Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOM INFORMISANJU I MEDIJIMA: ROK ZA PRIVATIZACIJU MEDIJA 31. OKTOBAR 2015. GODINE


Član 1.

U Zakonu o javnom informisanju i medijima ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014 – u daljem tekstu: Zakon), u članu 142. stav 2. posle reči: "na način kojim se" reč: "obezbeđuje" briše se i dodaju se reči: "kupac medija obavezuje da obezbedi". Na kraju rečenice tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: "a druge obaveze kupca, koje su predviđene ugovorom, mogu se odrediti u trajanju od pet godina od dana zaključivanja ugovora o prodaji kapitala."

Stav 3. menja se i glasi:

"Kontinuitet u proizvodnji medijskih sadržaja iz stava 2. ovog člana za elektronske medije podrazumeva, obavezu održavanja udela programskog vremena u skladu sa programskom šemom koja je važila u periodu od 12 meseci pre dana stupanja na snagu Zakona, odnosno obavezu održavanja udela informativnih, obrazovnih, naučnih, kulturno-umetničkih, dečijih, zabavnih, sportskih i drugih programskih sadržaja od javnog interesa na pojedinim jezicima nacionalnih manjina, u skladu sa programskom šemom koja je važila u periodu od 12 meseci pre dana stupanja na snagu Zakona."

Posle stava 3. dodaju se novi st. 4, 5, 6. i 7. koji glase:

"Kontinuitet u proizvodnji medijskih sadržaja iz stava 2. ovog člana za štampane medije podrazumeva obavezu održavanja uređivačke koncepcije koju je usvojio nadležni organ izdavača, a koja je važila u tom mediju u periodu od 12 meseci pre stupanja na snagu Zakona.

Kontinuitet u proizvodnji medijskih sadržaja iz stava 2. ovog člana za novinske agencije podrazumeva obavezu proizvodnje, prometa i emitovanja informacija od javnog interesa o zbivanjima u zemlji i svetu.

Agencija za privatizaciju kontroliše ispunjenje ugovornih obaveza kupca iz stava 3. ovog člana na osnovu izveštaja Regulatornog tela za elektronske medije.

Agencija za privatizaciju kontroliše ispunjenje ugovornih obaveza kupca iz st. 4. i 5. ovog člana na osnovu nalaza sudskog veštaka, koji kupac dostavlja Agenciji za privatizaciju, najmanje jednom godišnje za vreme trajanja ugovora o prodaji kapitala."

Dosadašnji st. 4, 5. i 6. postaju st. 8, 9. i 10.

Dosadašnji stav 7. briše se.

Posle stava 10. dodaju se st. 11, 12. i 13. koji glase:

"Ukoliko javni poziv za prodaju kapitala izdavača iz stava 1. ovog člana ne bude objavljen do 1. jula 2015. godine, postupak prodaje kapitala se obustavlja, a kapital izdavača medija se privatizuje prenosom akcija zaposlenima bez naknade.

Ukoliko je javni poziv objavljen u roku predviđenom stavom 11. ovog člana, a kapital izdavača ne bude prodat do 31. oktobra 2015. godine, postupak prodaje kapitala se obustavlja, a kapital izdavača medija se privatizuje prenosom akcija zaposlenima bez naknade.

Vlada donosi akt kojim se bliže uređuje prenos akcija zaposlenima bez naknade."

U dosadašnjem stavu 8, koji postaje stav 14. reči: "iz stava 7." zamenjuju se rečima: "iz st. 11. i 12."

U dosadašnjem stavu 5. koji je postao stav 9. broj: "3" zamenjuje se brojem: "8".

U dosadašnjem stavu 6. koji je postao stav 10. broj: "4" zamenjuje se brojem: "9".

Član 2.

U članu 143. stav 1. menja se i glasi:

"Od 1. jula 2015. godine zabranjeno je finansiranje izdavača medija iz javnih prihoda za koje nije objavljen javni poziv za prodaju kapitala izdavača do 1. jula 2015. godine, osim u skladu sa odredbama čl. 17-28. Zakona."

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Od 31. oktobra 2015. godine zabranjeno je finansiranje izdavača medija iz javnih prihoda čiji kapital nije prodat do 31. oktobra 2015. godine, osim u skladu sa odredbama čl. 17-28. Zakona."

St. 2–6. postaju st. 3–7.

Član 3.

U članu 146. st. 1. i 2. menjaju se i glase:

"Zakon o Javnom preduzeću Novinska agencija Tanjug ("Sl. list SRJ", br. 11/95 i "Sl. glasnik RS", br. 83/2014 - dr. zakon) prestaje da važi danom zaključenja ugovora o prodaji kapitala Javnog preduzeća Novinska agencija Tanjug, a najkasnije 31. oktobra 2015. godine.

Ukoliko za Javno preduzeće Novinska agencija Tanjug ne bude objavljen javni poziv za prodaju kapitala do 1. jula 2015. godine, Zakon o Javnom preduzeću Novinska agencija Tanjug ("Sl. list SRJ", broj 11/95)prestaje da važi 1. jula 2015. godine."

Član 4.

U članu 148. stav 1. reči: "1. jula", zamenjuju se rečima: "31. jula".

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izvor: Press služba Skupština Srbije, 01.07.2015.