu u seriji presuda o "vladavini prava" vezanim za Poljsku.

Sud je naglasio da iako organizovanje pravosuđa država članica spada u nadležnost tih država, činjenica ostaje da u vršenju te nadležnosti, države članice moraju da se pridržavaju obaveza u okviru prava EU. Sledi da države članice moraju da predvide pravne lekove dovoljne da osiguraju efektivnu pravnu zaštitu, u skladu sa značenjem povelje fundamentalnih prava EU, u poljima pokrivenim pravom EU.

Tako svaka država članica mora u okviru drugog potparagrafa Člana 19(1) Povelje EU, osigura da tela koja se po pravu EU smatraju "sudovima ili tribunalima" u okviru pravosudnog sistema jedne zemlje u tim poljima zadovoljavaju propisanu zaštitu. Da bi se osiguralo da telo kao što je "Vrhovni sud" jedne zemlje bude u poziciji da takvu zaštitu pruži, održavanje njegove nezavisnosti je ključno. Gore navedena presuda važna je ne samo za zaštitu vladavine prava u Poljskoj, već i za celu EU i treba da bude vodilja za države koje se pridružuju EU. Podseća se ponovo da je EU uglavnom unija vrednosti, kako je to i navedeno u članu 2 Povelje EU, sa vladavinom prava kao jednim od preduslova za funkcionisanje EU, kao što je to Medel stalno i isticao, počev od organizovanja konferencije "Assises de la Justice" od strane Evropske komisije u Novembru 2013. godine

Medel se raduje i sledećoj odluci u vezi Poljske - konkretno odluci Disciplinsko veće Poljskog Vrhovnog suda i Nacionalno veće sudstva (spojeni predmeti C-585/18, C-624/18 i C-625/18) i pozdravlja mišljenje generalnog zastupnika suda Tancheva izdato o utorak 27 juna https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-06/cp190083en.pdf. Zastupnik suda čvrsto ističe, da mere koje se tiču sudija i disciplinskih tela koje odlučuju o sudijama jesu važan aspekt garancija sudske nezavisnosti u okviru EU prava, i da postojanje nezavisnih tela u kontekstu disciplinskih tela upravo jeste deo tih garancija.

Presuda suda od 24 juna 2019. godine i napred navedeno mišljenje jesu upozorenje svim Vladama koje su u skorašnjem periodu preduzimali akcije da umanje sudsku nezavisnost (pogotovu u Mađarskoj, Poljskoj, Rumuniji, Bugarskoj i Italiji). Sve Vlade moraju da budu svesne da će odredbe koje ugrožavaju sudsku nezavisnost biti shvaćene kao pretnja integritetu Evrope i Evropskog prava i biti predmet ocene od strane Evropskog suda.

Saopštenje u izvornom obliku možete pogledati na sledećem linku.

Izvor: Vebsajt Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, 28.06.2019.
Naslov: Redakcija